Prof. dr hab. Andrzej Zielski

Spis ważniejszych publikacji:

 • Podgórski Z., Zielski A., Brykala D. 2012. Vertical- wheeled watermills in Turznice (Poland) in the light of dendrochronological studies. XV. International Conference of Historical Geographers, 6-10.8.2012, Prague. Czechia. Book of Abstracts 194/195
 • Koprowski M., Przybylak R., Zielski A., Pospieszyńska A. 2012. Tree rings as source of information about past climate in Poland. Int. Journal of Biometeorology 56:1-10 DOI10.1007/s00484-010-0390-5
 • Koprowski M., Zielski A., Skowronek T. 2011. Analiza przyrostów rocznych dwóch sosen (Pinus sylvestris) o nietypowej budowie strzały na terenie Nadl. Borne Sulinowo. Sylwan
 • Zielski A., Koprowski M. 2010. Dendrochronology of singly growing Scots pine trees in Borne Sulinowo. Acta Soc. Bot. Poloniae, Vol. 79, Supplement 1. 2010, 29.
 • Koprowski M., Winchester W., Zielski A. 2010. Tree reactions and dune movements: Slowinski National Park, Poland. Catena 81: 55-65
 • Zielski A., Krąpiec M., Koprowski M. 2010. Dendrochronological Data,[In:] Przybylak R., Majorowicz J., Brazdil R., Kejna M., (Eds.). The Polish Climate in the Europaean Context: An Historical Overview, Springer. pp. 191-217
 • Koprowski M., Zielski A. 2008. Extremly narrow and wide tree rings in the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst,) of Bialowieza National Park. Ecological Questions 9:73-78
 • Koprowski M., Zielski A. 2006. Dendrochronology of Norway spruce (Picea bies (L.) Karst.) from two range centres in lowland Poland. Trees 20:383-390.
 • Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E., Zielski A.. Nowe standardy dendrochronologiczne z północno-wschodniej Polski a ustalanie miejsca pochodzenia drewna historycznego. Prace Komisji Paleografii Czwartorzędu PAU, Tom III, 117-125
 • Przybylak R., Majorowicz J., Wójcik G., Zielski A., Chorążyczewski W., Marciniak K., Nowosad W., Oliński P., Syta K. 2005. Temperature changes in Poland from the 16th to the 20th Centuries. Int. J. Climatol. 25:773-791
 • Zielski A. 2005. Datowanie dendrochronologiczne drewna konstrukcyjnego z kościoła pw. św. Mikołaja w Gąsawie. [w:] E. Okoń (red.) Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń. Wyd. UMK Toruń, str. 145-153
 • Zielski A. 2005. Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną drewna budowlanego w Polsce. [w:] E. Okoń (red.) Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń. Wyd. UMK Toruń, str 135-144
 • Dąbrowski H. P., Zielski A. 2004. Możliwości zastosowania metody dendrochronologicznej w badaniach drewna dryftowego. Polish Polar Studies, 61-68
 • Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E., Wilczyński S. Zielski A.. 2003. Dendrochronological signal of Scots pine in Poland. Eurodendro 2003. Conference of the europaean Working Group for Dendrochronology, Obergurgl Tyrol Austria September 1—14. 2003. Abstracts. S. 49
 • Zielski A., Kamiński P. 2003. Możliwości wykorzystania metody dendrochronologicznej do rekonstrukcji klimatu w  średniowieczu. [w:] K. Grążawski, red. Pogranicze polsko-pruskie i  krzyżackie. Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum w Brodnicy. Str. 9-25
 • Koprowski M., Zielski A. 2003. Increment pattern in Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) along the continentality gradient. Ecological Questions. Wyd. Nicolaus Copernicus University Press. Toruń. 3:113-117
 • Zielski A., Koprowski M. 2002. Annual variation of ring width in Norway spruce – Picea abies (L.) Karsten in Olsztyn Lakeland. Ecological Questions Wyd. Nicolaus Copernicus University Press. Toruń. 2/2002:33-40
 • Zielski A. 2002. Datowanie dendrochronologiczne drewna z średniowiecznych warstw kulturowych w Chojnicach [in:] Hanna Rząska, Krzysztof Walenta (red.) „Chojnice i Pomorze Wschodnie w  średniowieczu”. Wyd. Zakład Archeologii Pomorza Inst. Archeologii UŁ., Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Stow. Naukowe Archeologów Polskich Oddz. w Łodzi. Chojnice. 65-73
