Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

Prace doktorskie:

 1. Anna Gogolewska nt.: „Desorpcja dwutlenku węgla z węgla kamiennego i antracytu Zagłębia Dolnośląskiego”, 1996
 2. Dariusz Botor nt.: „Procesy generowania i ekspulsji węglowodorów w utworach karbonu rowu lubelskiego”, 1998
 3. Grażyna Semyrka nt.: „Potencjał węglowodorowy węgli Górnośląskiego Zagłębia Węgłowego w aspekcie badań geochemicznych i petrograficznych”, 1998
 4. Irena Matyasik nt.: „Potencjał węglowodorowy jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych”, 2000
 5. Sławomir Kędzior nt.: „Rola czynników geologicznych w ukształtowaniu obecnego pola metanonośności złóż węgla w wybranych obszarach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” , 2001
 6. Dariusz Więcław nt.: „Geneza oligoceńskiej ropy naftowej polskich Karpat fliszowych – siarka organiczna w kerogenie warstw menilitowych a kinetyka procesu generowania węglowodorów”. 2002
 7. Paweł Kosakowski nt.: „Potencjał węglowodorowy i modelowanie numeryczne procesu generowania i ekspulsji węglowodorów w utworach dolomitu głównego Pomorza Zachodniego”; 2004
 8. Ewa Klimuszko nt.: „Korelacja geochemicznych właściwości rop naftowych i skał macierzystych paleozoiku na obszarze Lubelszczyzny”; 2005
 9. Adam Kowalski nt.: „Powiązania genetyczne pomiędzy ropą naftową i skałą macierzystą w utworach dolomitu głównego północno-zachodniej części basenu cechsztyńskiego Polski:badania biomarkerów i trwałych izotopów węgla”; 2006
 10. Magdalena Wróbel nt.: „Modelowania procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej”; 2009
 11. Elżbieta Bilkiewicz nt.: „Geneza gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego w wybranych obszarach polskiego basenu permskiego: badania izotopów trwałych i pirolizy wodnej”.
 12. Adam Zakrzewski nt.: „Charakterystyka geochemiczna środowiska depozycji i rekonstrukcja rozwoju procesów dojrzałości termicznej materii organicznej jury środkowej w synklinorium szczecińsko-miechowskim i antyklinorium śródpolskim”; 2020