Pracownia Kartografii Geologicznej

Działalność badawcza i usługowa

Pracownicy Pracowni Kartografii Geologicznej od kilkudziesięciu lat prowadzą badania geologiczne i geomorfologiczne na obszarze południowej, centralnej i północno-wschodniej Polski, a także Europy. Prace terenowe wykonywane m.in. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Niecce Nidziańskiej, Niecce Łódzkiej (rejon Bełchatowa), w Karpatach, Wigierskim Parku Narodowym oraz w Austrii (Alpy Zillertalskie), Niemczech (rejon Schwäbische Alb), Włoszech (rejon Trento Plateau) pozwoliły nabyć doświadczenie niezbędne do realizacji zadań naukowo-badawczych i usługowych takich jak:

  • kartografia geologiczna, tektonika i geologia strukturalna skał podłoża czwartorzędu; specjalizacja w dziedzinie tektoniki platformowej,
  • kartografia geomorfologiczna klasyczna (w oparciu o dane powierzchniowe z wykorzystaniem teledetekcji) uzupełniana o analizę wierceń i sond; mapy rzeźby podłoża czwartorzędu i konturowanie na mapach potencjalnych złóż kruszyw naturalnych,
  • badania litologiczno-stratygraficzne skał przedczwartorzędowych; specjalizacja w zakresie litologii i diagenezy skał węglanowych wraz z rekonstrukcją środowiska sedymentacji,
  • analiza litologiczno-surowcowa i sedymentologiczna rzecznych i wodno-lodowcowych osadów czwartorzędowych, określanie ich przydatności jako kruszyw naturalnych,
  • badania współczesnych osadów limnicznych, w tym kredy jeziornej,
  • analiza zagrożeń naturalnych związanych z procesami suffozyjnymi i krasowymi oraz przeobrażeniami koryt rzecznych przez wody powodziowe,
  • szacowanie zmian środowiska pod wpływem antropopresji, szczególnie przeobrażeń związanych z eksploatacją surowców mineralnych,
  • rozpoznawanie, kartowanie i opis glacjalnych i peryglacjalnych form rzeźby z zastosowaniem fotogeologii i teledetekcji,
  • organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych, również dla studentów uczelni zagranicznych (w ramach programu UE Erasmus+).