Studia podyplomowe

PRAWNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MINERALNYMI

Zasoby mineralne to specyficzne komponenty środowiska przyrodniczego. W większości przypadków są to bogactwa nieodnawialne i wyczerpywalne o długim i zwykle kosztownym cyklu rozpoznania. Studia podyplomowe „Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi” zogniskowane są na prezentacji uporządkowanego stanu wiedzy dotyczącego administrowania i dysponowania zasobami mineralnymi środowiska w kontekście aktualnie obowiązujących uwarunkowań prawnych. Oprócz płaszczyzny prawa słuchacze studium zapoznają się z podstawowymi zasadami zarządzania złożami kopalin, ich ochroną i wykorzystaniem. Przedyskutowane zostaną zadania służby geologicznej w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów o ruchu zakładów górniczych, jak również reguły geologicznego dokumentowania złóż. Omówiona zostanie problematyka dotycząca uzyskiwania kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej oraz geologa górniczego. Prześledzony zostanie cykl życia projektu surowcowego, zarówno od strony technicznej, jak również w kontekście ryzyka i ekonomiki w działalności geologiczno-górniczej.