Tadeusz Sokołowski – badania

Aktualnie realizowane badania obejmują rzeźbę i osady późnego kenozoiku Polski południowej.

Badania naukowe w ramach umów, zleceń, programów resortowych, programów międzyresortowych, grantów itp.

Wybór ważniejszych zrealizowanych tematów naukowo-badawczych (opracowania niepublikowane):

 1. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1 : 50 000, arkusz Błażowa (1005) [nr 1.9.140.410]
 2. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Goworowo (373) [nr 1.1.140.722b]
 3. Rutkowski, J. & Sokołowski, T., Atlas geologiczno-surowcowy Tarnowskiego Okręgu Eksploatacji Kruszyw Naturalnych.
 4. Rutkowski, J., Magiera, J., Sokołowski, T. & Kowalik, S., Badania fotogeologiczne i kartograficzne gipsów regionu świętokrzyskiego.
 5. Rutkowski, J., Sokołowski, T. & Józefko, U., Atlas geologiczno-surowcowy woj. krośnieńskiego, Kruszywa naturalne doliny Sanu.
 6. Rutkowski, J., Alexandrowicz, S. W., Felisiak, I., Józefko, U., Leśniak, T., Małecki, J., Nowak, R., Sokołowski, T. & Szewczyk, E., Projekt badań geologicznych do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w  skali 1:50 000, ark. Kraków.
 7. Sokołowski, T., Ewolucja doliny Wisły pomiędzy ujściem Dunajca a ujściem Brenia.
 8. Sokołowski, T., Badania mezostrukturalne otoczenia lodowca Werenskielda (SW Spitsbergen).
 9. Sokołowski, T., Czwartorzędowe osady okruchowe wschodniej części Wysoczyzny Wojnickiej. Kraków, 1987.
 10. Dziewański, J., Pietrzyk-Sokulska, E., Migałą, J., Skrzypczak, R., Sokołowski, T., Sroczyński, J., Cyrnek, W., Głogoczowski, J. Józefko, U. & Pilch, J., Kompleksowa metodyka badania oddziaływania przemysłu wydobywczego węgla kamiennego i brunatnego oraz energetyki opalanej węglem na środowisko przyrodnicze.
 11. Pawłowska-Ćwięk, L., Sokołowski T. & Sroczyński, W., Koncepcja badań oddziaływania przeróbki i przetwórstwa wybranych surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze.
 12. Dziewański, J., Pawłowska-Ćwięk, L., Pietrzyk-Sokulska, E., Skrzypczak, R., Sokołowski, T., Sroczyński, W. & Pilch, J., Wykorzystanie odpadów przemysłu surowców mineralnych.
 13. Pietrzyk-Sokulska, E. & Sokołowski, T., Problematyka odpadów w  Uniwersalnej Bazie Danych Dla Potrzeb Gospodarki Surowcami Mineralnymi.
 14. Pietrzyk-Sokulska, E., Sokołowski, T., Józefko, U., Migała, J. Skrzypczak, R., Sroczyński, W, Węcławik, S. & Pilch, J., Możliwości wykorzystania wyrobisk po górnictwie skalnym w aspekcie minimalizacji skutków działalności górniczej.
 15. Sokołowski, T., Pietrzyk-Sokulska, E., Węcławik, S., Skrzypczak, R. & Pilch, J., Zakres niezbędnej inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego, sposoby dokumentowania poszczególnych komponentów środowiska przy eksploatacji surowców skalnych.
 16. Dziewański, J., Gąsiorowski, T., Józefko, U., Migała, J., Pietrzyk-Sokulska, E., Skrzypczak, R., Sokołowski, T., Sroczyński, W., Węcławiki, S. & Pilch, J., Podstawy metodyczne wykorzystania antropogenicznych złóż surowców mineralnych.
 17. Pietrzyk-Sokulska, E., Sokołowski, T., Józefko, U., Skrzypczak, R., Sroczyński, W.& Węcławik, S., Sozologiczne dokumentowanie wybranych regionów. Kompleksowa inwentaryzacja sozologiczna regionu tarnowskiego. Cz. I. Zasoby litosfery – stan ewidencyjny, wykorzystanie, ochrona.
 18. Skrzypczak, R., Pietrzyk-Sokulska, E., Józefko, U., Sokołowski, T., Sroczvzyński, W., Szelągiewicz, A. & Pilch, J., W.,Kompleksowa analiza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektowanego zakładu produkcji szkła metodą FLOAT w Sandomierzu.
 19. Sokołowski, T., Król, K., Kędzierski, J. & Krajewski, M., Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego – obiektu (obszaru) krasowego.