Pracownia Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż

Prace magisterskie, inżynierskie:

Pracownia Geologii Gospodarczej zapewnia możliwość dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w następujących obszarach:

 • geologii gospodarczej,
 • ocen geologiczno-gospodarczych złóż,
 • gospodarki surowcami mineralnymi,
 • polityki surowcowej i ochrony złóż,
 • gospodarki przestrzennej w tym studia uwarunkowań przyrodniczych dla potrzeb planowania przestrzennego,
 • zarządzania środowiskiem i zasobami surowcowymi,
 • uwarunkowań środowiskowych zagospodarowania złóż, obszarów perspektywicznych i prognostycznych
 • ocen oddziaływania na środowisko,
 • kartografii geośrodowiskowej,
 • rynków metali,
 • i innych po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem pracy

Przykładowe brzmienia zrealizowanych tematów prac:

 1. Analiza przestrzenna zmian środowiska Gminy Czarna po realizacji autostrady A4.
 2. Budowa geologiczna i gospodarka złożem kruszywa naturalnego w okolicy Radłowa.
 3. Celowość zagospodarowania złoża rud cynku i ołowiu Laski z wykorzystaniem wybranych matematycznych technik zarządzania
 4. Charakterystyka geologiczno-gospodarcza pokładu 209 w zachodniej części KWK „Piast”.
 5. Charakterystyka piaskowców górnej kredy eksploatowanych w depresji północno-sudeckiej jako kopaliny wielosurowcowej: piasków szklarskich i kaolinu.
 6. Efektywność stosowania instrumentów zabezpieczających typu hedge w ostatniej dekadzie na przykładzie notowań Londyńskiej Giełdy Metali (LME).
 7. Geologiczne uwarunkowania do zagospodarowania terenu po KZS Solvay (nagroda Marszałka woj. małopolskiego 2004).
 8. Geologiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej w dolinie Raby między Myślenicami i Stróżą.
 9. Geologiczne uwarunkowania lokalizacji i rozwiązań technicznych autostrady A-4 na odcinku Zalas – Węzeł Balice I.
 10. Gospodarka odpadami poflotacyjnymi ZG Trzebionka S. A. na tle ograniczeń środowiskowych.
 11. Inwentaryzacja stanu rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasków w powiecie Tarnobrzeg.
 12. Koszt nabycia niedoskonałej informacji, jako kryterium decyzyjne w ocenie celowości dodatkowego rozpoznania złoża.
 13. Litologia, znaczenie surowcowe i ograniczenia środowiskowe wykorzystania skał okruchowych pomiędzy Wojniczem a Tarnowem.
 14. Mapa geologiczo-gospodarcza południowej części gminy Kraków.
 15. Mapa morfogenetyczna pokryw lawowych w Dolinie Wulkanów, Andy, Peru.
 16. Możliwości wykorzystania programowania liniowego w zarządzaniu wybranymi oddziałami kopalni „Rudna”.
 17. Możliwość poeksploatacyjnego zagospodarowania kamieniołomu wapienia w miejscowości Bukowa.
 18. Najnowsze kierunki wykorzystania i zagospodarowania odpadów na składowisku „Pióry”.
 19. Ocena aspektów środowiskowo-społecznych budowy elektrowni wiatrowej w okolicach Strachociny, gmina Sanok.
 20. Ocena gospodarcza zasobów kruszywa naturalnego w dolinie Skawy.
 21. Ocena gospodarcza złoża dolomitów Libiąż.
 22. Ocena gospodarki złożami kopalin w aspekcie realizowania Programu małej retencji województwa małopolskiego (wybrany przykład).
 23. Ocena konfliktowości zagospodarowania złóż kopalin na terenie gminy Sieniawa.
 24. Ocena lokalizacji planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w województwie podkarpackim w kontekście ochrony złóż kopalin.
 25. Ocena możliwości dalszej eksploatacji i zagospodarowania nowych złóż gipsu w województwie świętokrzyskim.
 26. Ocena oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w gminie Czernichów.
 27. Ocena oddziaływania na środowisko Firmy Chemicznej „Dwory” S. A. W Oświęcimiu.
 28. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej autostrady A-4 na odcinku pomiędzy Węgrzcami Wielkimi a Kłajem.
 29. Ocena oddziaływania na środowisko wyrobisk poeksploatacyjnych i kąpieliska w Kryspinowie.
 30. Ocena potencjału złożowego gminy Gdów.
 31. Ocena ryzyka powodziowego na terenie gminy Jasło.
 32. Ocena skutków środowiskowych likwidacji kopalni rud Zn-Pb Pomorzany.
