Tadeusz Sokołowski – publikacje

BPP AGH

W czasopismach wyróżnionych na liście ICR:

 • SOKOŁOWSKI, T., WACNIK, A., WARDAS, M., PAWLIKOWSKI, M., PAZDUR, A., MADEJA, J., WORONKO, B. & MADEJ, P., 2008. Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions on the basis of geoarchaeological studies. Geochronometria, 31: 7-19.
 • SOKOŁOWSKI, T., 2009. Development of relief of the Velyky Lukavets River valley near Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 243-254.
 • SOKOŁOWSKI, T., STACHOWICZ-RYBKA, R. & WORONKO, B., 2009. Upper Pleistocene and Holocene deposits at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 255-278.
 • SOKOŁOWSKI, T. & STACHOWICZ-RYBKA, R., 2009. Chronostratigraphy and changes of environment of Late Pleistocene and Holocene at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 315-331.
 • MOŚCICKI, W. J. & SOKOŁOWSKI, T., 2009. Electric resistivity and compactness of sediments in the vicinity of boreholes in the years 2007-2008 in the area of Starunia palaeontologic site (Carpathian region, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 343-355.
 • SOKOŁOWSKI T., WACNIK A., WORONKO B. & MADEJA J., 2014. Eemian–Weichselian Pleniglacial fluvial deposits in southern Poland (an example of the Vistula River valley in Kraków). Geological Quarterly, 58(1): 71–84.

Rozdziały w monografiach:

 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 1999. Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki przerwania wałów wiślanych w Kotlinie Sandomierskiej. [W:] J. Grela, H. Słota & J. Zieliński (red.) Dorzecze Wisły – monografia powodzi lipiec 1997, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: 157-158, Warszawa.

Artykuły recenzowane:

 • SOKOŁOWSKI, T., 1981. Uwagi o terasach doliny Dunajca koło Tarnowa. Annales Societatis Geologorum Poloniae,. 51: 579-594.
 • RUTKOWSKI, J. & SOKOŁOWSKI, T., 1983. Wstępne badania petrograficzne czwartorzę-dowych żwirów rzecznych w regionie Krakowa. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 16: 99-108.
 • RUTKOWSKI, J. & SOKOŁOWSKI, T., 1985. Anomalia Róży koło Dębicy – problem komplek-sowej interpretacji geologicznej obrazów satelitarnych. Fotointerpretacja w geografii, 8 (18): 82-95.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1987. Vistula valley between the outlets of Dunajec and Breń rivers. [W:] L. Starkel (ed.) Evolution of the Vistula river valley, II, Geographical Studies, Special Issue 4: 51-71.
 • DZIEWAŃSKI, J., PAWŁOWSKA-ĆWIĘK, L., SOKOŁOWSKI, T., PIETRZYK-SOKULSKA, E., WĘCŁAWIK, S., JÓZEFKO, U., MIGAŁA, J., SKRZYPCZAK, R., SROCZYŃSKI, W. & PILCH, J., 1990. Opracowanie kompleksowej metodyki badania oddziaływania górnictwa i przetwórstwa na  środowisko oraz zasad i metod rekultywacji obszarów zdegradowanych. Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 8: 1-173.
 • MIGAŁA, J., DZIEWAŃSKI, J., SOKOŁOWSKI, T., JÓZEFKO, U. & PILCH, J., 1991. Tworzenie zbiorów informacji o  kosztach jednostkowych przedsięwzięć ochronnych wody w przemyśle chemicznym w Polsce (największe zakłady). [W:] Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. RPBP MEN. III. 43: 435-459.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., & SOKOŁOWSKI, T., 1991. Stan zagrożenia wybranych elementów środowiska w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 17: 37-57.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1995. Development of the lower reach of the Dunajec river in the Vistulian and Holocene, [W:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula river valley, V, Geographical Studies, Special Issue, 8: 51-71.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1997. Uwagi o składzie petrograficznym czwartorzędowych żwirów z rejonu Tarnowa. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Geologia, 23, 4: 407-427.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 1999. Catastrophic geomorphic processes and sedimentation in the Vistula valley between the Dunajec and Wisłoka mouths during the 1997 flood, Southern Poland. Quaternary Studies in Poland, Special Issue: 253-261.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2001. Sedimentological interpretation of crevasse splays formed during the extreme 1997 flood in the upper Vistula river valley (South Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 53-62.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2002. Crevassing of an inland dune during the 1998 flood in the upper Vistula river valley (South Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 191-197.
 • SOKOŁOWSKI, T., 2009. Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie. (Topographic background of the settlement in Krakow). Geologia, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 35, 1: 67-76.
 • PAWLIKOWSKI M., WARDAS-LASOŃ M., SOKOŁOWSKI T., Głowa W., 2010. Skład mineralny osadów calca i gruntów poziomów użytkowych Rynku Głównego w Krakowie jako odzwierciedlenie jego zmian funkcjonalnych. Krzysztofory: Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 28, 2: 201–208.
 • WARDAS-LASOŃ M., ŁYSKOWSKI M., MOŚCICKI J., SOKOŁOWSKI T., BOJĘŚĆ-BIAŁASIK A., NIEMIEC D., KUCIA A., GARBACZ-KLEMPKA A., MAZUREK E., ĆWIKLIK M., MARSZAŁEK M., KASPRZAK A., ZIĘTEK J. (2014) Zmiany właściwości podłoża w aspekcie zagrożenia budowli klasztornych w rejonie ul. Poselskiej w Krakowie, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i  Architektury, 31, 61, 3: 361-385.

