Analiza map i przekrojów

Zagadnienia do przedmiotu
autorzy – dr  inż. Ireneusz Felisiak, dr Katarzyna Król

 1. Główne cechy mapy.
 2. Kryteria klasyfikacji map.
 3. Formy prezentacji map.
 4. Funkcje mapy.
 5. Charakterystyka mapy zasadniczej.
 6. Pojęcia: mapa wektorowa, mapa rastrowa.
 7. Podstawowe warunki jakie muszą spełniać odwzorowania kartograficzne. Rodzaje „północy” na mapach
 8. Ortofotomapa – charakterystyka, zastosowanie.
 9. Elementy kompletnej mapy geologicznej.
 10. Mapy seryjne Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego – rodzaje i ich charakterystyka.
 11. Podstawowe grupy/warstwy tematyczne (informacyjne) Mapy geologiczno -gospodarczej i Mapy geośrodowiskowej (podkreślić różnice).
 12. Główne grupy tematyczne Mapy Sozologicznej. Różnice między Mapą Geośrodowiskową a Mapą Sozologiczną. Wydawca jednej i drugiej mapy.
 13. Charakterystyka mapy glacitektonicznej.
 14. Rodzaje map glebowych.
 15. Podział map wgłębnych.
 16. Typy przekrojów geologicznych.
 17. Problem skali pionowej w przekrojach sejsmicznych.