Studia podyplomowe

„Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”
„Znać ustawy to nie trzymać się ich słów, ale rozumieć sens i znaczenie”

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zasoby mineralne to specyficzne komponenty środowiska przyrodniczego. W zdecydowanej większości przypadków są to bogactwa nieodnawialne i wyczerpywalne, których cykl poznania jest zwykle czaso- i kapitałochłonny. Podstawowy akt prawny, regulujący zagadnienia gospodarowania tymi zasobami (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2016 poz. 1131) określa m. in. zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie prac geologicznych oraz wydobywania kopalin ze złóż. Określa ponadto wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z działalnością geologiczno-górniczą. Wskazuje dodatkowo zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad wspomnianą działalnością, jakkolwiek ograniczenia i możliwości prowadzenia działalności geologiczno-górniczej wynikają nie tylko ze wzmiankowanej ustawy, lecz są obwarowane także innymi aktami prawnymi o charakterze powszechnie obowiązujących.

Celem studiów podyplomowych „Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi” jest prezentacja uporządkowanego stanu wiedzy dotyczącego administrowania i dysponowania zasobami mineralnymi środowiska w kontekście aktualnie obowiązujących uwarunkowań prawnych. Materia prawna stanowić będzie wiążącą i pierwszoplanową tematykę poruszaną w trakcie kursu. Oprócz płaszczyzny prawa słuchacze studium zapoznają się z podstawowymi zasadami zarządzania złożami kopalin, ich ochroną i wykorzystaniem. Omówione zostaną zadania służby geologicznej zakładów górniczych i reguły geologicznego dokumentowania złóż. Zostanie prześledzony cykl życia projektu surowcowego od  planowania i zagospodarowania złoża do likwidacji zakładu górniczego i rekultywacji obszaru po działalności górniczej. Zwrócona zostanie uwaga na aspekty ryzyka i ekonomiki działalności geologiczno-górniczej.

Studia podyplomowe „Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi” przeznaczone są dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych ze wszystkich uczelni, a zwłaszcza geologów i górników oraz specjalistów ochrony środowiska. Dedykowane są przede wszystkim pracownikom:

  • zatrudnionym przy geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych,
  • przedsiębiorstw geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych,
  • samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • wydziałów ochrony środowiska urzędów wojewódzkich,
  • inspektoratów ochrony środowiska.

Absolwent kończący studia podyplomowe „Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi” zaktualizuje, uzupełni i/lub uzyska:

  • ogólne przygotowanie z zakresu gospodarczego znaczenia i wykorzystania mineralnych zasobów środowiska,
  • kompletną i aktualną wiedzę w sferze planowania i zagospodarowania złóż, geologicznej obsługi zakładów górniczych, podstawowych technik i  technologii eksploatacji kopalin skalnych oraz likwidacji i rekultywacji zakładów górniczych,
  • praktyczne umiejętności zarządzania mineralnymi zasobami środowiska w kontekście uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych,
  • znajomość efektywnych i praktycznych metod waluacji projektów surowcowych i wyceny informacji geologicznej,
  • biegłość w rozumieniu i stosowaniu przepisów prawa geologicznego i  górniczego oraz relacji zapisów tego prawa w odniesieniu do innych aktów powszechnych warunkujących prowadzenie działalności geologiczno-górniczej.