Artykuły nierecenzowane, komunikaty, notatki, referaty konferencyjne:

 • SOKOŁOWSKI, T., 1976. Zmienność żwirów doliny Białej. [W:] L. Starkel, J. Rutkowski (red.) Wykształcenie młodoczwartorzędowych aluwiów rzek karpackich i ich znaczenie surowcowe. Materiały Terenowej Konferencji Naukowej: 25-27, Kraków.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1979. Wstępna charakterystyka petrograficzna niektórych czwartorzędowych żwirów okolic Tarnowa. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, 21, 1: 166-168.
 • RUTKOWSKI, J. & SOKOŁOWSKI, T., 1981. O  niektórych lineamentach widocznych na obrazach satelitarnych w rejonie Dębicy w świetle rozważań geologicznych. X Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji: 43-45, Gdańsk.
 • RUTKOWSKI, J. & SOKOŁOWSKI, T., 1981. Wstępne wyniki badań petrograficznych czwartorzędowych żwirów rejonu Krakowa. Kwartalnik Geologiczny, 25, 4.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1983. Wstępna charakterystyka teras doliny Wisły koło Szczucina. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie, 25, 1: 195-197.
 • SOKOŁOWSKI, T. & WASYLIKOWA, K., 1984. Utwory czwartorzędowe den dolin Wilgi i Wisły w rejonie Ludwinowa, [W:] L. Starkel, J. Rutkowski (red.) Holocen okolic Krakowa: 29-34, Kraków.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1987. Uwagi o ewolucji doliny Wisły koło Szczucina. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział, w Krakowie, 28, 12: 342-344.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1987. Żwiry Dunajca u wylotu z  Karpat. [W:] L. Starkel, J. Rutkowski (red.) Trzecio- i  staroczwartorzędowe żwiry Kotliny Sandomierskiej: 31-33. Kraków.
 • SOKOŁOWSKI, T., 1989. Sozologiczne uwarunkowania perspektyw rozwoju eksploatacji kruszyw naturalnych w regionie tarnowskim. [W:] J. Dziewański, E. Pietrzyk-Sokulska, T. Sokołowski (red.) Zagadnienia sozologiczne w przemyśle wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych: 107-113.
 • GĘBICA, P., SOKOŁOWSKI, T., PATKOWSKI, B. & LASEK, A., 1998. Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki przerwania wałów przeciwpowodziowych w dolinie Wisły w lipcu 1997 roku, [W:] L. Starkel, J. Grela (red.): Powódż w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku: 185-194, Kraków.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 1998. Z badań nad formami powstającymi w wyniku przerwań wałów przeciwpowodziowych w  dolinie Wisły w czasie powodzi lipcowej 1997 roku, Referaty i komunikaty IV Zjazdu Geomorfologów Polskich: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce: 111-116, Lublin.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 1999. Budowa stożków powstałych w dolinie Wisły w czasie powodzi lipcowej 1997 roku. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 62: 208-212.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2000. 1997 Summer Flood in the Vistula River valley: course and sedimentological effects. [W:] M. Deutsch, K.-H. Pörtge & H. Teltscher (eds), Beiträge zum Hochwasser/Hochwasserschutz in Vergangenheit und Gegenwart. Erfurter Geografische Studien, 9: 83-89.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2000. Procesy pozakorytowe w warunkach antropopresji w dolinie Wisły pomiędzy ujściami Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 i 1998 roku. [W:]
  K. Klimek & K. Kocel (red.) Transformacja dolin plejstoceńskich w  holocenie, strefowość i piętrowość zjawiska: 31-33, Sosnowiec.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2000. Geomorphic and sedimentary effects of an extreme floods under the anthropogenic conditions: 1997 and 1998 upper Vistula River valley, Southern Poland. [W:] A. Georgiadi (ed.) Hydrological consiquences of global climate changes, geologic and historic analogs of future conditions. The Fourth International Meeting on Global Continental Paleohydrology GLOCOPH 2000. Conferentional Papers and Abstracts: 55-57, Moscow.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2001. Wstępne wyniki badań osadów stokowych Wysoczyzny Tarnowskiej w Górze Motycznej koło Dębicy. [W:] K. Klimek & K. Kocel (red.) Pokrywy stokowe jako zapis zmian klimatycznych w późnym vistulianie i holocenie: 11-13, Sosnowiec.
 • JĘDRYS, J., KRAJEWSKI, M., SOKOŁOWSKI, T. & ZIĘTEK, J., 2002. Geologia i zjawiska krasowe zrębu Zakrzówka w świetle metody georadarowej. Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego: 41-43, Pińczów.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2003. Przejawy procesów peryglacjalnych w Rynnie Podkarpackiej między Tarnowem a  Łańcutem. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, 1: 15-18.
 • SOKOŁOWSKI, T., MADEJ, P., PAWLIKOWSKI, M., WACNIK, A., WARDAS, M., MADEJA, J. & WORONKO, B., 2006. Zmiany środowiska krakowskiej dzielnicy Piasek w świetle interdyscyplinarnych badań przy ulicy Krupniczej. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, 4: 7-14.
 • SOKOŁOWSKI, T., PAZDUR, A., WACNIK, A., MADEJA, J. & WORONKO, B., 2006. Profil osadów stożka Prądnika w pobliżu Dworca PKP w Krakowie. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, 4: 61-69.
 • STACHOWICZ-RYBKA, R. & SOKOŁOWSKI, T., 2009. Plejstoceńska i holoceńska mikroflora oraz środowisko depozycji osadów doliny Łukawca Wielkiego w Staruni na Ukrainie. [W:] Żarski, M. & Lisicki, S., (red.) Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i  pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Materiały XVI Konferencji Stratygrafii plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa: 88-90. Warszawa.

