Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

Oprogramowanie do modelowań systemów naftowych i analizy basenowej

Schlumberger:
PetroMod 1-D (v 2011.1.1.)
PetroMod 2-D (v 2011.1.1.)
PetroMod 3-D (v 2011.1.1.)
PetroRisk (v 2011.1.1.)

Platte River Asc. Inc.:
BasinMod 1-D
BasinMod 2-D
BasinMod 3-D
Model Viewer
BasinMod
BasinFlow

Modelowania

Jednym z podstawowych elementów analizy systemu naftowego jest rekonstrukcja procesów naftowych zachodzących w czasie geologicznym i przestrzeni basenu. Podstawowymi narzędziami do tego typu analiz są programy do modelowań jedno- i wielowymiarowych.

Modelowania jednowymiarowe (1-D)

Modelowania jednowymiarowe, realizowane w skali pojedynczych odwiertów, pozwalają na rekonstrukcję postdepozycyjnej historii basenu ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji geologicznej i historii termicznej. W analizie basenów naftowych rekonstrukcja zdarzeń geologicznych (depozycja, hiatus, erozja) i zmian pola termicznego pozwala na prawidłowe przewidywania czasów inicjacji procesów ropo- i gazotwórczych i ich rozwoju, co w analizie całego systemu naftowego ułatwia proces decyzyjny w prospekcji naftowej. Analiza naftowa w modelach jednowymiarowych pozwala na wielowariantowy dobór parametrów kontrolujących procesy generowania i ekspulsji węglowodorów, a dzięki temu można ocenić wrażliwość modelu na poszczególne elementy tj. wielkość erozji, gradient termiczny lub strumień cieplny, litologia przewierconego profilu itp. Modelowania jednowymiarowe ustalają podstawowe parametry wejściowe geologiczne, geochemiczne i termiczne do modeli wielowymiarowych tj. analizy w przestrzeni basenu.

Modelowania dwuwymiarowe (2-D)

Analiza naftowa w modelach wielowymiarowych pozwala na rekonstrukcję procesów generowania i ekspulsji węglowodorów w przestrzeni basenu sedymentacyjnego. Zdefiniowanie w kryteriach systemu naftowego przestrzeni sedymentacyjnej ze wskazaniem skał macierzystych i skał zbiornikowych pozwala w modelach wielowymiarowych również zrekonstruować procesy migracji wytworzonej masy węglowodorowej aż do akumulacji w  pułapce złożowej. Użytkownik może obserwować na przekroju poszczególne etapy tworzenia się złóż od ekspulsji węglowodorów ze skały macierzystej przez migrację aż po akumulację w pułapce w skale zbiornikowej.
Dane wejściowe do modelowań 2D to przekroje geologiczne wyinterpretowane z sekcji sejsmicznych lub z map geologicznych. Litologia jest w tym przypadku niezbędnym czynnikiem i może być zadawana jako procentowy skład z podstawowych typów litologicznych, bądź tworzona przez autora. Inne niezbędne dane takie jak temperatura powierzchniowa, strumień cieplny, typ kerogenu, zawartość materii organicznej (TOC), refleksyjność witrynitu mogą być definiowane punktowo, miejscowo jako wkładki lub jako warstwy, a w efekcie ekstrapolacji matematycznie wyliczone wzdłuż całego przekroju.

Dokładność modelu zależy od rozmiaru oraz geologicznego i tektonicznego skomplikowania przekroju.
W rezultacie modelowań 2-D elementy i procesy systemu naftowego mogą być prezentowane w skali czasu i głębokości wzdłuż przekroju i punktowo.

Modelowania trójwymiarowe (3-D)

Modelowania 3-D oparte są o wczytane lub stworzone w oprogramowaniu mapy z możliwością zmiany i edycji horyzontów, uskoków oraz innych parametrów wykreślania modelu przestrzennego. Trójwymiarowy model systemu naftowego zawiera wszystkie kluczowe elementy oceny ryzyka geologicznego w poszukiwaniach i eksploatacji: pułapki, skały zbiornikowe, stopień naładowania węglowodorami, uszczelnienie oraz  czasowy i przestrzenny opis procesów generowania, ekspulsji, migracji i  rozpraszania węglowodorów. Ponadto umożliwia ścisłe określenia ryzyka poszukiwawczego.