Ireneusz Felisiak – publikacje

BPP AGH

 • FELISIAK, I. 1984. Przedbadeńskie osady lądowe trzeciorzędu okolic Krakowa i uwagi o urzeźbieniu powierzchni podmioceńskiej. In: Lądowe utwory węglanowe Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej (przew. konf. terenowej). Kraków, p. 9
 • FELISIAK, I. 1992. Osady krasowe oligocenu i  wczesnego miocenu oraz ich znaczenie dla poznania rozwoju tektoniki i  rzeźby okolic Krakowa. Ann. Soc. Geol. Polon., 62:173-207
 • FELISIAK, I. 1995. Sedymentacja iłów lądowych i  caliche w rejonie Krakowa. In: Tradycja a nowoczesność w interpretacjach sedymentologicznych (mat. konf.). Kraków, 26-28 czerwca 1995, p. 68-69
 • FELISIAK, I. 1993. Application of paleokarst studies in dating of tectonic events and morphology formation in an intensively faulted area (an example from the Carpathian Foredeep, Southern Poland ). Bull. de la Soc. geogr. de Liege, 29, s. 129-133, Liege
 • CHOWANIEC, J., FELISIAK, I. 1995. Sebha – geneza mineralizacji wód uzdrowiska Mateczny w Krakowie. W: IV Krajowe spotkanie sedymentologów „Tradycja a nowoczesność w badaniach sedymentologicznych” Kraków 26-28 czerwca 1995, s. 60-61
 • FELISIAK, I. 1995. Sedymentacja iłów lądowych i  caliche w rejonie Krakowa. Ibidem, s. 68-69. Felisiak I., Gradziński M., Szulc J., Paszkowski M., (1995) – Sedymentacja utworów krasowych, pedogenicznych i przyźródłowych Wyżyny Krakowskiej. Ibidem, 25-33
 • FELISIAK, I. 1997. Age and Distribution of some Karstic Sediments from the Polish Jura nad their Implications for the Age of the Relief. In: Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, 1997, Switzerland . vol. 1:17-20. (manuskrypt zgłoszono w  sprawozdaniu za 1996 jako złożony do druku)
 • FELISIAK, I. 1999. Południowy Uskok Główny – porównanie koncepcji z rzeczywistością na podstawie obserwacji we wkopie KWB Bełchatów. W: Młodoalpejski rów Kleszczowa: rozwój i uwarunkowania w tektonice regionu. Konf. naukowa – Słok k/Bełchatowa 15-16 października 1999, s. 89-93
 • FELISIAK, I. 2000. Oligocene to Early Miocene karst Deposits. Climate Changes, The Karst Record II. Guidebook & Abstracts. Inst. of Geol. Sc., Pol. Ac. of. Sc. & Inst. of Geol. Sc, Jagiel. Univ. Kraków, 30 July-4 August 2000; p. 22-23
 • FELISIAK, I. 2001. Południowy uskok główny rowu Kleszczowa – koncepcja a rzeczywistość. Przegląd Geologiczny, vol. 49, nr 4: 307-311
 • CZARNECKI, L., W. & FELISIAK, I. 2003. Ruchy masowe generowane uskokami zrzutowymi w rejonie Rowu II rzędu, KWB Bełchatów (Mass Movements Triggered by Dip-slip Faults in the Area of II-order Graben, KWB Bełchatów). W: Zuchiewicz W. (red.), Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Neotektonika Polski: Neotektonika a  morfotektonika: metody badań. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, s. 38-41
 • CZARNECKI, L., W. & FELISIAK, I. 2004. Blok paleoosuwiskowy Południowego Uskoku Brzeżnego i jego wpływ na  eksploatację w Rowie II-rzędu KWB „Bełchatów”. Mat Symp. Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”. Sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego. Bełchatów, 2-4 czerwca 2004; str . 125-138. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2004
 • FELISIAK, I., FRANKOWSKI, R., ŚLUSARCZYK, G. & CZARNECKI, L., W. 2004 – Rejestracja obserwacji litologiczno-tektonicznych profili wiertniczych w Jednolitej Bazie Danych Geologicznych (JBDG) KWB „Bełchatów” i ich wykorzystanie przy projektowaniu robót górniczych. Mat Symp. Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”. Sesja okolicznościowa : Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego. Bełchatów, 2-4 czerwca 2004. str 111-124. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2004
 • FELISIAK, I.& MATYSZKIEWICZ, J. 2004. Kuesta jurajska w rejonie Jaworznika k. Żarek. W: Partyka J. & Tyc A. (edit.) Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z  1854 r. Ojców 2004. str. 51-56
 • FELISIAK, I., MATYSZKIEWICZ, J., SOKOŁOWSKI, T. 2005. Teaching of geological mapping at Geological Mapping Department, AGH University of Science and Technology, Kraków. Detailed Geological Map of Las Wolski and Św. Bronisława Hill (wkładka). Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr10/2: 899-902
 • FELISIAK, I. 2006. Kuesta jurajska w Żarkach. W: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Kraków
 • Krajewski, M., Olchowy, P. & Felisiak, I., 2014. Lower Kimmeridgian layer with bored and encrusted hiatus concretions (Upper Jurassic, Central Poland): implications for stratigraphy and basin evolution. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 113–129.

Ważniejsze prace niepublikowane

 • FELISIAK, I. 1988. Budowa geologiczna obszaru między Krakowem, Zabierzowem i Morawicą (rozpr. dokt., Biblioteka Główna. AGH Kraków, zawiera b. szczegółową mapę geologiczną 1:10 000 obszaru rozprawy), 161pp
 • Wanda BARWICZ-PISKORZ, Ireneusz FELISIAK, Michał KROBICKI, Ewa SZEWCZYK & Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN 2006. Litologia i  stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego pola Szczerców oraz wysadu solnego Dębina. Arch. KWB Bełchatów (etapowa praca badawcza wykonywana rokrocznie od ponad 10 lat)
 • Leszek SOWIŃSKI, Ireneusz FELISIAK, Marek TYLIKOWSKI i inni 2006. Ocena stopnia zagrożenia oraz wytyczne dla prowadzenia skarp stałych zbocza południowego 0/80 mnpm pomiędzy liniami 63 sn -56 sn . PROGIG Wrocław. Arch. KWB Bełchatów (praca badawcza w  oparciu o kartowania geologiczne i strukturalne osadów kenozoiku i  mezozoiku na skarpach kopalni Bełchatów, zespół firmy PROGIG z udziałem I. Felisiaka)