Geomorfologia – literatura „Litologia skał czwartorzędowych”

Do każdego tematu:

 • Starkel, L., 1999 (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warsza-wa.
 • Słomka, T., Kicińska-Świderska, A., Doktor, M. & Joniec, A. (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kra-ków.

Osady lodowcowe:

 • Stankowska, A. & Stankowski, W., 1984. Definicja i genetyczna klasyfikacja glin morenowych. Przegląd Geologiczny, 1, 16-19.
 • Ruszczyńska-Szenajch, H., 1998. Struktura glin lodowcowych jako istotny wskaźnik ich genezy. [In:] Mycielska-Dowgiałło, E., (red.) Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Uniwersytet Warszawski.
 • Racinowski, R., 1973. Badanie osadów morenowych. [In:] Rühle, E., (red.) Metodyka badań osadów czwartorzędowych. Wyd. Geologiczne, 436-453.
 • Marks, L., 1992. Osady i formy rzeźby lodowcowej i wodnolodowcowej. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Rutkowski, J., 2007. Petrografia żwirów – możliwości badawcze i  podstawy interpretacyjne. [In:] Mycielska-Dowgiałło, E. & Rutkowski, J., (red.) Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku. Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Osady fluwialne:

 • Zieliński, T., 1998. Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych. [In:] Mycielska-Dowgiałło, E., (red.) Struktury sedymentacyjne i  postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Uniwersytet Warszawski.
 • Rutkowski, J., 2007. Petrografia żwirów – możliwości badawcze i  podstawy interpretacyjne. [In:] Mycielska-Dowgiałło, E. & Rutkowski, J., (red.) Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku. Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1980. Wstęp do sedymentologii (dla geografów). WSP, Kielce.
 • Marks, L., 1992. Osady i formy rzeźby rzecznej. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.

Osady eoliczne:

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1980. Wstęp do sedymentologii (dla geografów). WSP, Kielce.
 • Marks, L., 1992. Osady i formy rzeźby eolicznej. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Izmaiłow, B., 1998. Struktury sedymentacyjne piasków wydmowych. [In:] Mycielska-Dowgiałło, E., (red.) Struktury sedymentacyjne i  postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Uniwersytet Warszawski.
 • Goździk, J., 1998. Struktury sedymentacyjne w eolicznych piaskach pokrywowych w Polsce. [In:] Mycielska-Dowgiałło, E., (red.) Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Uniwersytet Warszawski.
 • Liszkowski, J., 1994. Reliktowe cechy mikrostrukturalne i fizyczne lessów i ich paleośrodowiskowa interpretacja. Mat. Symp.: „Litologia i  stratygrafia czwartorzędowych utworów pyłowych”, Sosnowiec. Georama 2 (1994): 3–11, Katowice.

Osady jezior i torfowisk:

 • Marks, L., 1992. Osady i formy rzeźby jeziornej i bagiennej. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Rzepecki, P., 1983. Klasyfikacja i główne typy litologiczne osadów jeziornych. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 9. 1.
 • Rutkowski, J., 2007. Osady jeziorne w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania, metodyka badań, propozycje. Studia Limnologica et Telmatologica.
 • Choiński, A., 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. UAM. Poznań.
 • Goslar, T., 1995. Rocznie laminowane osady jeziorne. [In:] [In:] Mycielska-Dowgiałło, E. & Rutkowski, J., (red.) Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Warszawa.
 • Frankiewicz, J. K., 1980. Torf. Surowce mineralne świata. Wyd. Geol. Warszawa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na cechy makroskopowe – barwa, tekstury, struktury, skład mineralny i petrograficzny, występowanie w  Polsce, atrakcyjność, najlepsze odsłonięcia.