Ocena oddziaływania na środowisko

Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek: Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska, Górnictwo i  Geologia (tylko specjalność Gospodarowanie i Zarządzanie Środowiskiem Geologicznym)
Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny,
Semestr: VII
Wymiar zajęć: 30 h wykładów, 30 h ćwiczeń

Syllabus IŚ
Syllabus OŚ

Treść wykładów:

Przemiany procedur OOS od momentu ich powstania. Cele wykonywania OOS. Zasady wykonywania OOS. Kompleksowa ocena skutków wybranych inwestycji górniczych. Metody wykonywania OOS. Analiza wybranych metod z uwzględnieniem możliwości ich stosowania w wybranych rodzajach inwestycji. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby OOS. Konsekwencje techniczne, ekonomiczne i społeczne procedury OOS. OOS w  systemie prawnym. Procedura OOS, raport oddziaływania na środowisko, definicja przedsięwzięcia. Strategiczne oceny oddziaływania na  środowisko planów zagospodarowania przestrzennego, programów, strategii, i planów rozwoju regionalnego, OOS w kontekście transgranicznym. Ocena wpływu na obszar Natura 2000.

Treść ćwiczeń:
Projekt (tematy ćwiczeń dla małych zespołów, projekty realizowane etapami w ciągu dwóch miesięcy):

  • opis inwestycji
  • aktualny stan środowiska
  • przewidywany wpływ na środowisko
  • rozwiązania alternatywne
  • monitoring środowiska wokół inwestycji