Geochemia przemian środowiska

  • Inżynieria Środowiska to kierunek przyrodniczo-techniczny, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki do rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz gospodarki energetycznej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest dziedziną wiedzy stosowanej, która na bazie dyscyplin przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych tworzy podstawy prognozowania, oceny i zapobiegania oraz naprawy skutków oddziaływania przemysłu, szczególnie wydobywczego na środowisko.

  • Absolwent studiów posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu polityki i gospodarki energetycznej kraju, zastosowania metod geochemicznych i modelowań procesów naftowych w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego, gospodarki przestrzennej, rozwoju miast, typologii wsi i terenów letniskowych z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), bioróżnorodności, georóżnorodności i ekoróżnorodności. Ponadto posiada znajomość inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Jest przygotowany do prowadzenia prac w zakresie oceny stanu środowiska, jego monitoringu oraz sposobów jego poprawy. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, kopalniach węgla kamiennego i brunatnego, biurach projektowych, jednostkach zajmujących się: ochroną atmosfery, ochroną wód, ochroną gleb, monitoringiem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, kształtowaniem środowiska, projektowaniem zespołów miejskich i wiejskich, w urzędach administracji samorządowej i państwowej oraz we wszystkich instytucjach wdrażających system zarządzania jakością ISO. Specjalność jest realizowana w jednym z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów do badań geochemicznych i środowiskowych.

Program specjalności
Nasza aparatura badawcza
Współpraca zagraniczna i krajowa
Profil absolwenta i perspektywy zatrudnienia
Tematyka prac magisterskich
Szczegółowy wykaz przedmiotów dla specjalności oraz syllabusy