 • M. Koprowski, Zielski A. 2002. Lata wskaźnikowe świerka pospolitego (Picea abies L. Karsten) na Pojezierzu Olsztyńskim. (Indicator years of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in Olsztyn Lake District). Sylwan 11:29-39
 • S. Wilczyński, M. Krąpiec, E. Szychowska – Krąpiec, Zielski A.. 2001. Regiony dendroklimatyczne sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce. (The dendroclimatic region sof Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Poland). Sylwan 8:53-61
 • Zielski A., M. Koprowski. 2001. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego na  Pojezierzu Olsztyńskim.(A dendrochronological analysis of annual rings In Norway spruce of the Olsztyn Lake District) Sylwan, 7:65-73
 • Zielski A., M. Krąpiec, S. Wilczyński, E. Szychowska – Krąpiec. 2001. Chronologie przyrostów radialnych sosny zwyczajnej w Polsce.(Chronologie of radial growth of Scots pine in Poland) Sylwan, 5:105-120
 • Zielski A., Błaszkowski A., Koprowski M. 2001. Najstarszy drzewostan sosnowy w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Parki Narodowe nr 1/2001 str. 8 – 9. Wyd. Krajowy Zarząd Parków Narodowych Warszawa
 • Wójcik G., Majorowicz J., Marciniak K., Przybylak R., Safanda Jan, Zielski A. 2000. The last Millennium climate change in northern Poland derived from well temperature profiles, tree-rings and instrumental data. Prace Geograficzne Instytutu Geografii UJ, zeszyt 107:137-148
 • Zielski A., Barankiewicz A. 2000 Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych sosny zwyczajnej na  terenie leśnictwa Dębice, Nadleśnictwa Włocławek. (Dendrochronological analysis of the Scots pine In the Dębica forest range In Włocławek forest district). Sylwan Nr 5: 69-74
 • Zielski A. 1999. Potencjalna roślinność naturalna okolic jeziora Oleczno [w:] Wojciech Chudziak (red.) Studia nad  osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Toruń, str. 69-77
 • Krąpiec M., Zielski A. 1999. Dendrochronologiczne datowanie łodzi jednopiennych z terenu Polski [w:] W. Ossowski. Studia nad łodziami jednopiennymi z obszaru Polski. Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Tom XI str. 237-258. Wyd. Marpress Gdańsk
 • Zielski A. 1998. Chronologie pierścieni przyrostu rocznego drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L. ) w Polsce północnej. AUNC Biologia 50,100:249-269
 • Zielski A., Błaszkowski A., Barankiewicz A. 1998. Dynamika przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na  obszarze leśnym eksploatowanym turystycznie nad jeziorem Wielkie Partęczyny (Nadl. Brodnica). (Dynamic of Radial Growth In Scots pine (Pinus sylvestris L.) on a Forest Area Used for Tourism At the Parteczyny Lake, Brodnica Forest District). Sylwan 3:69-78.
 • Zielski A. , Sygit W.1998. Wpływ klimatu na  przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), badania wzdłuż równoleżnika 520N i na transekcie Śląsk – Białowieża [w:] A. Breymeyer i E. Roo-Zielińska (red. red.). Reakcja borów sosnowych na zmianę klimatu wzdłuż równoleżnika 52oN (12-32oE) oraz na zmiany w depozycji zanieczyszczeń chemicznych na transekcie Śląsk – Białowieża. Dokumentacja Geograficzna IG PAN Warszawa nr 13 str. 161 -185
 • Zielski A. 1998. Zastosowanie skali dendrochronologicznej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do  datowania drewna z wykopów archeologicznych. Nauki Przyrodnicze i  Fotografia Lotnicza w Archeologii, Poznań . Bibliotheca Fontes Archeologici Posnaniensis, Vol.9:145-159
 • Zielski A. 1997. Uwarunkowania. środowiskowe przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce północnej na podstawie wielowiekowej chronologii (Wyd. UMK). ss. 127
