Jacek Matyszkiewicz – publikacje

BPP AGH

Ważniejsze publikacje:

1987

 • Matyszkiewicz, J., (1987): Epigenetyczna sylifikacja wapieni górnego oksfordu okolic Krakowa. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 57: 59-87.

1989

 • Matyszkiewicz, J, (1989): Early diagenetic environment of the Upper Oxfordian massive limestones in the Kraków region (South Poland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Mh., 5: 308-320.
 • Matyszkiewicz, J., (1989): Sedimentation and diagenesis of the Upper Oxfordian limestones in Piekary near Kraków. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 59: 201-230.
 • Hoffmann, M. & Matyszkiewicz, J., (1989): Wykształcenie litologiczne i sedymentacja osadów jury w kamieniołomie „Młynka”. – [W]: Rutkowski, J. (red.), Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków. Wydawnictwo AGH, 78-83.
 • Matyszkiewicz, J., (1989): Utwory osuwiskowe w wapieniach górnego oksfordu w Ujeździe. – [W]: Rutkowski, J. (red.), Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków. Wydawnictwo AGH, 83-88.
 • Matyszkiewicz, J., (1989): Wykształcenie i geneza epigenetycznych utworów krzemionkowych okolic Krakowa. – [W]: Rutkowski, J. (red.), Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków. Wydawnictwo AGH, 181-185.

1992

 • Matyszkiewicz, J. & Felisiak, I., (1992): Microfacies and diagenesis of an Upper Oxfordian carbonate buildup in Mydlniki (Cracow Area, South Poland). Facies, 27: 179-190.

1993

 • Matyszkiewicz, J., (1993): Genesis of stromatactis in an Upper Jurassic carbonate buildup (Młynka; Cracow Region, Southern Poland); internal reworking and erosion of organic growth cavities. Facies, 28: 87-96.
 • Matyszkiewicz, J., (1993): Stromatactis w jurajskich budowlach węglanowych okolic Krakowa. Przegląd Geologiczny, 41: 248-252.
 • Matyszkiewicz, J., (1993): Utwory jurajskie. – [W]: Rutkowski, J. (red.), Objaśnienia do arkusza „Kraków” Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000, Wydawnictwa Geologiczne, 10-14.

1994

 • Matyszkiewicz, J., (1994): Remarks on the deposition and diagenesis of pseudonodular limestones in the Cracow Area (Oxfordian; Southern Poland). Berliner geowiss. Abh., E13: 419-439.
 • Matyszkiewicz, J. & Słomka, T., (1994): Organodetrital conglomerates with ooids in the Cieszyn Limestone (Tithonian – Beriasian) of the Polish Flysch Carpathians and their paleographic significance. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 63: 211-248.

1996

 • Matyszkiewicz, J., (1996): The Significance of Saccocoma-calciturbidites for the analysis of the Polish Epicontinental Late Jurassic Basin: an example from the Southern Cracow-Wielun Upland (Poland). Facies, 34: 23-40.
 • Matyszkiewicz, J. & Krajewski, M., (1996): Lithology and sedimentation of Upper Jurassic massive limestones near Bolechowice, Kraków-Wieluń Upland, south Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 285-301.
 • Matyszkiewicz, J., (1996): Wybrane problemy diagenezy osadów węglanowych. Przegląd Geologiczny, 44: 596-603.

1997

 • Reinhold, C., Herrmann, R., Nose, M. & Matyszkiewicz, J., (1997): Bildung und diagenetische Reifung von Hornstein: Beispiele vom Nördlichen Kontinentalshelf der Tethys (Oberjura). Terra Nostra, 2: 191-192.
 • Hoffmann, M., Kołodziej, B. & Matyszkiewicz, J., (1997): Upper Jurassic microbolites – examples from the Holy Cross Mts. and Cracow Upland. 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & IGCP 380 International Meeting of IGCP 380; Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow, 16-22.
 • Keupp, H. & Matyszkiewicz, J., (1997): Zur Faziesrelevanz von Saccocoma-Resten (Schwebcrinoiden) in Oberjura-Kalken des nördlichen Tethys-Schelfs. Geol. Bl. NO-Bayern, 47, 1-4: 53-70.
 • Matyszkiewicz, J., (1997): Stromatactis cavities and stromatactis-like cavities in the Upper Jurassic carbonate buildups at Młynka and Zabierzów (Oxfordian, southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 45-55.
 • Matyszkiewicz, J., (1997): Microfacies, sedimentation and some aspects of diagenesis of Upper Jurassic sediments from the elevated part of the Northern peri-Tethyan shelf: a comparative study on the Lochen area (Schwäbische Alb) and the Cracow area (Cracow-Wieluń Upland, Poland). Berliner geowiss. Abh., E 21: 1-111.

