Pracownia Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż

Działalność badawcza i usługowa

 • Geologia złóż rud, barytu, fluorytu i kopalin strontu
 • Metodyka poszukiwań złóż kopalin stałych
 • Metalogenia regionalna
 • Wulkanologia
 • Gospodarka zasobami kopalin
 • Gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Zagospodarowanie poeksploatacyjne terenów górniczych
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Kartografia środowiskowa
 • Analizy SWOT
 • Analizy środowiskowe z wykorzystaniem wskaźników rozwoju zrównoważonego
 • Studia możliwości i wykonalności zagospodarowania złóż kopalin
 • Analiza ryzyka geologiczno-górniczych projektów inwestycyjnych
 • Studia i analizy funkcjonowania przedsiębiorstw branży geologiczno-górniczej
 • Waloryzacja zasobów kopaliny w złożach
 • Wycena złóż kopalin
 • Wycena wartości informacji geologicznej
 • Kryteria bilansowości złóż

Polska Wyprawa Naukowa do Peru

Projekt międzynarodowy w ramach Funduszu Wyszehradzkiego: „Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries”