Planowanie przestrzenne

Syllabus

Treść wykładów

 • Gospodarka przestrzenna. Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
 • Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Zrównoważony rozwój.
 • Planowanie przestrzenne. Elementy zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja działalności gospodarczej. Analizy możliwości rozwoju.
 • Komponenty przestrzenni. Kształtowanie i ocena krajobrazu. Struktura przestrzenna.
 • Podstawy prawne planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia prawa budowlanego niezbędne w planowaniu przestrzennym.
 • Regionalne planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne w powiecie. Planowanie przestrzenne w gminie.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ekofizjograficzne opracowania oraz prognozy do planu miejscowego.
 • Decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Uwarunkowania geologiczne w planowaniu przestrzennym. Ochrona złóż kopalin w planowaniu przestrzennym.

Zakres ćwiczeń

 • Informacje przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, przykłady map, analiza, czytanie map, bazy danych, systemy informacji geograficznej.
 • Mapa geologiczno – gospodarcza Polski 1:50 000, Mapa sozologiczna 1:50 000, – zapoznanie się z opracowaniami, czytanie mapy
 • Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego – zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza układu studiów, analiza środowiska przyrodniczego.
 • Projekt: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – na podstawie MGGP, Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Kierunki rozwoju przestrzennego gminy, mapa rozwoju gminy. Technika graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych. Ocena przydatności terenu wybranej gminy.
 • Projekt: Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
 • Ćwiczenie terenowe – zagospodarowanie przestrzenne wybranego obszaru
  Ćwiczenia projektowe, prace zespołowe na temat planowania przestrzennego.

Autor programu: Slávka Gałaś