Slávka Gałaś – realizowane projekty

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWĄ AGENCJE WYMIANY AKADEMICKIEJ: Environmental risk assessment in the aspect of adaptation to climate change, realizowany w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji, 2019-2020.

PROJEKT POLSKO-SŁOWACKI (Polsko – Słowacki Program Wykonawczy w ramach Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej) EARA – Ocena środowiska metodami analizy ryzyka środowiskowego, SK-PL-0022-09/7985/2010

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI. Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries (AQE V4).
Lata 2012 -2013. www.environ.agh.edu.pl
Najważniejsze publikacje:

  • Slávka Gałaś, Andrzej Gałaś, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza, 2014. Assessment of the quality of the environment in the V4 countries. ed. Slávka Gałaś. Krakow, Wydawnictwa AGH, 2014. 166.
  • Slávka Gałaś, Andrzej Gałaś, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, 2015. Environmental impact assessment in the Visegrad Group countries. Environmental Impact Assessment Review. 2015 vol. 55, s. 11–20.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: Ochrona złóż kopalin w gospodarce przestrzennej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego (DEC-2011/03/B/HS4/03933).
Lata 2012- 2016
Najważniejsze publikacje:

  • Slávka Gałaś, 2014: Delimitation of areas of environmental conflicts on the background of geological conditions, exemplified by Stary Sącz commune. Civil and Environmental Engineering Reports. 2014 no. 13. s. 19–29.
  • Slávka Gałaś, 2014. Environmental valorisation of mineral deposits. 14th international multidisciplinary scientific geoconference. 2014, Albena, Bulgaria. s. 267–274.
  • Slávka Gałaś, Andrzej Gałaś, 2016: Mineral deposits protection in terms of spatial conflicts with road construction projects. 14th international multidisciplinary scientific geoconference: 2016, Albena, Bulgaria. s. 485-491.
  • Slávka Gałaś, Andrzej Gałaś, 2014. Ochrona złóż kopalin w gospodarce przestrzennej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju., Gospodarka Przestrzenna: seria monografie. Warszawa. 2014. s. 160–172.
  • Slávka Gałaś, Andrzej Gałaś, 2016. The qualification process of mining projects in environmental impact assessment: criteria and thresholds. Resources Policy. Volume 49, September 2016, Pages 204–212.