Pracownia Kartografii Geologicznej

Projekty badawcze

2018–obecnie: Procesy sterujące powstawaniem krzemieni i ławic krzemionkowych w utworach górnej jury na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej; NCN.

2018-obecnie: Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina”; PGE.

2017–obecnie: Geneza skał węglanowych kampanu i mastrychtu Polski pozakarpackiej w świetlenowych badań petrograficznych; NCN.

2017–2018: Badania geofizyczne głębokiego podłoża; Charakterystyka geologiczno-geomorfologiczna;
ELBIS Sp. z o. o.

2016–obecnie: Zlodowacenie Karpat Zachodnich podczas młodszego dryasu; NCN.

2015–2018: Badania dendroklimatyczne i dendroekologiczne modrzewia (Larix decidua Mill.) na obszarze Karpat i Sudetów; NCN.

2012–2016: Wpływ zróżnicowanego wykształcenia mikrobialitów oraz kompakcji na powstanie górnojurajskich facji wapieni pseudogruzłowych północnego obrzeżenia Tetydy i osadów skondensowanych Rosso Ammonitico Veronese; NCN.

2011–2013: Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Dolina Wisłoka – Polski Teksas; NFOŚiGW.

2011–2012: Opracowanie autorskie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze gminy Łukowica w województwie małopolskim wraz z cyfrowaniem; PIG-PIB.

2010–2011: Opracowanie autorskie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze gminy Kamienica w województwie małopolskim wraz z cyfrowaniem; PIG-PIB.

2009–2010: Wpływ kompakcji na architekturę facjalną późnojurajskiego basenu z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; MNiSW.