Marcin Krajewski – doświadczenie zawodowe

Aktualne stanowisko

 • profesor nadzwyczajny na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Daty uzyskiwania kolejnych stopni

 • 1995-1996 – staż asystencki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1997 – magister geologii o specjalności Sedymentologia Węglanów (indywidualny tok studiów), Ochrona Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2002 – doktor nauk o Ziemi (doktorat wyróżniony).
  Tytuł doktoratu: Wykształcenie i rozwój górnojurajskich budowli węglanowych południowej części Wyżyny Krakowskiej na przykładzie zrębu Zakrzówka i Doliny Będkowskiej. 
 • 2011 – doktor habilitowany w dyscyplinie geologia; specjalność geologia podstawowa, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
  Tytuł habilitacji: Facies, microfacies and development of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of the Crimean carbonate platform from the Yalta and Ay-Petri Massifs (Crimea Mountains, Southern Ukraine).

Ważniejsza działalność organizacyjna

 • Członek Rady Wydziału na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2011-2019)
 • Członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na Akademii Górniczo-Hutniczej (2016-2020)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. (zastępca skarbnika) (kadencja 2009-2011)
 • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku (od 2019)
 • Członek Kolegium Wydziałowego (od 2019)
 • Członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN (2020-2023)
 • Członek Komisji Ewaluacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2020-2024)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geologicznego (od 2021)

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 2002 r.
 • Stypendium im. K. Beresa – Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 2003 r.
 • Nagrody Rektora AGH za działalność naukową: 2007, 2009, 2011, 2014, 2015, 2018, 2020 r.
 • Wyróżnienie Dziekana WGGiOŚ za opiekę naukową nad najlepszym studentem Małopolski w konkursie Primus Inter Pares.
  2003 r.
 • Wyróżnienie Rektora AGH za opiekę naukową pracy magisterskiej w konkursie „Diamenty AGH”. 2004 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej. 2011 r.
 • Honorowy tytuł inżyniera górniczego III stopnia. 2018 r.
 • Minister Aktywów Państwowych. Tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia 2021.

Doświadczenia zawodowe

Tematyka badawcza:

 • Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne oraz litostratygrafia i paleogeografia osadów jury górnej Polski centralnej i południowej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna  Wieluńska, Wysoczyzna Złoczewa, Niecka Łódzka, SW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich).
 • Litostratygrafia, analiza facjalna i mikrofacjalna oraz wczesno diagenetyczna dolomityzacja osadów jury górnej i dolnej kredy zapadliska przedkarpackiego i jego podłoża w Polsce i na zachodniej Ukrainie.
 • Rola mikrobialitów i mikroinkrusterów oraz wczesnodiagenetycznych cementów w rozwoju górnojurajskich kompleksów rafowych na północnym obrzeżeniu mezozoicznego Oceanu Tetydy.
 • Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne oraz rozwój i paleogeografia górnojurajsko-dolnokredowej platformy węglanowej Gór Krymskich.
 • Wykształcenie, geneza i rozwój górnojurajskich dajek neptunicznych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz ich związek z procesami hydrotermalnymi.
 • Wykształcenie, rozwój i rozprzestrzenienie górnojurajskich osadów typu hard-ground oraz drążonych i inkrustowanych konkrecji hiatusowych w Polsce centralnej.
 • Analiza facjalna, mikrofacjalna oraz paleogeografia cechsztyńskich utworów dolomitu głównego monokliny przedsudeckiej. 
 • Wykształcenie mikrofacjalne egzotyków osadów jurajskich w utworach Karpat fliszowych oraz paleogeografia jury górnej Polski południowej.
 • Wpływ budowy paleozoicznego na rozwój architektury facjalnej osadów jury górnej na Wyżynie krakowsko-Częstochowskiej.
 • Wykorzystanie wapieni jury górnej z okolic Krakowa jako tzw. Marmurów Bł. Salomei  w architekturze sakralnej Polski południowej.
 • Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne osadów jurajskich i kredowych oraz występowanie, rozmieszczenie liliowców wzdłuż południowej krawędzi Tetydy obecnych w północnej i wschodniej Afryce (Algieria, Egipt, Etiopia, Kenia, Madagaskar, Jordania, Maroko) oraz Azji (Arabia Saudyjska, Indie).

Projekty badawcze:

 • Projekt KBN nr 6P04D 02519. Wykształcenie i rozwój górnojurajskich budowli węglanowych południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na przykładzie Zrębu Zakrzówka i Doliny Będkowskiej. Grant promotorski oceniony jako znakomity. 2003
 • Projekt Ministerstwa Środowiska, Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. nr: 415/202/Wn-12/FG-go-tx/D Pt.: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. Wykonawca. 2005
 • Projekt NCN nr: N N307 050837. Facies and microfacies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous (Tithonian-Berriasian) sediments of southern part of the Crimea Mountains from the Ay- Petri and Yalta massifs. Kierownik projektu. 2012
 • Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1159/UKR/2007/01. Naftowe perspektywy i potencjał węglowodorowy utworów miocenu i mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w przygranicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie. Wykonawca. 2012
 • Projekt D/LP/1375/2010 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Dokumentacja złoża węgla brunatnego Złoczew w kategorii C1+B, na podstawie której podjęta zostanie decyzja o podjęciu eksploatacji. Kierownik projektu. 2012
 • Projekt NCN N N307 460638. Aktualizacja układu paleogeograficznego w zachodniej części platformy wielkopolskiej i zatoce zielonogórskiej oraz jego implikacje naftowe. Wykonawca. 2014
 • Projekt PGE 3300067387 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów „Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina”. Kierownik projektu. 2016
 • Projekt PGE 3300044481 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów „Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina” ze szczególnym uwzględnieniem rejonu projektowanych kamieniołomów wraz z geotechnicznym kartowaniem rdzeni z otworów odwierconych wzdłuż uskoku USB nr 1”. Kierownik projektu. 2017
 • Projekt PGE 3310005467 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów  Dotyczy pracy pt.: Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina”. Kierownik projektu. 2018
 • Projekt PGE 3310067095 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. P/Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina”. Wykonawca projektu. 2019
 • Projekt PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. P/Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego. Wykonawca projektu. 2020
 • Projekt PGE 4000820667. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. P/Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego. Kierownik projektu. 2021
 • Projekt NCN Opus 20. Occurrence, distribution and diversity dynamics of Jurassic and Cretaceous
  crinoids along the southern margin of Tethys. Główny wykonawca (2021-2024).

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

 • Geologia strukturalna i kartografia (praktyki terenowe, ćwiczenia laboratoryjne)
 • Kartografia geologiczna (praktyki terenowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykłady)
 • Kartografia sozologiczna (praktyki terenowe)
 • Kras i speleologia (zajęcia terenowe) – przedmiot fakultatywny
 • Geomorfologia i geologia czwartorzędu (ćwiczenia, zajęcia terenowe)
 • Georóżnorodności i współczesne wyzwania ochrony przyrody Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (opracowanie programu, wykłady, zajęcia terenowe) – przedmiot fakultatywny
 • Sedymentologia stosowana (opracowanie programu dot. sedymentologii skał węglanowych, ćwiczenia, wykłady)
 • Profilowanie rdzeni wiertniczych (opracowanie programu, zajęcia laboratoryjne, wykłady)
 • Analiza map i przekrojów geologicznych.
 • Seminarium dyplomowe na studiach inżynierskich (zajęcia seminaryjne)
 • Seminarium dyplomowe na studiach magisterskich (zajęcia seminaryjne)