Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

Zrealizowane i realizowane projekty badawcze, celowe i rozwojowe, prace projektowe, doświadczalne, konstrukcyjne, opracowania badawcze, ważniejsze ekspertyzy itp.
 • 1973: Badanie osadów czerwonego spągowca w środkowej i południowej strefie monokliny przedsudeckiej w zakresie wydzielenia stref maksymalnej filtracji oraz ustalenie optymalnych niskiego potencjału hydrodynamicznego. Opracowanie dla ZOGGN „Geonafta” Warszawa.
 • 1974: Opracowanie kompleksu metod geofizycznych, a szczególnie sejsmiki, magnetoteluryki i grawimetrii dla regionalnego rozpoznania utworów paleozoicznych w rejonie NE monokliny przedsudeckiej. Opracowanie dla Instytutu Naftowego Kraków.
 • 1975: Rezultati geofizikalnih i laboratorijskih miritev kot primarno gradivo za racunalniski program izracuna rezerv vode ve rozpokanem kolektorju. Opracowanie dla Geoloski Zavod, Ljubljana (Jugosławia).
 • 1974-1975: Geneza gazów w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1976: Modeliranje lezisca mineralne vode in racunalniska resitev problema racjonalne ga izkorisvanja. Opracowanie dla Geoloski Zavod Ljubljana (Jugosławia).
 • 1976: Projekt wstępny metody ustalenia generacji geochemicznej gazów. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1976: Projekt wstępny metody określania przestrzennych warunków rozmieszczenia gazów. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1977: Metoda ustalania generacji geochemicznej gazów zawartych w górotworze kopalń węgla kamiennego. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1978: Pilotowe zastosowanie metody dla określenia własności zbiornikowych skał karbonu, generacji geochemicznej, akumulacji i migracji gazów. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1979: Metoda określenia wydzielania gazu z próbek węgla (CH4 i CO2) – wersja wstępna. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1979: Metoda OZ K1 określenia własności zbiornikowej skał karbonu. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1979: Mineral and Thermal Waters in Kali Gandaki Valley (Nepal Himalayas) dla Ministry of Industry, Department of Mining and Geology, Kathmandu. Sprawozdanie naukowe wyprawy geologicznej organizowanej przez AGH, PTPNoZ pod auspicjami UNESCO.
 • 1980: Metoda określenia własności mechanicznych węgli kamiennych w zależności od ich struktury i nasycenia adsorbatem. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1980: Metoda określenia wydzielania gazu (CH4 i CO2) z próbek węgla w zależności od ciśnienia nasycenia. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1980: Metoda określania własności zbiornikowych skał karbonu, generacji geochemicznej, migracji i akumulacji gazu. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1981: Projekt metody przygotowania i analizy składu izotopowego węgla w CH4 i CO2. Opracowanie dla GIG Katowice.
 • 1982: Opracowanie metod i środków do wykorzystania lokalnych złóż gazu ziemnego i węgli brunatnych jako surowców dla potrzeb regionalnych (Problem Resortowy R.I.1).
 • 1983: Analiza chemiczna i izotopowa gazu ziemnego z pozabilansowych nagromadzeń w zapadlisku przedkarpackim i basenie permskim (Problem Resortowy R.I. 1).
 • 1983: Geochemiczne kryteria genezy i migracji gazów w serii węglonośnej KWK „Thorez”, w Problemie Międzyresortowym. Opracowanie dla IMG PAN Kraków.
 • 1984: Analiza chemiczna i izotopowa gazu ziemnego z pozabilansowych nagromadzeń w zapadlisku przedkarpackim i basenie permskim (w Problemie Resortowym R.I.1).
 • 1984: Geochemiczne kryteria genezy i migracji gazów w serii węglonośnej KWK „Victoria”, w Problemie Międzyresortowym. Opracowanie dla IMG PAN Kraków.
 • 1985: Geochemiczne kryteria genezy i migracji gazów w serii węglonośnej KWK „Wałbrzych”, w Problemie Międzyresortowym. Opracowanie dla IMG PAN, Kraków.
 • 1985: Ocena warunków generowania węglowodorów na podstawie badań labolatoryjnych i danych przemysłowych w miocenie autochtonicznym zapadliska przedkarpackiego. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1985: Rozpoznanie składu gazowego strefy aeracji w bryłach wytypowanych składowisk odpadów górnictwa węglowego. Opracowanie dla SIiTPNiG, Kraków.
 • 1985: Raport on the thermal springs in the central part of the Nepal Himalayas (geological and utilization aspects), dla Minstry of Industry, Department of Mining and Geology, Kathmandu. Sprawozdanie naukowe wyprawy geologicznej organizowanej przez AGH, PTPNoZ pod auspicjami UNESCO.
 • 1986: Teoretyczne podstawy wpływu węglanów znajdujących się w strukturze węgli na możliwość występowania wyrzutów. W Problemie dla CPBP 03.06 IMG PAN, Kraków.
 • 1987: Zastosowanie analizy izotopów w ropie naftowej, bituminach i kerogenie w poszukiwaniach naftowych. Opracowanie dla Biura Geologicznego „Geonafta”, Warszawa.
 • 1987: Wykonanie analiz trwałych izotopów węgla, wodoru i azotu gazów ziemnych dla poznania ich genetycznej charakterystyki, stopnia dojrzałości i efektów migracji. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1987: Geochemiczne kryteria genezy gazów akumulowanych w polu „Piast” KWK „Nowa Ruda”. Badania frakcjonowania izotopów podczas sorpcji i w układzie CaCO3 – CO2 – H2O. W Problemie CPBP 03.06 dla IMG PAN Kraków.
 • 1989: Modification of the collector and inlet systems of the MI-1201V mass spectrometer in order to enable the stable carbon and oxygen isotope analyses in the Institute of Physics and Nuclear Engineering, Central Institute of Physics, Bucharest, Romania). Ekspertyza i projekt dla International Atomic Energy Agency, Wiedeń.
 • 1989: Ocena warunków genezy i migracji azotu występujacego w składzie gazów akumulowanych w serii węglonośnej górnego karbonu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ekspertyza dla Przedsiębiortwa Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk”, KWK „Victoria”, Wałbrzych.
 • 1988-1990: Geologiczne uwarunkowania występowania wyrzutów skał i gazów w świetle badań izotopowych Temat w ramach Problemu C.P.B.R. 03.06 „Górotwór jako ośrodek wielofazowy”:
  • 1988: Zadanie: Geochemiczne kryteria genezy gazów akumulowanych w serii węglonośnej okręgu noworudzkiego. Frakcjonowanie izotopowe w układzie węglany-dwutlenek węgla.
  • 1989: Zadanie: Porównanie uwarunkowania generowania i migracji gazów w niecce wałbrzyskiej i noworudzkiej w świetle badań izotopowych.
  • 1990: Zadanie: Warunki generowania i migracji gazów w Zagłębiu Dolnośląskim w świetle badań izotopowych.
 • 1990: Analizy izotopowe węglowodorów (metan, etan, propan) i azotu w gazie ziemnym rejonu Paproć. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona Góra.
 • 1990: Analizy izotopowe gazu ziemnego (metan, etan, propan), kondensatu i ropy naftowej z wybranych złóż Pomorza Zachodniego. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Piła.
 • 1990: Analizy izotopowe węglowodorów (metan, etan, propan) i azotu w gazie ziemnym rejonu Kargowa-Wilcze. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona Góra.
 • 1991-1994: Opracowanie modeli i bilansu generowania i akumulacji gazów w serii węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie.
 • 1991-1994: Węglowodorowy model generacyjny młodej platformy Niżu Polskiego. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie.
 • 1991: Analizy izotopowe węglowodorów (metan, etan, propan) i azotu w gazie ziemnym rejonu Lipowiec-Niechlów-Szlichtyngowa-Wilków-Grochowice. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona Góra.
 • 1991: Analizy izotopowe węglowodorów (metan, etan, propan) i azotu w dolnopermskich gazach ziemnych ze złóż usytuowanych wzdłuż profilu: Dębina, Ujazd, Grodzisk, Niemierzyce, Szewce, Buk, Ceradz, Jankowice, Młodasko i Rokietnica. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona Góra.
 • 1991: Analizy izotopowe węglowodorów (metan, etan, propan) i azotu w dolnopermskich gazach ziemnych ze złóż usytuowanych wzdłuż profilu: Dębina, Kandlewo, Aleksandrówka, Wierzowice-Borzęcin-Czeszów. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona Góra.
