Pracownia Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż

Działalność dydaktyczna

Kształcenie studentów studiów stacjonarnych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
a także innych Wydziałów: Metali Nieżelaznych, w przeszłości Górnictwa, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, w dziedzinie geologii gospodarczej, metodyki poszukiwań, gospodarki surowcami mineralnymi, polityki surowcowej, gospodarki przestrzennej, zagospodarowania terenów pogórniczych, ochrony zasobów, zarządzania środowiskiem i zasobami surowcowymi, oceny oddziaływania na środowisko i rynków metali.

Organizacja i prowadzenie kształcenia podyplomowego na studiach z  zakresu geologii gospodarczej dla geologów wojewódzkich (1976-77) oraz  „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” w latach 1992-2005.

Prace magisterskie studiów dziennych wykonane i obronione w Pracowni Geologii Gospodarczej:

 1. Uwarunkowania geośrodowiskowe rozwoju gospodarczego gminy Limanowa
 2. Stan realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w gminie Stalowa Wola
 3. Uwarunkowania geośrodowiskowe do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między Kostrzem a Bodzowem
 4. Stan środowiska w rejonie wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni siarki Piaseczno i proponowane kierunki zagospodarowania
 5. Analiza przestrzenna zmian środowiska gminy Czorsztyn na tle funkcjonowania Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne
 6. Obszary konfliktów środowiskowo-przestrzennych gminy wiejskiej Limanowa
 7. Ocena wpływu na środowisko planowanej drogi S7 na odcinku Mnichów-Chęciny
 8. Ocena oddziaływania kopalni gipsu Borków na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem hałasu
 9. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji składowiska odpadów komunalnych w gminie Krasocin
 10. Możliwości zagospodarowania zasobów kopalin w gminie Niepołomice w aspekcie gospodarki przestrzennej.
 11. Możliwość zagospodarowania poeksploatacyjnego kopalni Lipowica w gminie Dukla
 12. Ochrona zasobów kopalin w świetle polityki rozwoju zrównoważonego
 13. Ocena potencjału złożowego w gminie Gdów
 14. Analiza ryzyka i niepewności geologiczno-górniczego projektu zagospodarowania złoża rud cynku i ołowiu „Laski”