Mariusz Krzak – publikacje

BPP AGH

 1. Krzak M., Paulo A., 2018 – Modern trade standards for steel raw materials. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 34 iss. 4, s. 25–49.
 2. Krzak M., Panajew P., 2018 – Rozmyty opis złoża rud jako narzędzie wsparcia w jego rozpoznaniu eksploatacyjnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 106, s. 85–99.
 3. Krzak M., Krzak I., 2018 – Rynek tytanu na początku XXI w. Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, vol. 63 nr 10, s. 20–28.
 4. Paulo A., Krzak M., 2018 – Evolution of technology and the market of steel raw materials in the period 1915-2015. Wydawnictwa AGH. Kraków. 
 5. Krzak M., Krzak I., 2017 – Rynek magnezu z początkiem XXI w. Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, vol. 62 nr 3, 28–33.
 6. Krzak M., Paulo A., 2017 – Perspektywy rynku oraz współczesne kryteria kwalifikowania złóż rud żelaza do wydobycia. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, vol. 100, s. 127–140.
 7. Wołkowicz S., Paulo A., Krzak M., 2017 –The role of geochemical and mineralogical studies in the research of rare earth elements deposits: Polish and word experiences. Mineralogia – Special Papers, vol. 46, s. 61–63.
 8. Gałaś S., Krzak M., Gałaś A., 2017 – Zastosowanie narzędzi teorii gier w ocenie konfliktowości zagospodarowania złóż kopalin. W: II seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi: 28–29 września 2017, Sosnowiec: streszczenia referatów, s. 12.
 9. Krzak M., Krzak I., 2016 – Rynek kobaltu z początkiem XXI wieku. Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, vol. 61 nr 10, 444–452.
 10. Krzak M., 2016 – Baza zasobowa wybranych złóż kopalin metalicznych w Polsce w ujęciu logiki rozmytej. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, vol. 96, 151–164.
 11. Wołkowicz S., Paulo A., Krzak M., 2015 – Potencjał złożowy pierwiastków ziem rzadkich w Polsce na tle świata. W: Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych: IV ogólnopolska konferencja naukowa: Warszawa15-17.04.2015: abstrakty /pod red. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2015. — ISBN:978-83-7863-471-3. — S. 72–74. — Bibliogr. s. 74
 12. Krzak M., Krzak I., 2015 – Rynek niklu z początkiem XXI wieku. Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, vol. 60 nr 7, s. 330–340.
 13. Paulo A., Krzak M., 2015 – Baza surowcowa metali nieżelaznych na tle ewolucji rynku w ostatnim stuleciu — Non-ferrous metal raw material base against market evolution in the last century / Andrzej PAULO, Mariusz KRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 10, s. 474–487. —Bibliogr. s. 487
 14. Krzak M., 2015 – Strategia oraz sprawiedliwy podział w geologiczno-górniczym postępowaniu koncesyjnym – szkic problematyki — Strategy and equitable (fair) division in geological and mining concession proceedings – issue outline / Mariusz KRZAK //Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr91, s. 125–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Abstr. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi: XXV konferencja: Rytro, 18–20 listopada2015
 15. Paulo A., Krzak M., 2015 – Metale rzadkie. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 16. Krzak M., Panajew P., 2014 – Value of Geological Information in Exploitation Management: The Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine. Archives of Mining Sciences, vol. 59, no. 1, 239-256.
 17. Krzak M., 2014 – Application of Games with Incomplete Information for Programming Deposit Exploitation – The Case of an Ore Mine. GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Conference Proceedings, vol. III. Exploration and Mining, Mineral Processing, Albena, Bulgaria, 31-40.
 18. Krzak M., 2014 – Strategiczne postępowanie producentów kruszywa w sytuacji duopolu rynkowego. Surowce i Maszyny Budowlane, 20-24.
 19. Krzak M., 2014 – Deskrypcja parametrów złoża w modelowaniu rozmytym – zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, vol. 88, s. 135-148.
 20. Krzak M., 2013 – Teoria gier w geologii gospodarczej. Rozprawy Monografie nr 263, s. 327.Wydawnictwa AGH, Kraków.
 21. Krzak M., 2013a – Koszt nabycia niedoskonałej informacji, czyli ile należy zapłacić za dodatkowe rozpoznanie parametrów złoża – teoretyczny zarys problemu. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 85, s. 217–229.