 • 1992: Badania izotopowe, pirolityczne i petrograficzne potencjalnych skał macierzystych, gazu ziemnego i kondensatu w profilu otworu Ciechnowo-1. Opracowanie dla PGNiG, Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Piła.
 • 1992-1995: Geneza gazów akumulowanych w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego: aspekt geologiczny i izotopowy. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie.
 • 1993: Ocena zasobów prognostycznych ropy naftowej i gazu ziemnego dewonu i karbonu. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1993: Określenie genezy gazów występujących w trzech poziomach C1 w Ustroniu. Ekspertyza dla Przedsiębiorstwa Państwowe Uzdrowiska Ustroń-Jastrzębie.
 • 1993: Badania izotopowe substancji organicznej potencjalnych skał macierzystych w profilach otworów Cisowa IG-1 i Paszowa-1. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1993: Badania izotopowe rop naftowych i substancji organicznej z warstw krośnieńskich centralnej depresji karpackiej. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1993: Badania geochemiczne potencjalnych skał macierzystych, gazu ziemnego i ropy naftowej z otworu Lubiszyn-1 oraz komputerowe modelowanie procesów generacyjnych metodą MATOIL. Opracowanie dla PGNiG, PP PNiG, Piła.
 • 1993: Geochemical report: data from the Polish Carpathian area. Opracowanie w języku angielskim dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Warszawa:
  • 1993 (kwiecień): Zadanie: Results of geochemical analyses of natural gases and oils from fields in and adjacent to data package VI area of the Polish Carpathians, second licensing round 1993-1994
  • 1993 (kwiecień): Zadanie: Results of geochemical analyses of samples from wells and boreholes in and adjacent to data package VI area of the Polish Carpathians, second licensing round 1993-1994.
  • 1993 (grudzień): Zadanie: Results of geochemical analyses of samples from wells and boreholes in and adjacent to data package VI area of the Polish Carpathians, second licensing round 1993-1994.
  • 1993 (grudzień): Zadanie: Results of geochemical analyses of natural gases and oils from fields in and adjacent to data package VI area of the Polish Carpathians, second licensing round 1993-1994 (2nd chapter and summary).
  • 1993 (grudzień) Zadanie: Catalogue of seepages and evaluation of the possibilities of petroleum accumulation within the Polish Flysh Carpathians, second licensing round 1993-1994.
  • 1993 (grudzień): Zadanie: Results of geochemical analyses of oils from seepages and possible source rocks from outcrops in the Polish Flysch Carpathians, second licensing round 1993-1994.
 • 1994-1996: Badania z zakresu geochemii organicznej i komputerowe modelowanie procesów generowania węglowodorów profilu utworów młodszego paleozoiku zachodniej części polskiego sektora Bałtyku (bloki: H, K, L). Opracowanie dla PPiEZRiG „Petrobaltic”, Gdańsk.
 • 1994: Badania izotopowe utworów anoksycznych cechsztynu. Opracowanie dla Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.
 • 1994-1996: Regionalna ocena macierzystości złóż i potencjału generowania węglowodorów w poszczególnych basenach. Projekt zamawiany Komitetu Badań Naukowych koordynowany przez Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • 1994: Analiza izotopowa bituminów i kerogenu z utworów paleozoicznych z odwiertów Rajbrot-1 i Rajbrot-2 oraz Waryś-5. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1994: Wykonanie powierzchniowego zdjęcia gazowego w strefie przyodwiertowej przy odwiertach Burzyn-5 i Leśniówka-2. Opracowanie dla PGNiG, KZGNiG, Krosno.
 • 1994: Badania izotopowe i korelacja genetyczna gazu ziemnego i ropy naftowej z potencjalnych skał macierzystych w profilach odwiertów Jodłówka-17, Równe-1 i Jaszczew-36. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1994: Instrukcja metodyczna analiz z zakresu geochemii organicznej dla potrzeb poszukiwań naftowych i system komputerowy do zestawienia profilu geochemicznego w otworach wiertniczych. Instrukcja dla PGNiG BG „Geonafta”, Warszawa.
 • 1994: Badania geochemiczne ropy naftowej w odwiercie Stężyca-1. Opracowanie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Wołomin.
