Ireneusz Felisiak – realizowane badania

Działalność naukowa i badawcza (usługowa):

  • geologia strukturalna obszarów platformowych w oparciu o prace kartograficzne i analizę drobnych struktur tektonicznych
  • neotektonika i ruchy masowe w rejonie Rowu Kleszczowa na podstawie kartowania geologicznego i strukturalnego oraz profilowania wierceń
  • sedymentacja i litostratygrafia kenozoicznych osadów lądowych w rejonie Krakowa
  • litostratygrafia mezozoiku okolic Bełchatowa (Rowu Kleszczowa)