1999

 • Matyszkiewicz, J., (1999): Sea-bottom relief versus differential compaction in ancient platform carbonates: a critical reassessment of an example from Upper Jurassic of the Cracow-Wieluń Upland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 69: 63-79.
 • Matyszkiewicz, J., (1999): Morphology of the Late Jurassic northern peri-Tethyan Shelf: examples from the Swabian Alb (Germany) and Cracow-Wielun Upland (Poland). Terra Nostra, 99/4: 169-171.

2001

 • Matyszkiewicz, J., Gadomska, A. & Porębska, E., (2001): Górnojurajskie budowle węglanowe rejonu Ogrodzieńca. Zeszyty Naukowe AGH Geologia, 27: 219-241.
 • Matyszkiewicz, J., (2001): Rola obszaru krakowskiego w sedymentacji osadów górnej jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Przegląd Geologiczny, 49: 724-727.
 • Matyszkiewicz, J. & Krajewski, M., (2001): Problemy interpretacji wykształcenia wapieni górnej jury w strefie przyuskokowej. – [W]: Paulo, a. & Krobicki, M. (red.), Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny, 17-26.
 • Felisiak, I. & Matyszkiewicz, J., (2001): Sedymentacja w późnej jurze, trzeciorzędowa tektonika uskokowa i kras przed badenem. – [W]: Paulo, a. & Krobicki, M. (red.), Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny, 26-37.

2003

 • Golonka, J., Matyszkiewicz, J. & Wilczyńska, A., (2003): Girvanella limestones and the occurrence of Girvanella minuta Wethered in the Upper Jurassic – Early Cretaceous of the Carpathian foreland. Mineralia Slovaca, 35, 1: 9-11.

2004

 • Jędrys, J., Grabowska, T., Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. & Żaba, J., (2004): Założenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznych. – [W]: Partyka, J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom I Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 19-26.
 • Krajewski, M. & Matyszkiewicz, J., (2004): Rozwój i architektura facjalna górnojurajskich kompleksów budowli węglanowych w SW części Wyżyny Krakowskiej. – [W]: Partyka, J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom I Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 27-34.
 • Matyszkiewicz J., Krajewski M., Tyc A., Król K., Kędzierski J., Jędrys J. & Świąder J., (2004): Rozwój facjalny górnojurajskiego kompleksu Skał Zegarowych koło Smolenia (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska). – [W]: Partyka, J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom I Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 35-42.
 • Matyszkiewicz, J. & Słomka, T,. (2004): Reef-microencrusters association Lithocodium aggregatum – Bacinella irregularis from the Cieszyn limestones (Tithonian-Berriasian) of the Outher Western Carpathians (Poland). Geologica Carpathica, 55: 449-456.

2005

 • Golonka, J., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J. , Olszewska, B., Ślączka, A. & Słomka, T., (2005): Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm in Poland. Slovak Geol. Mag., 11, 1: 5-16.
 • Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. & Jędrys, J., (2005): Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle badań magnetycznych. Nafta-Gaz, 61: 294-298.
 • Golonka, J., Krobicki, M., Matyszkiewicz, J., Jędrzejowska-Tyczkowska, H., Misiarz, P., Olszewska, B. & Oszczypko, N., (2005): Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie. Nafta-Gaz, 61: 314-320.
 • Felisiak, I., Matyszkiewicz, J. & Sokołowski, T., (2005): Teaching and geological mapping at Geological Mapping Department, AGH University of Science and Technology, Kraków. Przegląd Geologiczny, 53: 899-902.