 33. Ocena uwarunkowań geologicznych wybranego obszaru gminy Poronin pod kątem planowania przestrzennego.
 34. Ocena uwarunkowań środowiskowych gminy Niepołomice pod kątem wykorzystania OZE.
 35. Ocena wpływu na środowisko kopalni dolomitu Józefka w gminie Górno.
 36. Ocena wpływu na środowisko wykorzystania energii odnawialnej na przykładzie Bielska-Białej.
 37. Ocena wpływu na środowisko, z wykorzystaniem analiz GIS, planowanego odcinka trasy Via Baltica w województwie warmińsko – mazurskim.
 38. Ocena wpływu tartaku w miejscowości Czudec na środowisko akustyczne.
 39. Ocena zmian środowiskowych oddania do użytku obwodnicy miasta Skawina.
 40. Ocena zmian uwarunkowań środowiskowych miasta Nowy Sącz w kontekście planowania przestrzennego.
 41. Porównanie wpływu oddziaływania na środowisko huty stali w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie ostatnich 20 lat.
 42. Prognoza zmian geologicznych i środowiskowych w strefie brzegowej i dennej zbiornika Świnna Poręba.
 43. Prognoza zmian zagospodarowania obszaru gminy Kęty pod kątem projektowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
 44. Projekt geologicznej ścieżki dydaktycznej na Skałach Twardowskiego – zjawiska krasowe.
 45. Projekt geologicznej ścieżki dydaktycznej Trzebinia – Podlesie k. Bukowna.
 46. Projekt ochrony przyrody nieożywionej w kamieniołomie Dubie
 47. Projekt ścieżki dydaktycznej w Dolinie Będkowskiej.
 48. Przekształcenia środowiska geologicznego pomiędzy Pleszowem a Przylaskiem Rusieckim.
 49. Przekształcenia środowiska pod wpływem eksploatacji węgla w KWK „Piast”.
 50. Przyrodnicze studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.
 51. Raport oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektowanej stacji paliw płynnych w gminie Ochotnica Dolna.
 52. Rejestracja miejsc eksploatacji kopalin pospolitych w zachodnim obrzeżeniu Puszczy Kozienickiej.
 53. Stan środowiska geologicznego na obszarze pogórniczym kopalni soli w Bochni.
 54. Stan środowiska na terenach poeksploatacyjnych wapieni i gipsów w gminie Pińczów.
 55. Studium rynku manganu z początkiem XXI w.
 56. Studium uwarunkowań przyrodniczych i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki.
 57. Tereny podwyższonego ryzyka środowiska w gminie Maków Podhalański.
 58. Uwarunkowania geologiczne rozwoju gospodarczego wokół południowej części Jeziora Rożnowskiego.
 59. Uwarunkowania geologiczne składowania odpadów górniczych i przeróbczych w wyrobiskach ZG Piskrzyń-Wymysłów.
 60. Uwarunkowania geologiczne zagospodarowania terenu pogórniczego KP „Maczki-Bór”.
 61. Uwarunkowania geosozologiczne użytkowania terenu Zakładów Chemicznych „Bonarka” w Krakowie.
 62. Uwarunkowania gospodarki przestrzennej przez osuwiska w południowo-zachodniej części gminy Słopnice.
 63. Uwarunkowania środowiskowe wykorzystania złóż kruszyw naturalnych w dolinie Soły.
 64. Uwarunkowania środowiskowe zagospodarowania złóż i obszarów perspektywicznych margli w okolicy Wierzbicy.
 65. Waloryzacja krajobrazu pomiędzy doliną Białej a Jastrzębią.
 66. Waloryzacja środowiskowo-planistyczna złóż kopalin na obszarze miasta Nowy Sącz.
 67. Warunki geologiczne i gospodarka złożem kruszywa naturalnego Radłów k/Tarnowa.
 68. Wielkość i przyczyny strat eksploatacyjnych w wybranych pokładach KWK „Chwałowice”.
 69. Własności technologiczne węgla warstw łaziskich i produkty odpadowe z KWK „Janina” w Libiążu.
 70. Wpływ przekształceń powierzchni terenu w wyniku wydobywania węgla kamiennego z KWK „Piast” na gospodarkę przestrzenną gminy Bieruń.
 71. Wpływ zawartości srebra na opłacalność produkcji koncentratów z perspektywicznych rejonów kopalni Rudna.
 72. Wykorzystanie gier statystycznych w ocenie celowości zagospodarowania złoża Zn – Pb „Laski”.
 73. Wykorzystanie teorii gier w gospodarce przestrzennej na przykładzie zagospodarowania obszarów pogórniczych.
 74. Zarządzanie eksploatacją złoża z wykorzystaniem modelu gry z niekompletną informacją.
 75. Zarządzanie kosztami środowiskowymi na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.