Kartografia geologiczna – zakres ćwiczeń projektowych

 1. Podstawy topografii
  • rodzaje map topograficznych
  • skala mapy
  • poziomica (izohipsa), stopień warstwicowy
  • opis poziomic – wzgórze, dolina
  • znaki graficzne: drogi, zabudowania, koty wysokościowe
  • linie szkieletowe
  • pojęcie i konstrukcja profilu morfologicznego (przypomnienie)
 2. Parametry położenia powierzchni geologicznej, sposób pomiaru i przedstawienia wyników
  • typy struktur geologicznych
  • podział elementów strukturalnych w oparciu o ich przestrzenną orientację
  • horyzontalny układ odniesienia
  • pojęcie azymutu prostej poziomej i kierunku
  • orientacja przestrzenna płaszczyzny i elementy jej zalegania
  • sposoby określania orientacji przestrzennej płaszczyzny (zapis dwu- i trójczłonowy)
  • przedstawianie na mapie orientacji elementów linijnych i powierzchniowych przy pomocy symboli graficznych położenie normalne i odwrócone dla elementów powierzchniowych
  • geometryczny związek biegu, kierunku zapadania i normalnej do powierzchni
  • podkreślić, że dla zorientowania przestrzennego danego zjawiska geologicznego, konieczna jest znajomość współrzędnych geograficznych, współrzędnych wysokościowych w odniesieniu do poziomu morza oraz azymutu geograficznego lub magnetycznego
 3. Podstawy intersekcji geologicznej
  • pojęcie poziomicy strukturalnej – definicja
  • pojęcie linii intersekcyjnej
  • przebieg w terenie poziomym linii intersekcyjnych powierzchni geologicznych: poziomej, pionowej i nachylonej (rysunki na blokdiagramach i na fragmentach map, każdorazowo z zaznaczeniem symbolu biegu i upadu powierzchni)
  • związek linii szkieletowych z przebiegiem linii intersekcyjnej
  • podkreślenie związku między biegiem i upadem powierzchni geologicznej, morfologią terenu a przebiegiem linii intersekcyjnej
  • intersekcja w terenie urzeźbionym warstwy poziomej i obliczanie jej miąższości
  • intersekcja w terenie urzeźbionym warstwy pionowej i obliczanie jej miąższości
  • przypomnienie rzutów cechowanych i wykreślenie w terenie urzeźbionym linii intersekcyjnych powierzchni geologicznych: poziomej, pionowej i nachylonych o tym samym azymucie biegu a różnych kątach upadu i różnych kierunkach zapadania
  • przypomnienie pojęcia monokliny
  • wyznaczanie rozciągłości powierzchni geologicznej nachylonej oraz jej rzeczywistego i pozornego kąta upadu metodami: dwóch biegów, biegu i jednego punktu przecięcia oraz trzech punktów. Zaznaczyć znaczenie trzeciej metody dla danych z wierceń
  • wyznaczenie i obliczenie miąższości warstwy nachylonej w terenie urzeźbionym
  • konstrukcja przekroju geologicznego na przykładzie monokliny
  • dla przekroju przewyższonego podać skalę nachyleń i zwrócić uwagę na wpływ jaki ma przewyższenie przekroju na kąt nachylenia stoku i kąt upadu powierzchni nachylonych. Omówić zniekształcenia przekroju przez warstwy poziome i pionowe przy jego przewyższeniu. Wypunktować wszystkie cechy pozytywne i negatywne przekroju przewyższonego
 4. Struktury ciągłe, ich obraz intersekcyjny i obrazy na mapie strukturalnej
  • przypomnienie typów struktur tektonicznych
  • struktury monoklinalne (blokdiagram) – mapa intersekcyjna i mapa strukturalna
  • fałd elementarny, jego elementy i parametry geometryczne
  • intersekcja fałdu elementarnego w terenie poziomym (blokdiagram i mapa)
  • mapa strukturalna fałdu elementarnego
  • podstawowe klasyfikacje fałdów (wg Jaroszewskiego)
  • obrazy intersekcyjne i mapy strukturalne wybranych typów fałdów
  • wyjaśnienie pojęć wergencji, undulacji, brachyform, centrykliny, perykliny – mapy strukturalne i obrazy intersekcyjne w terenie poziomym
  • fleksury jako formy przejściowe do struktur nieciągłych
 5. Struktury nieciągłe, ich obraz intersekcyjny i obrazy na mapie strukturalnej
  • pojęcie nieciągłości warstw; krótkie omówienie układu działających sił i naprężeń
  • uskok normalny; omówienie pojęć podstawowych
  • podstawowe klasyfikacje uskoków z podkreśleniem kryteriów klasyfikacji (wg Jaroszewskiego)
  • powierzchnia uskoku jako powierzchnia geologiczna; przebieg linii intersekcyjnej powierzchni uskoku normalnego, progowego i odwróconego w terenie poziomym i urzeźbionym
  • wybrane struktury ciągłe zdeformowane przez uskoki normalne, progowe i odwrócone w obrazie intersekcyjnym i na mapach strukturalnych
  • formy zbiorowego występowania uskoków: zrąb, rów, zespół uskoków schodowych – obrazy intersekcyjne i obrazy na mapach strukturalnych
  • określanie wieku uskoku w oparciu o przebieg linii intersekcyjnych struktur przecinanych i utworów przykrywających powierzchnię uskoku, zwrócić uwagę na wygasanie uskoków w górę i w dół
 6. Niezgodności, nasunięcia i ich obrazy intersekcyjne
  • krótkie przypomnienie typów niezgodności ilustrowane obrazami w przekroju
  • pojęcie piętra strukturalnego z podkreśleniem jego związku z występowaniem niezgodności kątowej, niezgodności erozyjnej i luki stratygraficznej
  • przypomnienie pojęcia jednostki strukturalnej
  • przypomnieniem pojęcia nasunięcia z uwypukleniem braku związku tego pojęcia z pojęciem piętra strukturalnego
  • okna i czapy tektoniczne na mapie i przekroju
  • olistolity na mapach geologicznych
 7. Struktury skał magmowych i ich obrazy intersekcyjne
  • intruzje zgodne: sill, lakkolit, lopolit, fakolit (blokdiagram i obrazy intersekcyjne w terenie poziomym)
  • intruzje niezgodne: dajka, żyła kominowa, pień, batolit, apofizy
  • przekroje i obrazy intersekcyjne w terenie poziomym
  • systemy intruzji
 8. Mapy geologiczne; rodzaje map; objaśnienia do arkuszy
  • objaśnienia i profil litostratygraficzny
  • zasady kreślenia szrafury na przekroju
  • wykonanie przekroju max. A4
  • krótki opis rozwoju budowy geologicznej
 9. Interpretacja wierceń
  • wieloznaczność interpretacji
  • zasady wyznaczania na przekroju podstawowych dla interpretacji powierzchni geologicznych
  • przykład z komentarzem zawierającym omówienie podstawowych procesów geologicznych i tektonicznych w porządku stratygraficznym; podkreślić ilość i budowę kolejnych pięter strukturalnych