Zajęcia terenowe z Kartografii

Celem zajęć terenowych jest samodzielne wykonanie, przez studencką grupę terenową, mapy geologicznej, odpowiadającej (w dużym przybliżeniu) wymogom stawianym przez PIG-PIB mapom w skali 1:50 000. Zajęcia prowadzone są w okresie wakacji.

Wprowadzenie w zajęcia terenowe obejmuje:

  • Pomiary odległości z wykorzystaniem krokówki azymutowej i pomiarów GPS
  • Pomiary wysokości teras rzecznych
  • Podstawowe pomiary wykonywane kompasem geologicznym (także obliczenie poprawki na deklinację magnetyczną)
  • Posługiwanie się mapą topograficzną i zdjęciem lotniczym w terenie
  • Omówienie zasad wykonywania zdjęcia geologicznego z wykorzystaniem obserwacji geomorfologicznych, hydrogeologicznych i botanicznych

Samodzielna praca prowadzona przez 3-4 osobową grupę terenową, obejmuje:

  • Opracowanie mapy geologicznej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla obszaru do 2 km2
  • Opracowanie sprawozdania końcowego wzorowanego na „Objaśnieniach do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski”

Zaliczenie ćwiczeń terenowych:

  • Ocena jest wypadkową oceny pracy w terenie, oceny mapy i sprawozdania końcowego oraz kolokwium zaliczeniowego (wiedza na temat budowy geologicznej terenu ćwiczeń).

    Lokalizacje i galeria