Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

APARATURA

Młynek Laboratoryjny walcowo-pierścieniowy
Laboratoryjny młynek walcowo-pierścieniowy służy do periodycznego mielenia materiałów średnio i bardzo twardych (suchych). Mielenie zachodzi w zamkniętej hermetycznie komorze roboczej, w której umieszczone są różne elementy mielące. Wysoka skuteczność mielenia jest efektem silnego tarcia i uderzeń elementów mielących o materiał nadawy, znajdujący się pomiędzy nimi. Czas trwania operacji mielenia dobierany jest według indywidualnych potrzeb (na przykład, do zmielenia próbki węgla do uziarnienia poniżej 0,2 mm wystarcza zwykle czas 2 do 4 minut).

Aparat ekstrakcyjny Soxtec AVANTI 2055 firmy TECATOR oraz zestawy ekstrakcyjne Soxhleta
Ekstrakcja jest technika stosowaną do izolowania takich substancji rozpuszczalnych jak: tłuszcze, woski, pestycydy, bituminy oraz inne istotne, występujące w niewielkich ilościach, składniki złożonych materiałów. Oparta jest ona tradycyjnie na metodzie Soxhlet’a ze względu na jej powszechną akceptacje w świecie, dokładność i powtarzalność. Jednakże tradycyjna analiza metodą Soxhlet’a wymaga wielu czynności manualnych pochłaniających dużo czasu, a także stwarza niebezpieczeństwo zapłonu par rozpuszczalnika. System ekstrakcyjny Soxtec Avanti 2055 umożliwia wykonywanie ekstrakcji przy użyciu szerokiej gamy rozpuszczalników, w sposób szybszy, bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny w porównaniu z ekstrakcją w aparacie Soxhlet’a. Czas ekstrakcji zredukowany jest do 20% czasu ekstrakcji Soxhlet’a, a odzysk rozpuszczalników wynosi do 90%. Połączenie techniki ekstrakcji w systemie Soxtec oraz szerokiego wachlarza rozpuszczalników czyni system ekstrakcyjny Soxtec Avanti 2055 elastycznym potężnym narzędziem w analizie związków rozpuszczalnych w takich materiałach jak: żywność, pasze, gleba, włókna, produkty chemiczne i farmaceutyki.

Delsi Rock-Eval 2 z modułem TOC
Wstępna ocena skał macierzystych: TOC, typ kerogenu (HI, HI/OI), dojrzałość (PI, Tmax).
Aparat pirolityczny Rock-Eval II umożliwia badania zanieczyszczeń gleb związkami ropopochodnymi oraz daje pełną charakterystykę geochemiczną kopalnej substancji organicznej, co pozwala na określenie jej ilości, potencjału węglowodorowego i stopnia przeobrażenia – wskaźników niezbędnych w poszukiwaniach naftowych oraz genetycznych uwikłań węgli kamiennych, brunatnych i torfów.

Vinci Technologies Rock-Eval 6 Turbo
Wstępna ocena skał, gleby, węgli kopalnych, itd.: TOC, typ kerogenu (HI, HI/OI), dojrzałość (PI, Tmax), węgiel mineralny (nieorganiczny).

Vinci Technologies Kerogenatron
Służy do separacji kerogenu.

Analizator elementarny Carlo Erba EA 1108
Służy do analizy elementarnej węgla/kerogenu/bituminów/ropy.

Reaktor wysokociśnieniowy Parr
Służy do preparatyki związków siarki dla analiz δ34S.

Gęstościomierz Anton Paar DMA 4500M
Służy do oznaczania gęstości ropy i innych cieczy.

Reaktory Parr’a i zestaw urządzeń do eksperymentów pirolizy wodnej
Służy do symulacji procesów generowania ropy i gazu.
Piroliza wodna – linia do napełniania reaktorów oraz poboru wygenerowanego gazu
Piroliza wodna – umieszczenie reaktora w piecu
Piroliza wodna – uruchomienie doświadczenia

Chromatograf gazowy Hewlett Packard 5890 Series II z FID i TCD oraz Chromatograf gazowy Agilent 7890A GC z FID i TCD
Służą do oznaczania składu cząsteczkowego (CH4, C2H6, C3H8, iC4H10, nC4H10, iC5H12, nC5H12, neo-C5H12, C6H14, N2, O2, Ar, He, CO2, H2, H2S) gazu ziemnego, gazu łupkowego, metanu pokładów węgla, gazu ściśniętego, gazów cieplarnianych itd. Umożliwiają one również określenie zawartości wymienionych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Chromatograf gazowy Hewlett Packard 5890 seria II GC (GC-FID)
Służy do analizy chromatografii gazowej całych bituminów i ropy naftowej.

Chromatograf gazowy Agilent 7890A GC z 5975C MSD (GC-MS) oraz chromatograf gazowy Agilent 7890A GC z potrójnym detektorem kwadrupolowym QQQ (GC-MS-MS)
Służą do oznaczeń biomarkerów i oznaczenia struktury kerogenu/genezy rop zbiodegradowanych.

Spektrometr masowy Finnigan Delta Plus (IRMS) sprzężony z Hewlett Packard 6890 series II GCanalizatorem elementarnym Carlo Erba EA 1108
Spektrometr masowy jest podstawowym aparatem analitycznym w Pracowni Geochemii Naftowej i Środowiska przeznaczonym do badań składu trwałych izotopów węgla, azotu, tlenu, siarki i wodoru w próbkach gazowych (np. gaz ziemny, gaz podglebowy, gazy technologiczne), ciekłych (np. ropa naftowa i jej frakcje, woda, produkty petrochemiczne i biopaliwa) i stałych (np. kopalna substancja organiczna, bituminy i ich frakcje, biomarkery, skały osadowe). Połączenie tego urządzenia z analizatorem elementarnym umożliwia równoczesny pomiar składu trwałych izotopów ww. pierwiastków w próbkach stałych i ciekłych w systemie on-line. Taki sposób przygotowania próbek znacznie redukuje koszty preparatyki i zapewnia niezbędną bardzo dobrą powtarzalność i precyzję pomiaru. Wyniki analityczne badań izotopowych służą między innymi do wyjaśnienia genetycznych powiązań rop naftowych i gazów ziemnych ze skałami macierzystymi. Poznanie warunków tworzenia się oraz przemieszczania węglowodorów ciekłych i gazowych w basenach sedymentacyjnych na obszarze Polski ma zasadnicze znaczenie dla ukierunkowania ich poszukiwań, a także oceny zasobów złóż, co staje się szczególnie ważne dla polityki energetycznej kraju, zwłaszcza wobec zarysowującego się niedoboru tych nośników energii.

Spektrometr masowy Finnigan Delta V Plus (IRMS) sprzężony z analizatorem elementarnym Flash 2000, analizatorem TCEA, chromatografem Trace GC Ultra oraz przystawką Gasbench II
Służy do oznaczania składu trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w próbkach gazu, cieczy i substancji stałej oraz skład trwałych izotopów węgla w metanie i azotu w N2O w powietrzu atmosferycznym.

Piec komorowy
Służy do oznaczenia popiołu i części lotnych.

Suszarka komorowa próżniowa
Wykorzystywana do oznaczenia wilgoci.