Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych – zanieczyszczenia

ZANIECZYSZCZENIA GLEBY I WÓD SUBSTANCJAMI BITUMICZNYMI

Badania jakości kopalin i odpadów oraz ich rola w zanieczyszczeniu środowiska

Celem będzie badanie kopaliny w złożu dla prognozowania jakości kopaliny i stopnia zanieczyszczenia odpadów oraz zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska. Dla określenia ww. celów zostaną zastosowane metody badań z zakresu geochemii nieorganicznej, geochemii organicznej, hydrochemii, trwałych izotopów w wodach. Obiektem będą złoża rud miedzi i metali towarzyszących na monoklinie przedsudeckiej oraz odpady powstałe w trakcie procesu wzbogacania rudy (zbiorniki poflotacyjne i ich otoczenie). Podobne badania są od lat prowadzone przez członków Zakładu Złóż Rud i Soli AGH. Partnerem przemysłowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.

Rehabilitacja obszarów po kopalnictwie uciążliwym dla środowiska

Celem będzie badanie odpadów po kopalnictwie uranowym w Sudetach i określenie ich wpływu na środowisko oraz sposoby rehabilitacji tego środowiska. Do rozwiązanie tych problemów zostaną wykorzystane metody znacznikowe badań, geochemicznych i hydrochemicznych oraz radiometrycznych. Problematyka odpadów powstałych po długotrwałej eksploatacji rud uranu była już przedmiotem wieloletnich badań terenowych i eksperymentalnych. Na ich podstawie określono zachowanie się radionuklidów w różnego rodzaju środowiskach. Propozycje rozwiązań rehabilitacyjnych były szeroko dyskutowane podczas międzynarodowych workshopów organizowanych przez IAEA. Doświadczenia te można będzie wykorzystać w rekultywacji obszarów górniczych w Kowarach Podgórzu. Rejon ten ma obecnie olbrzymie trudności w pozyskaniu środków inwestycyjnych ze względu na obecność szkód górniczych, a posiada podobne walory turystyczne jak pobliski Karpacz. Partnerem będą jednostki administracji lokalnej.