GPŚ – tematyka prac magisterskich

 • geneza ropy naftowej
 • geneza gazu ziemnego
 • potencjał naftowy skał macierzystych
 • powiązania genetyczne gaz ziemny-ropa naftowa-skała macierzysta
 • modelowanie basenów naftowych
 • modelowanie procesów generowania, ekspulsji, migracji i akumulacji węglowodorów
 • ocena basenów naftowych pod kątem poszukiwań gazu łupkowego (shale gas)
 • wpływ górnictwa ropy i gazu na środowisko
 • wpływ górnictwa węgla kamiennego i brunatnego na środowisko
 • gaz pokładów węgla (coalbed methane)
 • rola materii organicznej w procesach tworzenia się złóż rud metali
 • rola materii organicznej towarzyszącej rudom metali w procesach przeróbki i hutnictwa metali
 • ocena wpływu na środowisko odpadów poflotacyjnych
 • racjonalne i proekologiczne wykorzystanie surowców energetycznych
 • ocena stanu zanieczyszczenia środowiska na danym terenie
 • monitoring zanieczyszczeń i metody ich ograniczenia
 • technologie stosowane do oczyszczania gazów ziemnych i przemysłowych
 • zastosowanie izotopów w geochemii i geotermii
 • ocena jakości paliw ciekłych metodami chromatograficznymi i izotopowymi
 • określenie pochodzenia alkoholi metodami izotopowymi