Kartografia geologiczna

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności „Kartografia geologiczna” uzyskuje umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania i analizy map geologicznych i pokrewnych wszystkich typów oraz organizacji i projektowania prac geologicznych w zakresie prospekcji złożowej i geologii inżynierskiej. Zakres wiedzy, którą student winien opanować obejmuje zarówno geodezyjne podstawy kartografii geologicznej, zaawansowaną analizę geologiczną struktur wgłębnych i powierzchniowych, jak i szeroki zasób wiedzy z zakresu komputerowych metod wspomagania prac kartograficznych oraz organizacji i projektowania prac geologicznych, w tym zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska.
W związku z realizowanym w Polsce projektem SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej Polski) szczególny nacisk położono na uzyskanie kwalifikacji i kompetencji do kartowania i analizowania obszarów zagrożonych osuwiskami, w tym znajomości metod georadarowych i teledetekcyjnych. Ponadto, szeroki zakres wiedzy z zakresu geologii regionalnej świata pozwala na aplikowanie w przyszłości do pracy w służbach geologicznych zajmujących się kartografią geologiczną i pokrewną (mapy geośrodowiskowe, geologiczno-gospodarcze, itp.) za granicą.

Program i plan studiów dla specjalności

Zagadnienia do egzaminu kierunkowego:
Przedmiot: Analiza map i przekrojów
Przedmiot: Kartografia i geologia osuwisk
Przedmiot: Mezostruktury tektoniczne w kartografii geologicznej
Przedmiot: Teledetekcja