Kartografia geologiczna – warunki zaliczenia ćwiczeń

Regulamin odbywania ćwiczeń projektowych

Studentów obowiązują ogólne przepisy odbywania zajęć audytoryjnych określone regulaminem studiów, oraz:

 • złożenie do prowadzącego zajęcia teczki kartonowej opisanej wg dostarczonego wzoru. Teczka pozostaje u prowadzącego zajęcia
 • projekty wydaje wyłącznie prowadzący na zajęciach lub w godzinach konsultacji
 • projekt oceniony negatywnie należy wykonać ponownie i wraz z poprzednimi wersjami oddać na kolejnych zajęciach
 • gdy na projekcie odnotowano: „do poprawy” lub „do uzupełnienia”, konieczne poprawki należy nanieść na pierwszej wersji
 • w teczkach studentów muszą się znajdować wszystkie wersje zadań projektowych
 • na zajęcia każdy student przynosi: kątomierz, ołówek B i 2B, gumkę do mazania, linijkę do 30cm, ekierkę, kredki ołówkowe (nie woskowe), blok papieru milimetrowego (po 1-2 arkusze A4 na studenta)

Zaliczenie ćwiczeń

 • na zajęcia mają prawo uczęszczać wyłącznie osoby wykazane na listach z Dziekanatu
 • prowadzący przeprowadza na zajęciach nie zapowiadane wcześniej sprawdziany
 • od początku kwietnia, podczas pisania sprawdzianów oraz podczas pisania kolokwium, obowiązuje znajomość tabeli stratygraficznej.
 • każdy projekt musi uzyskać zaliczenie
 • terminy kolokwium zaliczeniowego zostaną podane na stronie oraz w  gablocie; trzecia ocena negatywna oznacza brak zaliczenia ćwiczeń
 • dodatkowy termin (dla osób które nie uczestniczyły w kolokwium z powodu choroby) może zostać ustalony we wrześniu, będzie to termin wyłącznie dla osób, które dostarczyły kserokopię zwolnienia lekarskiego (z książeczką zdrowia do wglądu) do 7 dni po każdym z ustalonych terminów
 • kserokopie zwolnień lekarskich należy składać u mgr inż. Joanny Świąder (paw. A0 IIp., pok.232b)
 • warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie każdej pracy projektowej i zaliczenie kolokwium