GPŚ – profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia

UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Wykonywanie geochemicznych badań analitycznych i interpretacja wyników dla celów poszukiwań naftowych i ochrony środowiska naturalnego
 2. Ocena potencjału węglowodorowego basenów naftowych
 3. Modelowanie procesów ropo- i gazotwórczych metodami interaktywnymi
 4. Opracowanie systemów naftowych
 5. Nadzorowanie i ocena stanu środowiska terenów miejskich, przemysłowych i chronionych
 6. Nadzorowanie pracami polowego laboratorium geochemicznego
 7. Prowadzenie prac związanych z określaniem skażenia środowiska naturalnego oraz sposobów jego poprawy
 8. Rozwiązywanie problemów z zakresu ogólnie pojętej inżynierii środowiska
 9. Organizowanie i koordynowanie prac badawczych
 10. Radzenie sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych
 11. Umiejętność porozumiewania się w sprawach inżynierii i monitoringu środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami
 12. Rozwiązywanie podstawowych problemów zrównoważonego rozwoju i gospodarki energetycznej

TWOJE MOŻLIWOŚCI: Absolwent specjalności Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju będzie przygotowany do pracy w:

 1. jednostkach naukowo-badawczych,
 2. biurach projektowych,
 3. urzędach i służbach administracji samorządowej i państwowej,
 4. instytucjach nadzoru i kontroli stanu środowiska,
 5. we wszystkich instytucjach wdrażających system zarządzania jakością ISO,
 6. instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się:
  • poszukiwaniem i eksploatacją złóż węglowodorów (w tym gazu łupkowego) – np. PGNiG S.A. i LOTOS „Petrobaltic” S.A.
  • wydobyciem węgli kopalnych (kopalnie węgla kamiennego i brunatnego)
  • przeróbką węgla i węglowodorów (koksownie, rafinerie, gazownie)
  • ochroną atmosfery
  • ochroną wód
  • ochroną gleby i terenów rolniczych
  • ochroną geosfery
  • monitoringiem i oczyszczaniem ścieków
  • monitoringiem i eliminacją zanieczyszczeń
  • gospodarką odpadami
  • rekultywacją terenów zdegradowanych
  • projektowaniem zespołów miejskich, wiejskich i rekreacyjnych
  • kształtowaniem środowiska