 • 1994: Skład cząsteczkowy i izotopowy węgla w dwutlenku węgla. Opracowanie dla ZNG PAN, Warszawa.
 • 1995-1996: Ocena zasobów prognostycznych polskich Karpat Fliszowych na tle budowy geologicznej i potencjału węglowodorowego karpackich jednostek strukturalnych. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1995: Opracowanie wstępnego modelu geologiczno-termicznego dla basenu sedymentacyjnego niecki karbońskiej w oparciu o analizy pirolityczne (metodą Rock-Eval) próbek skalnych z obszaru Górnośląskiego Zagłebia Węglowego. Opracowanie dla Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.
 • 1995: Analizy składu cząsteczkowego i izotopowego gazu z otworów Lachowice – 7 i Ustroń – 1 oraz opracowanie genetycznego porównania gazów dewońskich i karbońskich badanego regionu (Cieszyn – Andrychów). Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1995: Badania genetyczne gazu ziemnego wydobywającego się z poziomu dewońskiego w trakcie zatłaczania solanek. Ekspertyza dla Przedsiębiorstwa Państwowe Uzdrowiska Ustroń-Jastrzębie.
 • 1995-1996: Ocena zasobów prognostycznych polskich Karpat Fliszowych na tle budowy geologicznej i potencjału węglowodorowego karpackich jednostek strukturalnych. Opracowanie dla IGNiG, Kraków.
 • 1996-1997: Potencjał węglowodorowy utworów paleozoiku w rejonie Mełgiew-Maciejowice i Kock-Żelechów oraz wyznaczenie optymalnych stref akumulacji. Opracowanie dla PGNiG, Warszawa.
 • 1996-2001: Monitoring geochemiczny zagrożeń gazowych w strefie przypowierzchniowej na wybranych obszarach niecki wałbrzyskiej (ok. 9,0 km2) związanych z likwidacją kopalń węgla kamiennego w celu wyznaczenia anomalnych zawartości gazów, określenia mechanizmu dopływu węglowych gazów złożowych do strefy przypowierzchniowej oraz zbadanie kinetyki intensywności gazów dla oszacowania szybkości narastania CH4 i CO2, a tym samym ocenę występowania zagrożeń w dolnych kondygnacjach budynków położonych w pobliżu stref anomalnych koncentracji gazów. Opracowanie dla Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego w Likwidacji, Wałbrzych.
 • 1997-1998: Warunki generowania węglowodorów oraz charakterystyka geochemiczna zapadliska przedkarpackiego. Opracowanie dla PIG, Warszawa.
 • 1997-2000: Potencjał i bilans węglowodorowy utworów dolomitu głównego basenu permskiego Polski. Opracowanie dla PGNiG S.A. Oddział BG „Geonafta”, Warszawa.
 • 1999-2001: System naftowy i potencjał węglowodorowy oraz określenie genezy gazu ziemnego utworów paleozoicznych i miocenu zachodniej części Karpat (obszar Kraków-Cieszyn). Opracowanie dla PGNiG S.A. BG „Geonafta” Warszawawa, Ośrodek Regionalny “Geonafta”, Kraków.
 • 2000: Badania zagrożeń gazowych w trakcie likwidacji szybów i sztolni – ocena wpływu otworu degazującego w rejonie upadowej „Jadwiga” oraz wykonanie geochemicznych badań kontrolnych i testowanie aparatury. Opracowanie dla Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego w Likwidacji, Wałbrzych.
 • 2000-2002: Geneza oraz systemy generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego w utworach karbonu i permu w południowo-zachodniej części Niżu Polskiego: aspekt izotopowy i geologiczny. Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie.
 • 2000-2003: Analiza możliwości generacji węglowodorów w skałach karbonu podłoża Karpat. Opracowanie dla Ministerstwa Środowiska, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2001: Podsumowanie i interpretacja wyników badań monitoringu geochemicznego zagrożeń gazowych w strefie przypowierzchniowej na wybranych obszarach niecki wałbrzyskiej związanych z likwidacją kopalń węgla kamiennego w celu wyznaczenia anomalnych zawartości gazów, określenia mechanizmu dopływu węglowych gazów złożowych do strefy przypowierzchniowej oraz zbadanie kinetyki intensywności gazów dla oszacowania szybkości narastania CH4 i CO2, a tym samym ocenę występowania zagrożeń w dolnych kondygnacjach budynków położonych w pobliżu stref anomalnych koncentracji gazów. Opracowanie na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Oddział w Wałbrzychu, Zakład Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego, Wałbrzych.
