Katarzyna Król – doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

  • 1982 – 1989: studia wyższe, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,Instytut Nauk Geologicznych, specjalność: Geologia stratygraficzno – poszukiwawcza
  • 1989: praca magisterska: Analiza mikrofacjalna egzotyków wapiennych w rejonie wsi Zamarski (Karpaty Zachodnie). Opiekun naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Morycowa
  • 1990 – 1994: studia doktoranckie – Instytut Nauk Geologicznych UJ Instytut Nauk Geologicznych PAN
  • 1997 – praca doktorska: Rozwój sedymentacji utworów  węglanowych górnej jury Przedgórza Karpat w rejonie Słupiec – Pacanów. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

Zatrudnienie

  • 1995 – obecnie – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Kartografii Geologicznej

Funkcje

  • koordynator programu Erasmus dla współpracy z Babes – Bolay University Cluj – Napoca (Rumunia)
  • koordynator programu Erasmus dla współpracy Friedrich – Alexander Univesität Erlangen – Nürnberg (Niemcy)
  • koordynator kursu dyplomowego Joint Master Course „Carbonate Rocks: Facies and Technical Use”
  • sekretariat Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Krakowskiego PAN