Jacek Matyszkiewicz – doświadczenie zawodowe

Aktualne stanowisko:
profesor

Daty uzyskiwania kolejnych stopni:

 • 1983 – mgr inż. geolog górniczy, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1990 – doktor nauk przyrodniczych, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1998 – doktor habilitowany w dyscyplinie geologia; specjalność geologia podstawowa, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2009 – profesor tytularny w dziedzinie nauk o Ziemi

Zagraniczne pobyty stypendialne ponad 6 m-cy:

 • 1991-1992 – stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst); Institut für Paläontologie der Universität Erlangen-Nürnberg
 • 1993-1994 – stypendium Fundacji Volkswagena; Institut für Paläontologie der Freie Universität Berlin
 • 1996-1997 – stypendium Humboldta; Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Stuttgart, Institut für Paläontologie der Freie Universität Berlin

Promotorstwo doktoratów:

 • mgr inż. Marcin Krajewski (AGH) – „Wykształcenie i rozwój górnojurajskich budowli węglanowych południowej części Wyżyny Krakowskiej na przykładzie zrębu Zakrzówka i Doliny Będkowskiej”.
  Recenzenci: dr hab. Jerzy Trammer (UW), prof. dr hab. Czesław Peszat (AGH) – 2002 r.
 • mgr inż. Zbigniew Złonkiewicz (PIG) – „Rozwój sedymentacji jurajskiej w Niecce Nidy”. Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz (PAU), doc. dr hab. Grzegorz Stefan Pieńkowski (PIG) – 2007 r.
 • mgr inż. Joanna Jędrys (AGH) – „Zastosowanie wybranych metod geofizycznych do rozpoznania facjalnego utworów górnojurajskich na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej”. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska (AGH), doc. dr hab. Andrzej Gąsiewicz (PIG) – 2007 r.
 • mgr inż. Alicja Kochman (AGH) – „Wpływ kompakcji na architekturę facjalną późnojurajskiego basenu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Trammer (UW), dr hab. Jan Bromowicz (AGH) – 2010 r.
 • mgr inż. Wiesław Prugar (Orlen Upstream) – „Środowisko depozycji a rozwój procesów naftowych w utworach dolnego paleozoiku centralnej i południowej części rowu lubelskiego”. Promotor pomocniczy – dr inż. Paweł Kosakowski (AGH). Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Czechowski (UWr), dr hab. Leszek Marynowski (UŚ) – 2014 r.
 • mgr Andrzej Urbaniec (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy) – „Rozwój litofacjalny utworów jury górnej i kredy dolnej w rejonie Dąbrowa Tarnowska – Dębica na podstawie interpretacji sejsmiki 3D”. Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN, dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ – 2019 r.

Recenzje prac doktorskich:

 • mgr inż. Mirosław Słowakiewicz (AGH) – „Wapień woźnicki i jego związek z genezą złóż rud Zn-Pb na Górnym Śląsku na podstawie temperatur i geochemii inkluzji ciekło-gazowych” – 2005 r.
 • mgr inż. Katarzyna Cyran (AGH) – „Tektonika mioceńskich złóż soli w Polsce” – 2008 r.

Recenzje prac habilitacyjnych:

 • dr Andrzej Gąsiewicz (PIG Warszawa) – 2001 r.
 • dr Adam Bodzioch (WNGiG UAM Poznań) – 2006 r.
 • dr Andrzej Kaim (Instytut Paleobiologii PAN Warszawa) – 2013 r.
 • dr Barbara Kremer (Instytut Paleobiologii PAN Warszawa) – 2013 r.
 • dr Michał Zatoń (WNoZ UŚ Sosnowiec) – 2013 r.
 • dr Bogusław Kołodziej (WBiNoZ UJ Kraków) – 2013 r.
 • dr Marcin Barski (WG UW Warszawa) – 2015 r.
 • dr Witold Szczuciński (WNGiG UAM Poznań) – 2015 r.
 • dr Aleksandra Vierek (WNGiG UAM Poznań) – 2016 r.
 • dr Maciej Bojanowski (ING PAN) – 2016 r.
 • dr Renata Jach (WGiG UJ) – 2019 r.

Ważniejsza działalność organizacyjna w miejscu pracy:

 • 1999-2005 – kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH
 • 1999-2002 – prodziekan WGGiOŚ AGH
 • 2002-2012 – członek Senatu AGH
 • 2002-2005 – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych
 • 2002-2005; 2012-2016 – kierownik Studium Doktoranckiego WGGiOŚ AGH
 • 2005-2016 – kierownik Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej WGGiOŚ AGH
 • 2005-2012; 2016-2024 – dziekan WGGiOŚ AGH

Ważniejsza działalność organizacyjna poza miejscem pracy:

 • 2003-2007 – przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Krakowskiego PAN
 • 2003-2008 – prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • 2005-2007 – członek Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska
 • 2007-2011; 2015-2016; 2019-2020 – członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego
 • 2006-obecnie – członek międzynarodowego stowarzyszenia „Architekten über Grenzen” przy Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
 • 2008-2011 – członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska
 • 2008-2020 – członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN
 • 2011-2020– przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN
 • 2009-obecnie – ekspert z zakresu „Ochrony zasobów przyrodniczych” w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym
 • 2011-2018 – członek zespołu specjalistycznego Nauk o Życiu ds. działalności statutowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011-obecnie – członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
 • 2011-obecnie – członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • 2011-obecnie – członek Rady Naukowej czasopisma „Nafta-Gaz” Instytutu Nafty i Gazu
 • 2012-2013; 2015 – przewodniczący paneli ekspertów NCN w konkursach Preludium i Sonata
 • 2013-2016 – członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • 2014 – członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2019 – profesor honorowy Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraina)
 • 2020-obecnie – członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Geologica Polonica”