2006

 • Matyszkiewicz, J., Krajewski, M. & Kędzierski, J., (2006): Origin and evolution of an Upper Jurassic complex of carbonate buildups from Zegarowe Rocks (Kraków-Wieluń Upland, Poland). Facies, 52: 239-263.
 • Matyszkiewicz, J., Krajewski, M. & Żaba, J., (2006): Structural control on the distribution of Upper Jurassic carbonate buildups in the Kraków-Wieluń Upland (south Poland). Neues Jahrbuch für Paläontologie und Geologie Mh., 182-192.
 • Gołębiowska, B., Matyszkiewicz, J., Molenda, R. & Górny, A., (2006): Hydrothermal mineralization in Middle Jurassic sandy limestones from Zalas (near Cracow, S Poland). Mineralogia Polonica, Special Papers, 28: 81-83.

2007

 • Matyszkiewicz, J. , Świąder, J. & Żaba, J., (2007): Przejawy późnojurajskiej tektoniki synsedymentacyjnej w rejonie Kamienia. Tomy Jurajskie, 4: 63-70.
 • Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Gołębiowska, B., Jędrys, J., Kochman, A. & Rzepa, G., (2007): Rozwój i ewolucja oksfordzkich budowli węglanowych w Zalasie. Tomy Jurajskie, 4: 77-86.
 • Matyszkiewicz, J. & Krajewski, M., (2007): Litologia i zróżnicowanie facjalne wapieni górnojurajskich okolic dolin Szklarki i Będkowskiej. Tomy Jurajskie, 4: 87-93.
 • Matyszkiewicz, J. & Krajewski, M., (2007): Tektonika w osadach jurajskich Wyżyny Krakowskiej na przykładzie górnojurajskich wapieni Bramy Bolechowickiej. Tomy Jurajskie, 4: 103-107.
 • Matyszkiewicz, J. & Olszewska, B., (2007): Osady podmorskich spływów grawitacyjnych pogranicza oksfordu i kimerydu w Ujeździe. Tomy Jurajskie, 4: 109-117.
 • Król, K., Matyszkiewicz, J. & Paulo, A., (2007): Mapa geologiczno-gospodarcza Polski 1: 50 000; arkusz Pasłęk (95). Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego. Mapa + tekst objaśniający.

2008

 • Matyszkiewicz, J., (2008): Skały węglanowe. – [W]: Manecki, A. & Muszyński, M. (red.), Przewodnik do petrografii. Wydawnictwo AGH, 291-330.
 • Felisiak, I., Krajewski, M. & Matyszkiewicz, J., (2008): Litologia i tektonika wapieni górnojurajskich rejonu Krakowa. – [W]: Haczewski, G. (red.), Przewodnik sesji terenowych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, Polskie Towarzystwo Geologiczne, 29-45.
 • Matyszkiewicz, J., (2008): The Cracow-Częstochowa Upland (Southern Poland) – the Land of White Cliffs and Caves. Przegląd Geologiczny, 56: 647-652.
 • Matyszkiewicz, J., Pietrzyk-Sokulska, E. & Skrzypczak, R., (2008): Charakterystyka krajobrazu geologicznego wybranych wyrobisk nieczynnych. – [W]: Pietrzyk-Sokulska, E. (red.), Tereny pogórnicze szansą rozwoju obszarów ich występowania. Studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wydawnictwo IGSMiE Kraków, 26-57.
 • Senowbari-Daryan, B., Bucur, I. I., Schlagintweit, F., Săsăran, E. & Matyszkiewicz, J., (2008): Crescentiella, a new name for „Tubiphytes” morronensis CRESCENTI, 1969: an enigmatic Jurassic – Cretaceous microfossil. Geologia Croatica 61: 185-214.

2009

 • Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., (2009): Upper Jurassic deposits in the Częstochowa Upland. – [W]: Stefaniak, K., Tyc, A. & Socha, P. (red). Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection; studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia, 56: 37-56.

2010

 • Gołębiowska, B., Pieczka, A., Rzepa, G., Matyszkiewicz, J. & Krajewski, M., (2010): Iodargyrite from Zalas (Cracow area, Poland) as an indicator of Oligocene-Miocene aridity in Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296: 130-137.
 • Matyszkiewicz, J., Kaczmarczyk, R. & Kochman, A., (2010): Czy kompresja osadów cenomańskich powoduje artezyjskie wypływy wód siarczkowych? – [W]: Lisik, R. (red.), Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju. Wydawnictwo XYZ, Kielce, 119-124.

