Marcin Krajewski – doświadczenie zawodowe

Aktualne stanowisko

 • profesor nadzwyczajny na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Daty uzyskiwania kolejnych stopni

 • 1995-1996 – staż asystencki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1997 – magister geologii o specjalności Sedymentologia Węglanów (indywidualny tok studiów), Ochrona Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2002 – doktor nauk o Ziemi (doktorat wyróżniony)
 • 2011 – doktor habilitowany w dyscyplinie geologia; specjalność geologia podstawowa, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ważniejsza działalność organizacyjna

 • Członek Rady Wydziału na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2011-2019)
 • Członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na Akademii Górniczo-Hutniczej (2016-2020)
 • Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (zastępca skarbnika) (kadencja 2009-2011)
 • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku (od 2019)
 • Członek Kolegium Wydziałowego (od 2019)
 • Członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN (2020-2023)
 • Członek Komisji Ewaluacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2020-2024)

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 2002 r.
 • Stypendium im. K. Beresa – Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 2003 r.
 • Nagrody Rektora AGH za działalność naukową: 2007, 2009, 2011, 2014, 2015, 2018 r.
 • Wyróżnienie Dziekana WGGiOŚ za opiekę naukową nad najlepszym studentem Małopolski w konkursie Primus Inter Pares.
  2003 r.
 • Wyróżnienie Rektora AGH za opiekę naukową pracy magisterskiej w konkursie „Diamenty AGH”. 2004 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej. 2011 r.

Liczba cytacji wg Web of Science (02.2021) – 320
H-index – 12

Doświadczenia zawodowe

Tematyka badawcza:
W ramach badań naukowych moje zainteresowania koncentrują się głównie wokół analizy facjalnej, mikrofacjalnej i basenów sedymentacyjnych, biostratygrafii, litostratygrafii i stratygrafii sekwencyjnej utworów górnej jury i dolnej kredy (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Wieluńska, Niecka Łódzka, Wysoczyzna Złoczewa, SW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, podłoże zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie, Karpaty fliszowe, Góry Krymskie i basen Morza Czarnego) oraz permu (cechsztyn monokliny przedsudeckiej i platformy wielkopolskiej). Badania dotyczą m.in. wykształcenia facjalnego i mikrofacjalnego, problematyki mikroinkrusterów i mikrobialitów budujących szkielety raf, rozwoju twardych den oraz genezy i wykształcenia dajek neptunicznych. Badania poruszają również problematykę oddziaływania tektoniki synsedymentacyjnej na architekturę facjalną oraz wpływu budowy paleozoicznego podłoża na rozwój zróżnicowania facjalnego osadów jurajskich. Prowadzono również badania nad wykorzystaniem wapieni jury górnej w XVII wiecznej architekturze sakralnej.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:
1. Geologia strukturalna i kartografia (praktyki terenowe, ćwiczenia laboratoryjne)
2. Kartografia geologiczna (praktyki terenowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykłady)
3. Kras i speleologia (zajęcia terenowe) – przedmiot fakultatywny
4. Geomorfologia i geologia czwartorzędu (ćwiczenia, zajęcia terenowe)
5. Georóżnorodności i współczesne wyzwania ochrony przyrody Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (opracowanie programu, wykłady, zajęcia terenowe) – przedmiot fakultatywny
6. Sedymentologia stosowana (opracowanie programu dot. sedymentologii skał węglanowych, ćwiczenia, wykłady)
7. Profilowanie rdzeni wiertniczych (opracowanie programu, zajęcia laboratoryjne, wykłady)
8. Seminarium dyplomowe na studiach inżynierskich (zajęcia seminaryjne)
9. Seminarium dyplomowe na studiach magisterskich (zajęcia seminaryjne)