Katarzyna Król – publikacje

BPP AGH

 • Olszewska, B., Matyszkiewicz, J., Król, K. & Krajewski, M., 2012. Correlation of the Upper Jurassic-Cretaceous epicontinental sediments in southern Poland and south western Ukraine based on thin section. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 453: 29–80
 • Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., Król, K. & Olszewska, B., 2011. Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 269–290. http://www.asgp.pl/81_3_269_290
 • Krajewski, M., Król, K., Olszewska, B., Felisiak, I. & Skwarczek, M., 2011. Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous sediments in the basement of the Carpathian Foredeep (western Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 291-307. http://www.asgp.pl/81_3_291_307
 • Król K., Matyszkiewicz J., Paulo A. (2007): Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50.000, ark. Pasłęk (95), z  objaśnieniami. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • Rutkowski J., Król K., Szczepańska J. (2006): Lithology of the profunfal sediments in Słupiańska bay (Wigry lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study. Geochronometria, 27: 47-52; Gliwice.
 • Rutkowski J., Król K., Szczepańska J., Krzysztofiak L. (2006): Skład chemiczny wód porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU t. IV, Kraków 2007:87-95.
 • Król K. (2006): Skałki jurajskie w Olsztynie. [W:] T. Slomka, A. Kicinska-Swiderska, M. Doktor & A. Joniec. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza: 192-193. Kraków.
 • Rutkowski J., Król K. (2006): Wykształcenie litologiczne osadów jeziornych z wiercenia WZS-03 w Zatoce Słupiańskiej (jezioro Wigry). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU III/2005 pp. 187-191.
 • Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. (2006): Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU III/2005 pp. 171-178.
 • Rutkowski J., Król K., Szczepańska J., Piotrkowska N., Pazdur A., Pawłyta J., Gąsiorowski M., Herman H., Zawisza E., Seroczyńska K., Witkowski A., Kupryanowicz M. (2006): Przemiany środowiska naturalnego jeziora Wigry w świetle interdyscyplinarnych badań osadów z wiercenia WZS-03. Konferencja Naukowa – Polska Północno-wschodnia w holocenie . Przyroda – Klimat – Człowiek. Inst. Botaniki PAN w Krakowie, pp. 29-31.
 • Żurek S., Rutowski J., Drzymulska D., Król K., Pazdur A. (2006): Zatorfienie i osady jeziorne Rosochatego Rogu (Jezioro Wigry). Konferencja Naukowa – Polska Północno-wschodnia w holocenie . Przyroda – Klimat – Człowiek. Inst. Botaniki PAN w Krakowie, pp. 40-42.
 • Matyszkiewicz J., Krajewski M., Tyc A., Król K., Kędzierski J., Jędrys J., Świąder J. (2004). Rozwój facjalny górnojurajskiego kompleksu Skał Zegarowych koło Smolenia (Wyżyna Krakowsko – Wieluńska) w: J. Partyka et al. (eds) „Zróżnicowanie i  przemiany środowiska przyrodniczo – kulturowego Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej” Tom 1 – Przyroda. Ojców 2004: 35 – 42.
 • Król K., (2004). Górnojurajskie budowle węglanowe okolic Olsztyna. w: J. Partyka, A. Tyc (eds) „Od Złotego Potoku do  Ojcowa. Szlakiem Wyprawy Naturalistów z 1854 r.” Ojców 2004: 45 – 46.
 • Król K., Pietsch K., Rutkowski J., (2004). Lacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland). in: P. Kukla et al (eds) Sediment 2004 Kurzfassungen und Exkursionsführer. Schriftenreihe DGG 33, Hanover: 85.
 • Pawłyta J., Pazdur A., Piotrowska N., Poręba G., Sikorski J., Szczepanek M., Król K., Rutkowski J., Hałas S., (2004): Isotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland.) and its environment. Geochronometria 23, pp.71-78.
 • Pawłyta J., Pazdur A., Rutkowski J., Król K., Piotrowska N., Poręba G., Szczepanek M., Sikorski J., Hałas S. (2004). Isotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland). Book of abstracts. 8-th Inter. Conference „Methods of absolute chronology. 17-19th may 2004, Ustroń Poland. pp. 123-124.
 • Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D., (2004) – Osady rynnowych części jeziora Wigry – Ploso Szyja i zatoka Wigierki – porównanie. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Pol. Akad. Umiejętności t. II pp. 41-47.
 • Król K., Decrouez D., 2002 Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Quter Carpathians)- Revue de Paléobiologie vol. 21: 193-198.
 • Rudowski S., Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., 2000 O niektórych strukturach sedymentacyjnych w osadach dennych jeziora Wigry w świetle badań sejsmoakustycznych -Sprawozdania z  Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w  Krakowie. t. 64:189-192
 • Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L., 2003 – Odwzorowanie współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym – Prace Komisji Paleografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności. T. 1: 2003:31-37
 • Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D., 2003 – Recent sediments of the Wigry Lake (Szyja Basin), NE Poland; Limnological Review. – 2003 vol. 3: 197-203
 • Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L., 2003 – Sediments of Lake Wigry (NE Poland) in the light of high-resolution seismics (seismoacoustic) survey. Limnological Review. – 2002 vol. 2: 363-371
 • Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D., 2003 – Współczesne osady jeziora Wigry (Plos Bryzglowski) – Prace Komisji Paleografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności. T. 1: 39-45
 • Kotarba A., Rutkowski J., Król K., 2002 – Zastosowanie młotka Schmidta do badania wietrzenia granitów tatrzańskich -W: Środowiska górskie – ewolucja rzeźby : VI [szósty] zjazd geomorfologów polskich: Jelenia Góra, 11-14 września 2002: streszczenia referatów i posterów: 79-80.