Paczółtowice – Wyżyna Krakowska

Paczółtowice położone są na Wyżynie Krakowskiej w rejonie tzw. Dolinek Podkrakowskich około 30 km na zachód od Krakowa. Program zajęć obejmuje zarówno prace terenowe jak i kameralne. Studenci podzieleni są na trzy osobowe zespoły, które opracowują dokumentację geologiczną (opisy, rysunki, profile, mapy) dla danego terenu. Uczestnicy zajęć terenowych zapoznają się z podstawowymi informacjami o budowie geologicznej rejonu Paczółtowic, metodyką kartograficznych prac terenowych oraz wykonaniem dokumentacji geologicznej. Tematyka zajęć obejmuje wykształcenie litologiczne skał występujących na danym terenie i ich zróżnicowanie facjalne, tektonikę (pietra strukturalne, fałdy, uskoki, cios, niezgodności), magmatyzmu (intruzje, metamorfizm kontaktowy), krasu, oraz geomorfologii. Oprócz tematyki typowo geologicznej studenci zapoznają się z problematyką ochrony przyrody, sozologii i zagospodarowania terenu. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej, kolokwium dotyczącego w/w tematyki oraz oceny zaangażowania i pracy w terenie.

 

Na miejscu studenci zakwaterowani są w gospodarstwach agroturystycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów i grup terenowych podawane są przez poszczególnych prowadzących praktyki w Paczółtowicach.