Sedymentologia skał węglanowych obszaru krakowskiego

Fakultet swobodny dla studentów od II do IV roku wszystkich specjalności. Program seminarium terenowego jest realizowany podczas pięciu 6-godzinnych wycieczek w dni wolne od zajęć (głównie weekendy) w  okolicy Krakowa.

Rodzaj przedmiotu: fakultet swobodny dla studentów lat II – IV
Semestr letni lat II, III, IV

Wymiar zajęć: 30 h ćwiczeń terenowych

Ćwiczenia terenowe
Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie testu. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się w terenie z najnowszymi wynikami badań skał węglanowych Wyżyny Krakowskiej. Program koncentruje się głównie na  sedymentologii, diagenezie i rekonstrukcji środowisk sedymentacji oraz  interpretacji wykształcenia węglanów w strefach przyuskokowych. Prezentowane będą podstawowe i specjalne (w tym alpinistyczne) techniki opróbowania odsłonięć oraz techniki badawcze. Dla zainteresowanych studentów możliwość ustalenia tematyki indywidualnych badań naukowych. Proponowane rejony i tematyka wycieczek: dewońskie wapienie i dolomity antykliny Dębnika (6); utwory węglanowe karbonu w dolinie Racławki (6); jurajskie dolomity i wapienie rejonu Zakrzówka (6); synsedymentacyjna tektonika i wykształcenie utworów górnej jury w rejonie Kamienia (6); mezozoiczne i kenozoiczne skały węglanowe rejonu Bonarki w Krakowie (6)

Autorem programu jest prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Przedmiot prowadzony będzie wraz z dr inż. Marcinem Krajewskim.