 • 2001: Geochemiczna charakterystyka genetyczna gazu ziemnego kompleksu karbon – czerwony spągowiec – wapień cechsztyński- obszaru przedsudeckiego. Opracowanie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Oddział BG „Geonafta” w Warszawie.
 • 2001: Interpretacja badań i analiz geochemicznych próbek skalnych z otworu POGC Sabzal-1 oraz modelowanie procesu generowania węglowodorów. Opracowanie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Pakistan Branch in Islamabad.
 • 2001: Ustalenie kryteriów parametrów geochemicznych badań pirolitycznych dla wybranych próbek mioceńskich węgli brunatnych i skał im towarzyszących. Opracowanie dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • 2001-2003: Geneza wybranych rop naftowych polskich Karpat fliszowych w oparciu o dystrybucję związków siarki i badania izotopowe. Projekt promotorski finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Santok-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Lubiatów-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Stanowice-3 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Międzychód-4 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Międzychód-5 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Międzychód-6 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Ciecierzyce-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2002: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Dzierżów-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2002: Możliwość uzyskania gazoszczelnego zamknięcia podziemnego magazynu gazu w zakładzie SRK S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” ze szczególnym uwzględnieniem zmiany technologii gazoszczelnego zamknięcia szybów mającym na celu obniżenie kosztów. Opracowanie na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Oddział w Wałbrzychu, Zakład Kopalnia Węgla Kamiennego „Wałbrzych-Nowa Ruda”.
 • 2002-2003: Nowy ilościowy model generowania i ekspulsji węglowodorów dolomitu głównego opracowany w oparciu o kinetykę symulacji tych procesów pirolizą wodną. Opracowanie dla PGNiG S.A. Oddział BG „Geonafta”, Warszawa.
 • 2002-2003: Izotopowa charakterystyka genetyczna gazu ziemnego kompleksu karbon – czerwony spągowiec na obszarze Pomorza Zachodniego. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2003: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Grotów-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A., Warszawa.
 • 2003: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Lubiatów-2 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2003: Wstępne genetyczne badania geochemiczne gazu ziemnego i ropy naftowej z utworów dewonu profilu otworu Trzebownisko-3 i porównanie z gazem otworu Zalesie-8. Opracowanie dla Przedsiębiorstwa Usług Laboratoryjnych i Geologicznych „PETROGEO” Sp. z o.o.
 • 2002-2005: Budowa geologiczna i system naftowy rowu lubelskiego a perspektywy poszukiwawcze. Opracowanie dla PIG Warszawa, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2001-2003: Potencjał węglowodorowy i modelowania numeryczne procesu generowania i ekspulsji węglowodorów w utworach dolomitu głównego Pomorza Zachodniego. Projekt promotorski finansowany przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie (kierownik projektu).
 • 2004: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Sowia Góra-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2004-2005: Badania izotopowe dwutlenku węgla i metanu w celu określenia tła geochemicznego w okolicy planowanego podziemnego magazynu dwutlenku węgla w górnokarbońskiej serii węglonośnej. Opracowanie dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • 2004-2005: Opracowanie charakterystyki macierzystości utworów późnodewońskich z obszaru Gór Świętokrzyskich oraz ocena ich potencjału węglowodorowego. Opracowanie dla PIG Warszawa, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2004-2006: Określenie stref utleniania i selektywnego wzbogacenia metali za pomocą badań geochemicznych substancji organicznej oraz model generowania i ekspulsji węglowodorów łupku miedzionośnego obszaru koncesyjnego KGHM PM S.A. Projekt celowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Warszawie na zlecenie KGHM P.M. S.A. w Lubinie.
 • 2004-2006: Powiązania genetyczne pomiędzy ropą naftową i skałą macierzystą w utworach dolomitu głównego północno-zachodniej części basenu cechsztyńskiego polski: badania biomarkerów i trwałych izotopów węgla. Projekt promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie.
