Mezostruktury tektoniczne w kartografii geologicznej

Zagadnienia do przedmiotu
autorzy – dr inż. Ireneusz Felisiak, dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. AGH

 1. Naprężenie a odkształcenie (definicje i terminologia).
 2. Mechanizmy deformacji w mikroskali a style deformacyjne -aktualne ujęcie podziału deformacji na nieciągłe i ciągłe (kruche i podatne) z przykładami.
 3. Pojęcia: transtensja i transpresja.
 4. Orientacja spękań i stylolitów względem naprężeń głównych (blokdiagram).
 5. Teoria uskokowania Andersona z diagramami naprężeń (beach ball) i preferowane, międzynarodowe nazewnictwo skrzydeł uskoków. Problem uskoków rotacyjnych.
 6. Skały uskokowe.
 7. Deformacje nieciągłe skał o wysokiej porowatości.
 8. Problemy bilansowania/kompensacji objętości w strefach uskoków listrycznych i przesuwczych.
 9. Problemy bilansowania/kompensacji objętości w strefach uskoków przesuwczych.
 10. Rodzaje płaszczowin i ich budowa (dupleksy, imbrykacje, skiby).
 11. Rola wody w tektonice (oddziaływania fizyczne). Wulkany błotne.
 12. Koncepcja klina orogenicznego – jej przewagi nad koncepcją pryzmy akrecyjnej.
 13. Klasyfikacja genetyczna fałdów (aktywne i pasywne, mechanizm fałdowania aktywnego i jego podstawowe produkty – fałdy koncentryczne i symilarne).
 14. Klasyfikacja morfologiczna 3D fałdów – wg orientacji osi i powierzchni osiowej.
 15. Kliważ w fałdach.
 16. Problem kompetencji skał przy fałdowaniu na przykładzie fałdków ciągnionych.
 17. Foliacja metamorficzna.
 18. Tektonika solna (struktury podstawowe + tratwy, intruzje).