 • Zielski A. 1996. „Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny” [w:] M. Rejewski, P. Bielecki (red. red.) Rezerwaty Przyrody Województwa Toruńskiego. Wyd. Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody. Toruń, 128-130
 • Zielski A. 1996. „Bachotek” [w:] M. Rejewski, P.  Bielecki (red. red.) Rezerwaty Przyrody Województwa Toruńskiego. Wyd. Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody. Toruń, 123-128
 • Zielski A. 1996. „Retno” [w:] M. Rejewski, P.  Bielecki (red. red.) Rezerwaty Przyrody Województwa Toruńskiego. Wyd. Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody. Toruń, 54-58
 • Zielski A. 1996 „Mieliwo” [w:] M. Rejewski, P.  Bielecki (red.) Rezerwaty Przyrody Województwa Toruńskiego. Wyd. Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody. Toruń, 50-54
 • Zielski A. 1996. Wpływ temperatury i opadów na  szerokość słojów rocznych drewna u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L w rejonie Torunia (The influence of Temperature and Precipitation on Ring Width of Scots pine [Pinus sylvestris L.) in the Locality of Torun). Sylwan, 2:71-80
 • Zielski A. 1995. Współczesna szata roślinna terenu osadniczego z wczesnej epoki żelaza w rejonie Jeziora Arklickiego, woj.  Olsztyn (Modern vegetation from the early iron age in the region of Arklickie Lake), Olsztyn voivodeship. AUNC Archeologia 24,287:107-122
 • Zielski A. 1995. Wstępne badania dendrochronologiczne osiedla nawodnego kultury kurchanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1), (Preliminary dendrochronological studies of the Lake dwelling of the west Baltian Barrowculture in Mołtajny, Olsztyn voivodeship [site 1]). AUNC Archeologia 24,287:79-89
 • Zielski A., Wejer K. 1993. Dendrochronological dating of pine wood [in:] A. Strzelczyk, S. Skibiński (eds.), Scientific bases of conservation and restoration of works of art and Cultural Property Items. UMK Toruń, 15-16
 • Zielski A.1993. Lata wskaźnikowe u sosny zwyczajnej rosnącej w rejonie Torunia dziś i w czasach średniowiecznych (Pointer years in pines growing in the locality of Torun nowadays and in the Middle Ages). AUNC Biologia 46,89:227-244
 • Zielski A. 1993. Rodzaje drzew oznaczone na  podstawie przedmiotów drewnianych i resztek mostów w Jeziorze Lednickim, woj. poznańskie (Tree types determined on the basis of wooden artefacts and bridges remains from the Lednickie Lake).AUNC Archeologia 21,249:135-137
 • Zielski A. 1993. Szerokość drewna bielastego u  sosny (Pinus sylvestris L.) jakowskaźnik siedliskowy w badaniach dendrochronologicznych (The width of sapwood in pines (Pinus sylvestris L) as a biotopical indicator in the dendrochronological study). AUNC, Biologia 44,86:187-202
 • Zielski A. 1992.Dendrochronological studies on pines growing under the influence of air pollution near the Pulp and Paper Factory in Kwidzyn, Poland. Lundqua Report, 34:360-363
 • Zielski A. 1992. Long term chronology of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in the Northern part of Poland. Dendrochronologia, 10:77-90
 • Bartholin T., Zielski A. 1992. Dendrochronology of Pine (Pinus sylvestris) in Northern Poland [in:] Some ecological processes of the Biological systems in North Poland. Edited by R. Bohr, A. Nienartowicz, J. Wilkoń-Michalska. Nicolas Copernicus University Press. Toruń; 187-197
 • Zielski A. 1991. Badania dendrochronologiczne w  Instytucie Archeologii i Etnografii (Dendrochronological studies at the Archaeological and Ethnography Institute).AUNC. Archeologia 17,209:97-101
 • Zielski A. 1990. Straty na przyroście radialnym drewna u sosen rosnących w sąsiedztwie Zakładów Celulozy i Papieru (ZCP) w Kwidzynie w świetle badań dendrochronologicznych [w:] Taktyka adaptacyjna populacji i biocenoz poddanych antropopresji. Wyd. SGGW-AR. Warszawa; 78-93