Książki i monografie, rozdziały w monografiach popularnonaukowych, notatki popularnonaukowe:

 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1992. Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska – red. Dziewański J.). Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1-171 pp, Kraków.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1993. Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska – red. Dziewański, J.). Wyd. II rozszerzone i poprawione, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. pp. 1-431, Kraków, 1993.
 • GABAŁA, J. & SOKOŁOWSKI, T., 2000. Środowisko przyrodnicze Wojnicza i okolic. Towa-rzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej: 1-163, Wojnicz.
 • SOKOŁOWSKI, T., 2006. Torfowisko „Przymiarki” koło Ludźmierza. [W:] T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, M. Doktor & A. Joniec (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1989. Hasła ogólne. [W:] J. Dziewański (red.) Encyklopedyczny słownik sozologiczny, Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 3: 109-116.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1991. Przemysł. Encyklopedyczny słownik sozologiczny. [W:] J. Dziewański (red.) Encyklopedyczny słownik sozologiczny, Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,. 7: 83-92.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1991. Zagadnienia wodne. [W:] J. Dziewański (red.) Encyklopedyczny słownik sozologiczny, Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 8: 75-85.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1991. Medycyna. [W:] J. Dziewański (red.) Encyklopedyczny słownik sozologiczny, Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 8: 89-95.
 • PIETRZYK-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1991. Ekonomia. [W:] J. Dziewański (red.) Encyklopedyczny słownik sozologiczny, Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 9: 61-71.
 • Pietrzyk-SOKULSKA, E., SOKOŁOWSKI, T., WĘCŁĄWIK, S., SROCZYŃSKI, W., MIGAŁA, J., & SKRZYPCZAK, R., 1991. Ekonomia. [W:] J. Dziewański (red.) Encyklopedyczny słownik sozologiczny, Studia i Rozprawy Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 19: 59-69.