 22. Krzak M., 2013b – The Evaluation of an Ore Deposit Development Prospect through Application of the “Games against Nature Approach”. Asia-Pacific Journal of Operational Research, vol. 30, no. 06, Singapore.
 23. Krzak M., Panajew P., 2012 – The possibility of mineral deposit exploitation control with Bellmas’s optimality principle use – a Polkowice-Sieroszowice copper mine case study. Applied Economics Letters, vol. 19, numbers 10–12, Jul–Aug, p. 993–999. Routledge,Taylor & Francis Group.
 24. Krzak M., 2012a – Koncepcja zachowań strategicznych na lokalnym rynku surowcowym w modelu gry n-osobowej – zarys problemu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 28, zeszyt 2, s.67–86. Wyd. IGSMiE PAN Kraków.
 25. Krzak M., 2012b – Dilemmas of mineral resources use in selected economic theories. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 28, zeszyt 3, s. 23–41. Wyd. IGSMiE PAN Kraków.
 26. Krzak M., 2010 – Konkurencja i kooperacja na lokalnym rynku surowcowym w dwuosobowych modelach teorii gier – zarys zagadnienia. Competition and cooperation on the local mineral market in the two person game theory models – outline of issue. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 79 s. 383–402. Wydawnictwo IGSMiE PAN.
 27. Krzak M., Panajew P., 2008 – Próba wykorzystania zasady optymalności Bellmana do programowania udostępnienia złoża. Attempt of application of the Bellman’s optimality principle to programming mine development workings. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 2/4, p. 215-234.Wyd. IGSMiE PAN Kraków.
 28. Strzelska-Smakowska B., Mucha J., Wasilewska M., Paulo A, Gałaś A., Krzak M., 2008 – Mineralizacja Zn-Pb w obszarze Koszęcin-Żarki (północna część prowincji śląsko-krakowskiej). Zn-Pb mineralization in Koszęcin-Żarki region (northern part of Silesian-Cracow Triassic province). Biuletyn PIG nr 428, p. 203-207. Warszawa.
 29. Mucha J., Wasilewska M., Strzelska-Smakowska B., Krzak M., 2008 – Wyznaczanie pól anomalii geochemicznych Zn w dolomitach kruszconośnych metoda krigingu indykatorowego. Delimitation of Zn geochemical anomalies in the ore-beraing dolomites with indicator kriging. Biuletyn PIG nr 428, p. 113-116. Warszawa.
 30. Mucha J., Wasilewska M., Strzelska-Smakowska B., Krzak M., 2008 – Wyznaczanie pól anomalii geochemicznych Zn w dolomitach kruszconośnych metoda krigingu indykatorowego. Delimitation of Zn geochemical anomalies in the ore-beraing dolomites with indicator kriging. W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny.Kraków 26–28 czerwca 2008: abstrakty/zest. Grzegorz Haczewski. – Kraków:Polskie Towarzystwo Geologiczne, s. 81.
 31. Krzak M., 2008 – Możliwości wykorzystania wektorowej zasady optymalności Bellmana w gospodarce złożem. Possible applications of the Bellman’s optimality principle in mineral deposit management. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 4/4, s. 193–218. Wyd. IGSMiE PAN Kraków.
 32. Krzak M., Panajew P., 2007 – Możliwości wykorzystania metody mieszanek (diety) w zarządzaniu oddziałami wydobywczymi na przykładzie kopalni POLKOWICE–SIEROSZOWICE – Possible applications of mixture method (diet) in management of mining sections: POLKOWICE–SIEROSZOWICE mine case study. Rudy i Metale Nieżelazne. R.52 t. 8 p. 463–472.
 33. Krzak M., 2007 – Możliwości wykorzystania metody mieszanek (diety) w gospodarowaniu surowcami mineralnymi i złożami kopalin. XVII Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” PAN IGSMiE. Zakopane. p. 155-172.
 34. Ratajczak T., Strzelska-Smakowska B., (red.) i in. Krzak M., 2007  – Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego). Poradnik metodyczny. p. 51.Warszawa.