2011

 • Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. , Król, K. & Olszewska, B., (2011): Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 269–290.
 • Kotarba, M. J., Więcław, D., Kosakowski P., Wróbel, M., Matyszkiewicz, J., Buła, Z., Krajewski, M., Kołtun, Y. V. & Tarkowski, J., (2011): Petroleum systems in the Palaeozoic–Mesozoic basement of the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian Foredeep. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 487–522.

2012

 • Matyszkiewicz J., Kochman A., Duś A., (2012): Influence of local sedimentary conditions on development of microbialites in the Oxfordian carbonate buildups from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (south Poland). Sedimentary Geology, 263-264: 109-132.
 • Kochman, A., Matyszkiewicz, J., (2012): Microbial laminites with coprolites from Upper Jurassic carbonate buildups complex (Kraków-Częstochowa Upland; Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 331-347.
 • Olszewska, B., Matyszkiewicz, J., Król, K. & Krajewski, M., (2012): Correlation of the Upper Jurassic-Cretaceous epicontinental sediments in southern Poland and south western Ukraine based on thin section. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 453: 29–80.

2013

 • Kochman, A. Matyszkiewicz, J., (2013): Experimental method for estimation of compaction in the Oxfordian bedded limestones of the southern Kraków-Częstochowa Upland, Southern Poland. Acta Geologica Polonica, 63: 681-696.

2015

 • Matyszkiewicz, J., Kochman, A., Rzepa, G., Gołębiowska B., Krajewski, M., Gaidzik, K. & Żaba, J., (2015): Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics. Acta Geologica Polonica, 65: 181–203.
 • Matyszkiewicz, J., Felisiak, I., Hoffmann, M., Kochman, A., Kołodziej, B., Krajewski, M. & Olchowy, P. (2015): Transgressive callovian succession and Oxfordian microbial-sponge carbonate buildups in the Kraków Upland. – [W]: Haczewski, G. (red.), Guidebook for field trips accompanying 31 IAS meeting of sedimentology held in Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 51-73.
 • Krajewski, M. & Matyszkiewicz, J., (2015): Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – a discussion. Geological Quarterly 59: 433-437.

2016

 • Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Kochman, A., Kozłowski, A., Duliński, M., (2016): Oxfordian neptunian dykes with brachiopods from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) and their links to hydrothermal vents. Facies, 62:12.
 • Matyszkiewicz, J., Kochman, A., Konon, A., Górny, A., (2016): On alleged Oxfordian neptunian dikes – Comments on “Oxfordian cryptic fauna from the neptunian dikes of Poland” by Trzęsiok et al. (2016); Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 281 (1): 95-100. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 282/3: 279–290.
 • Matyszkiewicz, J., Kochman, A., (2016): Pressure dissolution features in Oxfordian microbial-sponge buildups with pseudonodular texture, Kraków Upland, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86/4: 355–377.

2019

 • Matyszkiewicz, J., (2019): Discussion on Radwańska, U. Selected Oxfordian brachiopods from Zalas (Cracow Upland, Poland), Acta Geologica Polonica, vol. 67, no. 3, 2017. Acta Geologica Polonica, 69: 107–109.

2020

 • Kochman, A., Matyszkiewicz, J., Wasilewski, M., (2020): Siliceous rocks from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) as potential raw materials in the manufacture of stone tools – a characterization and possibilities of identification. Journal of Archaeological Science: Reports, 30: no. 102195, 1-13.
 • Krzyżak, A.T., Mazur, W., Matyszkiewicz, J., Kochman, A., (2020): Identification of proton populations in cherts as natural analogues of pure silica materials by means of low field NMR. Journal of Physical Chemistry C, 124/9: 5225-5240.
 • Kochman, A., Kozłowski, A., Matyszkiewicz, J., (2020): Epigenetic siliceous rocks from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) and their relation to Upper Jurassic early diagenetic chert concretions. Sedimentary Geology, 401: no. 105636, 1-13.
 • Matyszkiewicz, J., Kochman, A., 2020. The provenance of siliceous rocks from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland) used as raw-materials in the manufacture of siliceous artefacts from Central-Eastern Europe; An old problem in new light. Journal of Archaeological Science: Reports, 34, Part A: no. 102600, 1-21.