Abstrakty i komunikaty konferencyjne, dokumenty elektroniczne:

 • SOKOŁOWSKI, T., 1995. Skład petrograficzny współczesnych aluwiów Wisły w rejonie Szczucina, Materiały Konferencji: Tradycja a nowoczesność w interpretacjach sedymentologicznych, 139-140, Kraków.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 1999. Morphology and structure of splays formed during catastrophic flood in July 1997 in the Upper Vistula valley (South Poland). [W:] P. K. House (red.) The Second International Paleoflood Conference:17-17, Hassayampa Inn, Prescott, Arizona.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 1999. Katastrofalne procesy geomorfologiczne i sedymentacja w dolinie Wisły pomiędzy ujściem Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 roku, Polska południowa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku: 2-2, Szczecin.
 • GĘBICA, P., & SOKOŁOWSKI, T., 2000. Utwory czwartorzędowe Rynny Podkarpackiej w Machowej koło Pilzna. [W:] M. Łanczont (red.) Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru. Materiały Konferencji Naukowej: 42-44, Lublin.
 • SOKOŁOWSKI, T. & MATYSZKIEWICZ, J., 2005. Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji zagrożeń krasowych. [W:] Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju, Materiały Seminarium: 11-12, Kraków.
 • SOKOŁOWSKI T., KĘDZIERSKI, J., KRAJEWSKI, M. & KRÓL, K., 2005. Zagrożenia powierzchni terenu związane z krasowieniem. [W:] Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju, Materiały Seminarium: 18-19, Kraków.
 • SOKOŁOWSKI, T., WACNIK, A., MADEJA, J. & WORONKO, B., 2005. Wstępne uwagi o depozycji i wieku aluwiów stożka Prądnika w pobliżu Dworca Głównego PKP w Krakowie. [W:] M. Żarski & M. Derkacz (red.) Lessy i utwory lessopodobne w stratygrafii plejstocenu. Materiały XII Konferencji Stratygrafii Plejstocenu Polski: 84-85, Zwierzyniec.
 • SOKOŁOWSKI, T., WACNIK, A., WARDAS, M., PAWLIKOWSKI, M., MADEJA, J., MADEJ, P. & WORONKO, B., 2006. Zapis zmian środowiska śródmieścia Krakowa w naturalnych i antropogenicznych utworach przy ulicy Krupniczej 7. [W:] A. Traczyk, A. Latocha & A. Placek (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Materiały V Warsztatów Terenowych: 40-41. Lądek Zdrój.
 • SOKOŁOWSKI, T., 2007. Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie. [W:] M. Pawlikowski, J. Such, M. Wardas & S. J. Bodnar (red.) Nawarstwienia historyczne Krakowa. Materiały Forum Naukowego, 1 pp, CD room.

Opracowania kartograficzne:

 • SOKOŁOWSKI, T., ŚWIĄDER, J. & PAULO, A., 2007. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, arkusz Orneta (97). (97). Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
 • SOKOŁOWSKI, T., ŚWIĄDER, J. & PAULO, A., 2007. Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz Orneta (97). Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
 • SOKOŁOWSKI, T. & Świąder, J., 2010. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50.000, ark. Goworowo (373). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • SOKOŁOWSKI, T. & ŚWIĄDER, J., 2010. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski Polski, arkusz Goworowo (373). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • SOKOŁOWSKI, T. & Świąder, J., 2011. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50.000, ark. Komarów (896). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • SOKOŁOWSKI, T. & ŚWIĄDER, J., 2011. Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski Polski, arkusz Komarów (896). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • KRÓL, K., OLSZAK, J., SOKOŁOWSKI, T. & ŚWIĄDER, J., 2012. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50.000, ark. Sztabin (186). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • KRÓL, K., OLSZAK, J., SOKOŁOWSKI, T. & ŚWIĄDER, J., 2012.Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski Polski, arkusz Sztabin (186). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Rauch M., SOKOŁOWSKI, T. & Olszak, J., 2016. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000, ark. Błażowa (1005). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Rauch M., SOKOŁOWSKI, T. & Olszak, J., 2016. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000, ark. Błażowa (1005). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Inne:

 • FELISIAK, I., MATYSZKIEWICZ, J. & SOKOŁOWSKI, T., 2005. Teaching of geological mapping at Geological Mapping Department, AGH University of Science and Technology, Kraków. Przegląd Geologiczny, 53 (10/2): 899-902.

