GPŚ – aparatura badawcza

Pracownia Geochemii Naftowej i Środowiska posiada najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, który wykorzystywany jest w wielu dziedzinach nauk geologicznych i badań środowiska. Jest to unikatowe laboratorium dydaktyczne i badawcze w skali Polski!

  • Spektrometr masowy Finnigan Delta Plus do pomiaru składu trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu i azotu w gazie ziemnym, ropie naftowej, węglach kopalnych i innych formach kopalnej substancji organicznej.Spektrometr ten połączony jest z liniami automatycznymi do preparatyki próbek stałych oraz ciekłych metodą on-line, przystawką do pomiaru trwałych izotopów węgla w węglowodorach gazowych metodą on-line oraz przystawką H-device do pomiaru trwałych izotopów wodoru w wodzie oraz lekkich węglowodorach.Pracownia posiada również linie próżniowe do preparatyki CO2 z węglanów.
  • Analizator elementarny Carlo Erba EA1108 do pomiaru składu pierwiastkowego (C, H, N, O i S) w ropie naftowej, węglach kopalnych i innych formach kopalnej substancji organicznej
  • Chromatografy gazowe: Chrom 5, Hewlett Packard 5890 Series II, Agilent z detektorem FID i TCD do określania składu cząsteczkowego gazu naturalnego jak również gazów rafineryjnych.
  • Chromatograf gazowy Hewlett Packard 5890A seria II z detektorami FID i FPD do analizy składu węglowodorów nasyconych C15+ i izoprenoidów oraz związków zawierających siarkę.
  • Chromatograf gazowy Agilent 7890A z detektorem masowym Agilent 5975C (GC-MS). Chromatograf ten wyposażony jest w kolumny kapilarne do analizy biomarkerów (znaczników geochemicznych) wyposażony w program komputerowy Chemstation do opracowania wyników analiz z pełną bazą widm NIST 05.
  • Aparaty pirolityczne: Rock-Eval II oraz Rock-Eval 6 do określenia całkowitej zawartości węgla organicznego, zawartości wolnych węglowodorów, węglowodorów rezydualnych oraz zawartości węgla węglanowego. Jest niezastąpiony do wstępnej oceny potencjału węglowodorowego skał macierzystych i zawartości zanieczyszczeń w glebach.
  • Aparat ekstrakcyjny SOXTEC AVANTI 2055 do szybkiej ekstrakcji rozpuszczalnikowej.
  • Pracownia Geochemii Naftowej i Środowiska wyposażona jest w programy komputerowe Basin-Mod TM-pakiet pozwalający na wykonywanie jednowymiarowych i dwuwymiarowych modelowań procesów naftowych w basenach sedymentacyjnych.
  • W naszym laboratorium znajdują się również urządzenia do przygotowania próbek skalnych do badań izotopowych i pirolitycznych (magazynek próbek, młynki do rozdrabniania, sita, wagi, aparatura szklana).Pracownia Geochemii Naftowej i Środowiska wyposażona jest w programy komputerowe Basin-Mod TM-pakiet pozwalający na wykonywanie jednowymiarowych i dwuwymiarowych modelowań procesów naftowych w basenach sedymentacyjnych.