 • Zielski A. 1990. Tysiącletnia historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na obszarze ziemi chełmińskiej i  północnych Kujaw w świetle badań dendrochronologicznych (One thousand years long history of pine – Pinus sylvestris L. in the Region of Chełmno Land and Northern Kujawy in the light of dendrochronological studies). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Matematyka – Fizyka, z. 61, Geochronometria, 6:175-188
 • Zielski A. 1990. Potencjalna roślinność naturalna okolic Strugi Rychnowskiej w woj. toruńskim (The potential vegetation of the vicinity of the Struga Rychnowska- River, in the voivodeship of Toruń [w:] Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej – Gronowski Mikroregion Osadniczy. Red. J. Olczak. Toruńskie Towarzystwo Kultury. 36-43
 • Zielski A. 1987. The Laboratory of Dendrochronology in Toruń – process of organisation. Ann. Acad. Sc. Fennicae, seria A, Geologia-Geographica, 145:105-107
 • Zielski A. 1981. Stanowiska kłoci wiechowatej Cladium mariscus L. na Pojezierzu Brodnickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą,1:86-87
 • Zielski A. 1978. Zespoły leśne Pojezierza Brodnickiego oraz wpływ na nie gospodarki leśnej i turystyki (Forest associations of Brodnica Lake District and the effect of forest exploitation and tourism). Stud. Soc. Sc. Toruń. 10,4:3-85
 • Zielski A. 1978. Zespoły roślinne jeziora Niskie Brodno na Pojezierzu Brodnickim (Pflanzengesellschaften des Niskie Brodno – Sees auf der Brodnica Seenplatte).AUNC, Biologia, 22,45:137-150
 • Kępczyński K., Noryśkiewicz A., Zielski A., Załuski T. 1976. Zanikanie wybranych gatunków roślin naczyniowych na  Wysoczyźnie Dobrzyńskiej i Chełmińskiej (Disappearance of some species of vascular plants on the Dobrzyń and Chełmno Eminences). Phytocoenosis, 5.3/4:275-282
 • Kępczyński K., Zielski A. 1976. Zmiany w runie zbiorowisk leśnych Pojezierza Brodnickiego pod wpływem turystyki (Changes in the herb layer of forest communities of the Brodnica Lake – District under the influence of tourism). Phytocoenosis 5.3/4:387-396
 • Kępczyński K., Zielski A. 1975. Materiały do flory Pojezierza Brodnickiego cz. III. (Beiträge zur Flora der Brodnica – Seenplatte. Teil III). AUNC Biologia 17,36:115-126
 • Kępczyński K., Zielski A. 1974. Zespoły roślinne jeziora Mieliwo i torfowiska do niego przyległego w powiecie brodnickim (Pflanzengesellschaften des Mieliwo – Sees und des angrenzenden Torfmoores im Kreise Brodnica). AUNC Biologia 16,33:125-167
 • Kępczyński K., Zielski A. 1974. Materiały do flory Pojezierza Brodnickiego cz. II. (Beiträge zur Flora der Brodnica – Seenplatte. Teil II). AUNC Biologia 17,36:115-126
 • Kępczyński K. , Zielski A. 1972. Materiały do flory Pojezierza Brodnickiego cz. I (Beiträge zur Flora der Brodnica-Seenplatte. Teil I). Zesz. Nauk. Uniw. M. Kopernika w Toruniu. Biologia 15,30:45-62
 • Zielski A. 1972. Klucz do określania gatunków rodzaju Pinus na podstawie cech anatomicznych (Arten Bestimmungsschlüssel der Gatung Pinus nach anatomischen Merkmalen). Zesz. Nauk. Uniw. M. Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia 15,30:63-72

Wybrane popularno-naukowe:

 • Iwicki S., Zielski A. 1990. Brodnicki Park Krajobrazowy. Przewodnik turystyczno – krajoznawczy. Wyd. PTTK „Kraj”. Warszawa. ss. 74
 • Zielski A. 1980. Zagubione ogrody. Filomata, 340:3-13
 • Zielski A. 1979. Pismo Pseudo-Arystotelesa o roślinach. Filomata, 327:331-339
 • Zielski A. 1977. Interesujące zabytkowe sosny w rezerwacie Mieliwo. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2:48-49
 • Zielski A., Radoszewski H. 1978. Zabytkowe drzewa w parku w Śmiłowicach. Las Polski. Nr. 17/18
 • Zielski A. 1978. Nie było nas był las; historia lasów na Pojezierzu Brodnickim. Jantarowe Szlaki nr 3/169:9-10

Podręczniki i skrypty:

 • Zielski A., Krąpiec M. 2004, 2009. Dendrochronologia. Wyd. Naukowe PWN Warszawa ss. 328. (podręcznik akademicki)
 • Zielski A. 1991. Anatomia drzew. Skrypt BiNoZ UMK