Niektóre prace niepublikowane:

 • Atlas geologiczno-surowcowy Tarnowskiego Okręgu Eksploatacji Kruszyw Naturalnych. Kraków, 1977, (wspólnie z J. Rutkowskim i in.).
 • Badania fotogeologiczne i kartograficzne gipsów regionu świętokrzyskiego. Kraków, 1978, (wspólnie z J. Rutkowskim, J. Magierą, S. Kowalikiem).
 • Projekt badań geologicznych do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Kraków. Kraków, 1980. (wspólnie z J. Rutkowskim, I. Felisiakiem, T. Leśniakiem, S. W. Alexandrowiczem, J. Małeckim, U. Józefko, E. Szewczyk, R. Nowakiem)
 • Mapa form i osadów doliny Wisły pomiędzy ujściem Dunajca a ujściem Brenia. Kraków, 1983.
 • Ewolucja doliny Wisły pomiędzy ujściem Dunajca a ujściem Brenia. Kraków, 1984.
 • Wyniki badań mezostrukturalnych otoczenia lodowca Werenskielda (SW Spitsbergen). Kraków, 1986.
 • Czwartorzędowe osady okruchowe wschodniej części Wysoczyzny Wojnickiej. Kraków, 1987.
 • Utwory czwartorzędowe współczesnych den dolin Wisły i Dunajca regionu tarnowskiego i ich znaczenie surowcowe. Rozprawa doktorska, Kraków 1988.
 • Opracowanie kompleksowej metodyki badań oddziaływania górnictwa i  przetwórstwa na środowisko oraz zasad i metod rekultywacji obszarów zdegradowanych (w zakresie budowlanych i drogowych surowców skalnych). Kraków, 1990.
 • Kompleksowa metodyka badania oddziaływania przemysłu wydobywczego węgla kamiennego i brunatnego oraz energetyki opalanej węglem na  środowi-sko przyrodnicze. Kraków, 1990. (wspólnie z J. Dziewańskim, W. Cyrnkiem, J. M. Głogoczowskim, U. Józefko, J. Migałą, E. Piet-rzyk-Sokulską, J. Pilch, R. Skrzypczakiem, W. Sroczyńskim).
 • Koncepcja badań oddziaływania przeróbki i przetwórstwa wybranych surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze. Kraków, 1990. (wspólnie z L. Pawłowską-Ćwięk, W. Sroczyńskim).
 • Problematyka odpadów w Uniwersalnej Bazie Danych Dla Potrzeb Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Kraków, 1990, (wspólnie z E. Pietrzyk-Sokulską).
 • Możliwości wykorzystania wyrobisk po górnictwie skalnym w aspekcie minimalizacji skutków działalności górniczej. Kraków, 1991. (wspólnie z E. Pietrzyk-Sokulską, U. Józefko, J. Migałą, J. Pilch, R. Skrzypczakiem, W. Sroczyńskim, S. Węcławikiem).
 • Zakres niezbędnej inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego, sposoby dokumento-wania poszczególnych komponentów środowiska przy eksploatacji surowców skalnych. Kraków, 1991. (przy współpracy E. Pietrzyk-Sokulskiej, S. Węcławika, R. Skrzyp-czaka, J. Pilch).
 • Podstawy metodyczne wykorzystania antropogenicznych złóż surowców mineralnych. Kraków, 1991. (wspólnie z J. Dziewańskim, T. Gąsiorowskim, U. Józefko, J. Migałą, E. Pietrzyk-Sokul-ską, J. Pilch, R. Skrzypczakiem, W. Sroczyńskim, S. Węcławikiem).
 • Sozologiczne dokumentowanie wybranych regionów. Kompleksowa inwentaryzacja sozolo-giczna regionu tarnowskiego. Cz. I. Zasoby litosfery stan ewidencyjny, wykorzystanie, ochrona. Kraków, 1992. (wspólnie z J. Dziewańskim, E. Pietrzyk-Sokulską, U. Józefko, R. Skrzyp-czakiem, W. Sroczyńskim, S. Węcławikiem).
 • Opracowanie litologii i stratygrafii utworów występujących w profilu odwiertu studziennego przy ul. Jerzmanowskiego 36 w Krakowie. Kraków, 1995. (wspólnie z M. Pilarz).