Studia podyplomowe

SPOSÓB WERYFIKACJI I DOKUMENTACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzaminami zostaną zakończone zajęcia z bloków tematycznych:

  1. Dokumentowanie geologiczne złóż oraz zadania służby geologicznej zakładów górniczych,
  2. Prawo w gospodarce zasobami mineralnymi.

W przypadku pozostałych bloków tematycznych zaliczenie przewidywane jest na podstawie obecności na wykładach, aktywności, dyskusji i odpowiedzi ustnych podczas zajęć i konsultacji oraz zrealizowanych ćwiczeń praktycznych:

  1. Gospodarka złożami kopalin oraz ich ochrona i wykorzystanie,
  2. Planowanie i zagospodarowanie złóż, likwidacja i rekultywacja obszarów po działalności górniczej,
  3. Geologia środowiska dla potrzeb terytorialnych samorządów lokalnych,
  4. Ekonomika działalności geologiczno-górniczej.