Studia podyplomowe

Określenie spójnych efektów kształcenia

Absolwenci studiów podyplomowych „Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi” nabędą, uzupełnią i/lub zaktualizują wiedzę z zakresu:

 • gospodarowania zasobami mineralnymi środowiska w ujęciu i otoczeniu uwarunkowań prawnych,
 • obowiązków i odpowiedzialności służb geologicznych,
 • zasad dokumentowania geologicznego złóż,
 • klasyfikacji zasobów mineralnych,
 • podstawowych zasad eksploatacji górniczej luźnych i zwięzłych kopalin skalnych,
 • formalno-prawnych aspektów zagospodarowania złóż, likwidacji kopalń i rekultywacji terenów pogórniczych,
 • wsparcia kartograficznego w procesie zarządzania zasobami mineralnymi,
 • specyfiki przedsięwzięć geologiczno-górniczych, w tym sekwencyjności i cyklu życia projektu surowcowego,
 • znajomości czynników ryzyka towarzyszących projektom podejmowanym i realizowanym w branży geologiczno-górniczej,
 • doboru odpowiednich metod oceny efektywności ekonomicznej zagospodarowania złóż w zależności od stopnia rozpoznania złoża i stanu zaawansowania projektu,
 • przepisów Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin POLVAL.

Słuchacze studiów pozyskają ponadto praktyczne umiejętności pozwalające na:

 • wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów w obszarze zarządzania mineralnymi komponentami środowiska,
 • zastosowanie odpowiednich przepisów w prawa w praktyce geologiczno-złożowej,
 • krytyczną ocenę geologicznych opracowań dokumentujących złoża,
 • przeprowadzenie procedury postępowania dla uzyskania koncesji na zagospodarowanie złóż,
 • ustalenie właściwego kierunku oraz sposobu rekultywacji i zagospodarowania tere-nów pogórniczych,
 • zastosowanie list kontrolnych i eksperckich metod analizy w procedurze OOŚ,
 • identyfikację i ocenę możliwości wystąpienia konfliktów środowiskowych i społecznych przy zagospodarowaniu i eksploatacji złóż,
 • zrealizowanie kalkulacji efektywnościowej geologiczno-górniczego projektu inwestycyjnego.