 35. Krzak M., 2007 – Brańsk: mapa geologiczno-gospodarcza Polski, [arkusz]418 (N-34-118-D) — [Brańsk: geoenvironmental (Land-use) map of Poland], Państwowy Instytut Geologiczny. 1: 50 000,Warszawa. 1 mapa kolor plus objaśnienia.
 36. Krzak M., 2006 – Możliwości wykorzystania metod matematycznych w zarządzaniu w górnictwie metali nieżelaznych. Rudy i Metale Nieżelazne. R. 51, t. 5. p. 248-254.
 37. Krzak M., Panajew P., 2006 – Możliwości wykorzystania gier z naturą w zarządzaniu oddziałem wydobywczym na przykładzie kopalni Polkowice-Sieroszowice. Rudy i Metale Nieżelazne.  R. 51, t. 8. p. 452-460.
 38. Krzak M., 2006 – Czy wierzyć prognozom cen surowców mineralnych? Gospodarka surowcami Mineralnymi. T. 22, zesz. spec. 3. p. 79-86.
 39. Krzak M., Krzak I., 2006 – Możliwości wykorzystania wybranych metod matematycznych w zarządzaniu w górnictwie. XVI Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” PAN IGSMiE. Zakopane. p. 281-298.
 40. Krzak M., 2006 – Piecki: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 179 (N-34-79-D),Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska. 1: 50 000. – Warszawa:PIG, MŚ, 2006. – 1 mapa kolor.
 41. Gałaś A., Głogowska M., Krzak M., Paulo A., 2006 – Spychowo: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: 217 (N-34-91-B), Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska. – 1: 50 000 – Warszawa: PIG, MŚ, 2006. – 1 mapa kolor.
 42. Krzak M., 2005 – Dubienka: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 791 (M-34-36-D), Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska. — 1: 50 000. —Warszawa: PIG ; MŚ, 2005. — 1 mapa kolor. — Mapa zawiera objaśnienia.
 43. Krzak M., 2005 – Ruch turystyczny w rejonie Arequipy i możliwości jego rozwoju w Dolinie Wulkanów (prowincja Castilla) w południowym Peru. Geoturystyka, t. 2 nr 2 s.3–22.
 44. Krzak M., 2005 – Uwarunkowania rozwoju turystycznego w Dolinie Wulkanów w południowym Peru. W: Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu = Thespatial-functional structure of landscape / pod red.: Adolfa Szponara, Sylwii Horskiej-Schwarz ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii Rozwoju Regionalnego. — Wrocław: UW IGiRR, 2005.— (Problemy ekologii krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology; t. 17). — S. 288–297.
 45. Krzak M., 2004 – Możliwe wykorzystania teorii gier w podejmowaniu decyzji w górnictwie. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 1 s. 77–92.
 46. Krzak M., 2004 – Możliwości wykorzystania teorii gier w górnictwie. W: XIV Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi: Zakopane, 29.09.–1. 10. 2004. IGSMiE PAN,  Sympozja i Konferencje nr 63, s. 227–241.
 47. Krzak M., 2004 – Sterdyń: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 455 (N-34-129-B). Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska. — 1: 50 000. —Warszawa: PIG ; MŚ, 2004. — 1 mapa kolor. — Mapa zawiera objaśnienia.
 48. Paulo A., Krzak M., 2003 ­­­– Domeyko na AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2003 nr 113 s. 5–6
 49. Krzak M., Paulo A., 2003 ­­­– Koszalin: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 45 (N-33-69-A). Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska. — 1: 50000. — Warszawa: PIG ; MŚ, 2003. — 1 mapa kolor. — Mapa zawiera objaśnienia.
 50. Krzak M., Paulo A., 2003 ­­­– Ustronie Morskie: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: 44 (N-33-68-B). Państwowy Instytut Geologiczny, Ministerstwo Środowiska.— 1: 50 000. — Warszawa: PIG ; MŚ, 2003. — 1 mapa kolor. — Mapa zawiera objaśnienia.
 51. Krzak M., 2002 – Ceny surowców mineralnych w XX wieku (3): Surowce energetyczne. Przegląd Geologiczny. — 2002 t. 50 nr 3 s. 202–206.
 52. Paulo A., Krzak M., Wyszomirski P., 2002 –  Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralog, geolog, ojciec nauk górniczych w Chile: międzynarodowa konferencja naukowa: Kraków – 12. 12. 2002 / red. Zeszytu.Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2002. — 200 s. — (Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne; z. 21).