 • 2005: Ocena potencjału węglowodorowego skał macierzystych w oparciu o wyniki analiz i modelowanie generacji i ekspulsji w rejonie Tymce-Lubaczów. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2005-2007: Badania geochemiczne osadów Południowego Bałtyku pod kątem analizy skażeń geogenicznych i poszukiwań naftowych. Opracowanie dla PIG Warszawa, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2005-2006: Potencjał generacyjny skał macierzystych i optymalizacja stref akumulacji węglowodorów w kompleksie młodopaleozoicznym (karbon-dewon), na obszarze Pomorza Zachodniego. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2005-2008: Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Środowiska, finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 2006-2008: System geochemiczno-generacyjny utworów dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego. Projekt celowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2006-2009: System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Projekt rozwojowy finansowany przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2006-2009: „Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) – identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych”. Polsko-ukraiński projekt specjalny w ramach międzyrządowej współpracy naukowo-technicznej z Ivano-Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Ivanofrankowsku.
 • 2007: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Mokrzec-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” Spółka z o.o. w Pile.
 • 2007-2009: Modelowanie procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej. Projekt promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
 • 2008: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Bułaków-2 i interpretacja wyników. Opracowanie dla Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” Spółka z o.o. w Pile.
 • 2008: Specjalistyczne badania sedymentologiczne i geochemiczne dolomitu głównego w profilu odwiertu Kaczlin-1 i interpretacja wyników. Opracowanie dla Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” Spółka z o.o. w Pile.
 • 2008: Potencjał generacyjny utworów podłoża podmioceńskiego w rejonie Pińczów – Kazimierza Wielka. Opracowanie dla PGNiG S.A. w Warszawie.
 • 2008: Określenie zmian zachodzących w atmosferze zlikwidowanej kopalni „1 Maja” i ich przyczyn oraz wpływ na bezpieczeństwo KWK „Marcel”. Opracowanie dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • 2007-2010: „Naftowe perspektywy i potencjał węglowodorowy utworów miocenu i mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w przygranicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie”. Projekt międzynarodowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2006-2009: „Badania geologiczne w Starunii (Karpaty Wschodnie) – identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych”. Polsko-ukraiński projekt specjalny w ramach międzyrządowej współpracy naukowo-technicznej z Ivano-Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Ivano Frankowsku.
 • 2007-2010: „Naftowe perspektywy i potencjał węglowodorowy utworów miocenu i mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w przygranicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie”. Polsko-ukraiński projekt specjalny w ramach międzyrządowej współpracy naukowo-technicznej z Instytutem Geologii i Geochemii Surowców Energetycznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i NAK „Naftogaz Ukrainy” we Lwowie.
 • 2009-2012: „Górna granica generowania gazu z węgli kopalnych o różnym stopniu przeobrażenia oraz ocena ich potencjału węglowodorowego za pomocą pirolizy wodnej”. Współpraca z U.S. Geological Survey w Denver. Projekt międzynarodowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2010-2013: „Porównanie genezy ropy naftowej i gazu ziemnego i potencjału węglowodorowego skał macierzystych utworów paleozoiczno-mezozoiczno-kenozoicznych wybranych obszarów Niżu Polskiego i podłoża zapadliska przedkarpackiego oraz irańskiego sektora Zatoki Perskiej”. Projekt międzynarodowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2011-2013: „Geneza, migracja i mieszanie niewęglowodorowych (gazy szlachetne, azot i dwutlenek węgla) i węglowodorowych składników gazu ziemnego akumulowanego w utworach kambru, karbonu, czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego na Niżu Polskim: aspekt izotopowy i geologiczny”. Projekt międzynarodowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2014-2015: „Metoda geochemiczno-mineralogiczno-petrofizyczna do testowania zasięgu i zasobów”. Projekt Blue-Gas.
 • 2014-2015: „Wykonanie badań geochemicznych kopalnej substancji organicznej (ekstrahowane bituminy i kerogen) i mineralogicznych w utworach permu synkliny grodzieckiej w IV etapach”. Opracowanie dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
 • 2014-2016: „Potencjał nasycenia łupków węglowodorami oraz kinetyka przemian kerogenu: piroliza wodna”. Projekt Blue-Gas.
 • 2015-2018: „Korelacja genetyczna ropa – gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowo-dolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskich w porównaniu z basenami Wind River i Bighorn (U.S.A., Wyoming-Montana) na podstawie badań geochemii organicznej”. Współpraca z U.S. Geological Survey w Denver