Szczawa – Gorce i Beskid Wyspowy

Szczawa to urokliwa wieś położona w dolinie Kamienicy na styku Gorców i Beskidu Wyspowego. Pod względem administracyjnym znajduje się ona w gminie Kamienica, w powiecie limanowskim (woj. małopolskie). Pod  względem geologicznym obszar prowadzenia praktyki znajduje się w  zewnętrznych Karpatach fliszowych. Występują tam głównie skał kredy i  paleogenu jednostki bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej. Podczas prac terenowych studenci prowadzą ciągi obserwacyjne wzdłuż potoków, gdzie znajdują się najlepsze odsłonięcia podłoża. Szczegółowo kartowany będzie potok Kamienica wraz małymi i dwoma większymi dopływami – potokami Głębieniec i Zasadne, które mają swe źródła w masywie Gorca (1228 m).

W odsłonięciach będzie można obserwować bogactwo struktur sedymentacyjnych fliszu, hieroglify prądowe oraz bioturbacje. Na  obszarze tym występują także fałdy, uskoki oraz lokalne nasunięcia. Osobliwością geologiczną tego obszaru jest obecność niewielkiego okna tektonicznego zlokalizowanego w samym centrum Szczawy, gdzie spod kredowych skał płaszczowiny magurskiej odsłaniają się paleogeńskie skały jednostki grybowskiej. Z tektoniką tego obszaru związana jest także obecność wód mineralnych (szczaw), którym miejscowość zawdzięcza nazwę. Smak tych wód mineralnych można zakosztować w pijalni zlokalizowanej w  centrum Szczawy. Dodatkowo podczas prac terenowych rozpoznane będą osady i formy czwartorzędowe reprezentowane, głównie przez terasy rzeczne, osady stokowe, zwietrzeliny oraz osuwiska.

Studenci zakwaterowani są w jednym z dwóch prywatnych gospodarstw w  centrum Szczawy w pobliżu Kościoła. Obok dostępne są dobrze zaopatrzone sklepy spożywcze wraz z artykułami wielobranżowymi (zobacz w Google Earth – Szczawa.kml).