 53. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2002 –  Mapa geologiczno-gospodarcza jako obrazu warunkowań przyrodniczych zagospodarowania przedpola Tatr . W: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr  (red.Władysław Borowiec [et al.]); Tatrzański Park Narodowy ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Kraków. — Kraków ; Zakopane: TPN; PTPNoZ. Oddział Kraków w Wydawnictwie Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2002. — S.435–439.
 54. Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2002 – Ustrzyki Dolne: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 1059 (M-34-94-C) 1: 50000. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2002. — 1 mapa kolor.
 55. Krzak M., 2002 – Zastosowanie metody Monte Carlo w procesie decyzyjnym zagospodarowania perspektywicznych rejonów kopalni Rudna. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. spec. s. 175–183.
 56. Krzak M., 2001 – Ceny surowców mineralnych w XX wieku (2): Żelazo, uszlachetniacze stali i metale lekkie. Przegląd Geologiczny. — 2001 t. 49 nr 8 s. 673–675.
 57. Krzak M., 2001 – Ceny surowców mineralnych w XX wieku (1): Metale nieżelazne i szlachetne. Przegląd Geologiczny. — 2001 t. 49 nr 7 s. 581–583.
 58. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2001 – Geosozologiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej na przedpolu Tatr – obraz na mapie geologiczno-gospodarczej. W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych,złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku”: jubileusz 50-lecia: Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii,Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków: AGH,2001]. — S. 265–268.
 59. Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2001 – Grębów: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: 889 (M-34-56-B) 1: 50 000. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2001. — 1 mapa kolor
 60. Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2001 – Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski: 1:50 000: arkusz Grębów (889), 1: 50 000; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa: PIG, 2001. — 31 s.
 61. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2001 – Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1: 50 000: arkusz Połaniec (920); Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa: PIG, 2001. — 29 s.
 62. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2001 – Połaniec: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 920 (M-34-55-D), 1: 50 000. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2001. 1 mapa kolor.
 63. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Ciężkowice: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 1019 (M-34-78-D), 1: 50 000. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2000. — 1 mapa kolor.
 64. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Mapa geologiczno-gospodarcza jako obraz uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania przedpola Tatr. W:Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr: II ogólnopolska konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek: Zakopane, 12–14październik 2000: streszczenia prac / TPN ; PTPNoZ. — [Zakopane: TPN, 2000]. — S. 103.
 65. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Męcina: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 1018 (M-34-78-C), 1: 50 000. —Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2000. — 1 mapa kolor.
 66. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Wojnicz: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 1000 (M-34-78-B), 1: 50 000. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2000. — 1 mapa kolor.
 67. Krzak M., Paulo A., 1999 – Ceny surowców mineralnych. 3: Ceny surowców mineralnych na rynku krajowym. Przegląd Geologiczny. — 1999 t. 47 nr 10 s. 879–884.
 68. Krzak M., 1999 – IX [Dziewiąta] Konferencja Sozologiczna – Kraków, 01–02.10.1998. Przegląd Geologiczny. — 1999 vol. 47 nr 2 s. 117
 69. Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 1999 – Tatry Wysokie: mapa geologiczno-gospodarcza Polski: [arkusz] 1061 (M-34-101-A), 1: 50 000. — Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 1999. — 1 mapa kolor.
 70. Krzak M., 1998 – Ekonomiczna optymalizacja koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni „Lubin” metodą dochodową. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 14 (1), s. 85–102. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.
 71.  Paulo A., Krzak M., 1998 – Ceny surowców mineralnych: I. Ceny na rynkach międzynarodowych. Przegląd Geologiczny, tom 46 (11), s.1111–1121. Wydawnictwo PIG-PIB Warszawa.
 72.  Paulo A., Krzak M., 1998 – Ceny surowców mineralnych: II. Cena równowagi rynkowej i prognozowanie cen. Przegląd Geologiczny, tom 46 (12), s. 1215–1224. Wydawnictwo PIG-PIB Warszawa.
 73. Paulo A., Krzak M., 1997 – Rtęć z końcem XX wieku. Przegląd Geologiczny, tom 45 (10), s. 951–956. Wydawnictwo PIG-PIB Warszawa.